Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


125 let gymnázia Smíchov

Oslavy 125. výro?í založení Gymnázia Na Zatlance

Jakožto noví profeso?i gymnázia pro tento rok jsme již od za?átku zá?í byli postupn? zasv?cováni do probíhajících p?íprav, které, zdálo se, už finišovaly. Jak už to ale v takových p?ípadech bývá, p?ípravné práce kon?í vždy až poslední minutu p?ed zahájením samotné akce. Celá škola se na své výro?í totiž p?ipravovala už od minulého školního roku, a tak jsme o n?kterých detailech p?íliš nev?d?li a ani o zamýšlené finální podob? jsme p?edem vlastn? nem?li konkrétn?jší p?edstavu. Oslavy jsme si tak mohli nakonec užít i trošku z druhé strany – jako návšt?vníci – a o svém gymnáziu se mnoho zajímavého dozv?d?t.

A?koliv byly hlavní události oslav plánovány až na pátek 17. ?íjna, ve znamení oslav byl vlastn? celý ?íjen. První a velmi vyda?enou akcí, alespo? z našeho pohledu, byl studentský projekt o Praze 5, jenž probíhal už 8. ?íjna. Jednotlivé t?ídy p?ipravovaly výstavy a prezentace o historii, památkách, sou?asnosti a r?zných zajímavostech pátého obvodu a p?edevším Smíchova. Našimi hosty byli i p?edstavitelé M?stské ?ásti Praha 5, kte?í se studenty živ? diskutovali. Program oslav pokra?oval p?íští týden, 14. ?íjna, kdy byl uspo?ádán koncert v kostele sv. Jana K?titele Na Prádle, na kterém krom? našich sou?asných student? (Mahuleny Vodárkové, Radka Chalupského, Davida Wistera, Davida Macha a Kristýny Kyselové) vystoupil i náš absolvent Ji?í Beneš a paní profesorka hudební výchovy Jana Pet?íková. Hned následujícího odpoledne se konalo studentské autorské ?tení, v jehož rámci jsme byli sv?dky prezentace až ne?ekan? kvalitních literárních text? našich student?. Krom? vysoké úrovn? a nevšednosti p?ed?ítaných d?l p?isp?la k zajímavosti celé akce i trošku náhoda – p?edstavované texty jednotlivých za?ínajících autor? se od sebe dost výrazn? lišily svým tematickým a žánrovým zam??ením, a ú?astníci tak byli sv?dky pestré kolekce text?. Slyšet jsme tedy mohli krom? poezie i dv? naprosto odlišné prózy. Snad na p?íští autorské ?tení dorazí i více student? – divák?, tvorba jejich spolužák? si pozornost jist? zaslouží.

?tvrtek 16. ?íjna byl ve znamení slavnostního školního dopoledne, b?hem kterého se studenti mohli ú?astnit r?zných sout?ží, sportovních klání ?i promítání. Den byl hromadn? zahájen v sousedním cirkuse Bernes, jehož majitel pan Berousek byl tak laskav, že gymnáziu své prostory zdarma prop?j?il. A nejen to, umožnil i slavnostní p?íjezd paní ?editelky na velbloudu a p?edvedl nám drezúru ušlechtilých koní. Za jeho vst?ícnost a ochotu mu pat?í veliký dík.

Nejv?tší pozornost ale p?itahovaly besedy se slavnými absolventy našeho gymnázia. Z ?ady známých osobností, které jednou bývaly studenty gymnázia Na Zatlance, se p?išli pod?lit se svými vzpomínkami na Zatlanku ?ty?i z nich: Jakub Železný, Vladimír ?ech, Václav Malý a Jan Švejnar. Oficiální oslavy výro?í školy p?ipadly na následující den – pátek 17. ?íjna. Stovky absolvent?, bývalých profesor? a dalších p?átel gymnázia využily dne otev?ených dve?í k prohlídce školy. Ta byla samoz?ejm? náležit? vyzdobena, na chodbách byly vystaveny prezentace ze školního projektu o Praze 5, na jiných místech byly k prohlédnutí historické fotografie ?i dobové dokumenty školy a nechyb?lo ani n?kolik prodejních stánk? s drobnými upomínkovými p?edm?ty (mj. pohlednicemi, záložkami a výro?ními tri?ky) a také velmi žádaným výro?ním almanachem. Jednotlivé t?ídy byly v?novány ro?ník?m absolvent?, a sloužily tak k jejich setkávání, stejn? tak ke shledáním s bývalými profesory. S organizací celého dne také vydatn? pomáhali sou?asní studenti gymnázia, bez jejichž pomoci by asi den otev?ených dve?í nebylo možné realizovat. Krom? prohlídky školy byl sou?ástí oslav i pietní akt položení kv?tin u pam?tní desky ob?tí druhé sv?tové války z ?ad smíchovského gymnázia a také spole?né vzpomínání a promítání historických fotografií s komentá?em profesora gymnázia Radka Aubrechta. V odpoledních hodinách probíhal den otev?ených dve?í i paraleln? v p?vodní budov? smíchovského gymnázia v Drtinov? ulici.

?estní hosté, bývalí absolventi a minulí i sou?asní profeso?i se sešli na slavnostním ve?eru v Národním dom? na Smíchov?, který moderoval Jakub Železný. Slavnostní projev p?ednesl absolvent našeho gymnázia, sou?asný primátor hlavního m?sta Prahy, Pavel Bém, paní nám?stkyn? Marie Kousalíková, paní ?editelka Jitka Kmentová, krátce pohovo?il i starosta M? Praha 5 Milan Jan?ík. Následovalo rozlu?kové vystoupení p?veckého sboru odcházející paní profesorky Kamily Zogatové a volná zábava, sloužící p?edevším k setkávání se bývalých absolvent? mezi sebou a také s jejich profesory. Oslavy jsou úsp?šn? za námi, zakon?ením celého programu bylo divadelní p?edstavení školního dramatického souboru v divadle Na Prádle ve ?tvrtek 13. listopadu. V první ?ásti jsme mohli vid?t Nám?stí?ko od Carla Goldoniho, ve druhé ?ásti vystoupily naše absolventky Petra Bab?aníková a Bára Koutská ve h?e Petra a Bára na motivy Edwarda Albeeho.

Myslíme, že všechny akce po?ádané ke 125. výro?í založení našeho gymnázia se vyda?ily a d?stojn? naši školu reprezentovaly.

Jan Hazlbauer
Jana Ju?íková

Pod?kování sponzor?m

Gymnázium Na Zatlance up?ímn? d?kuje všem institucím, podnik?m, absolvent?m a rodi??m našich žák?, kte?í svými finan?ními dary pomohli zajistit uspo?ádání oslav 125. výro?í založení naší školy.

02. 01. 2009

Fotografie z výro?ních oslav gymnázia

Cirkus, sout?že, besedy, den otev?ených dve?í, koncert v Kostele Na Prádle, slavnostní ve?er v ND Smíchov? a další zdokumentované akce oslav naleznete v rubrice Akce 2008/2009.

akce 2008/2009 »

 

06. 11. 2008

Pozvánka do Divadla na Prádle

Na záv?r oslav 125. výro?í založení 1. smíchovského gymnázia vás zveme ve ?tvrtek 13. listopadu od 19:00 do Divadla Na Prádle na p?edstavení školního divadelního souboru. Program: Carlo Goldoni: Nám?stí?ko a Edward Albee: Petra a Bára.

 

06. 11. 2008

Almanach 125 let smíchovského gymnázia

K 125. výro?í založení školy byl vydán jubilejní almanach. Najdete v n?m informace o život? gymnázia v minulosti i v sou?asnosti, dobové fotografie, vzpomínky absolvent? a seznamy student? a u?itel?, rovn?ž p?ipomínku významných absolvent? i u?itel?. M?žete si jej zakoupit za 150 K? v kancelá?i školy, na t?ídních sch?zkách 12. listopadu 2008 a na maturitním plese 4. prosince 2008.

 

07. 10. 2008

PRVNÍ SMÍCHOVSKÉ GYMNÁZIUM SLAVÍ 125. VÝRO?Í SVÉHO ZALOŽENÍ!

Zveme Vás všechny na oslavy 125. výro?í založení Gymnázia Na Zatlance, které se konají v pátek 17. ?íjna 2008. Stáhn?te si další informace:

Pozor, zm?na! Vstupenky si m?žete koupit vždy v pond?lí a ve st?edu od devíti do dvanácti hodin dopoledne p?ed kancelá?í školy ve druhém pat?e. Zbylé vstupenky budeme prodávat ve škole v úterý 14. a ?tvrtek 16. ?íjna od 9:00 do 12:00 hodin, v pátek 17. ?íjna p?i dni otev?ených dve?í od 10:00 do 17:00 a v Národním dom? p?ed zahájením slavnostního shromážd?ní od 17:30. Rezervovat si je m?žete také na adrese bechyne@seznam.cz nejpozd?ji do 16. ?íjna. Vyzvednout si je m?žete v pátek 17. ?íjna 2008 na Dni otev?ených dve?í ve škole nebo v Národním dom? p?ed zahájením slavnostního shromážd?ní.

další informace »

 

07. 10. 2008

Koncert student? i absolvent? v kostele sv. Jan K?titele Na Prádle

Akce se koná v úterý 14. ?íjna od 18 hodin. Ve?er vystoupí: Mahulena Vodárková (4.C), Zuzana Krupová (host), Radek Chalupský (3.A), David Wister a David Mach (3.C), Tereza Krippnerová a Ji?í Beneš (absolventi).

mapa »

 

07. 10. 2008

Studentský projektový den

Oslavy 125. výro?í založení našeho gymnázia zahájíme prezentacemi studentských prací o Praze 5, které se konají ve st?edu 8. ?íjna 2008 od 9 do 11.30 hodin. Projektový den se uskute?ní ve spolupráci s M? Praha 5.

program »

 

26. 09. 2008

Pozvánka na oslavy 125 let

Pozvánka ke stažení na oslavy k 125 let?m gymnázia na Smíchov? dne 17. ?íjna 2008 od 10:00.

pozvánka »

 

18. 04. 2008

Pozvánka pro absolventy a bývalé u?itele

V letošním roce uplyne neuv??itelných 125 let od založení naší školy, prvního smíchovského gymnázia. Toto výro?í bychom rádi oslavili spole?n? s vámi. Proto na pátek 17. ?íjna 2008 p?ipravujeme slavnostní program, který za?ne v odpoledních hodinách prohlídkou budovy naší školy a vyvrcholí shromážd?ním v Národním dom? na Smíchov?. Všechny vás srde?n? zveme. Snažíme se vás všechny oslovit, ale jist? chápete, že není v našich silách získat kontakt na každého z vás. Proto vás zveme alespo? touto cestou.

p?edb?žný program  »

 

31. 03. 2008

Nabídka propagace

Zajišt?ní oslav je pro nás finan?n? náro?né, p?ipravujeme vydání almanachu i výrobu drobných upomínkových p?edm?t?. Proto bychom byli vd??ní za jakýkoliv finan?ní dar, který m?žete poslat na ú?et 0125190389/0800, variabilní symbol 125. Pokud budete pot?ebovat, výši vašeho daru vám potvrdíme v den oslav. Potvrzení si také m?žete vyžádat na adrese marie.feuersteinova@zatlanka.cz. Logo vaší firmy spolu s vašimi propaga?ními materiály m?žeme vystavit p?i oslavách nebo vytisknout v almanachu. Za všechny vaše p?ísp?vky p?edem d?kujeme.

 

31. 03. 2008

Hledáme fotografie

V souvislosti s p?ípravou almanachu hledá Zatlanka fotky ?editel? a ?editelek školy z 50. - 70. let minulého století (Milomír Pacholík, Pavel Laška, Milan Maralík, Jaroslav Šterc, Zde?ka Chocová, Ji?ina Pitthardová) a nevšední fotky ze života a akcí školy (hlavn? z 50. let).

M?žete-li nám pomoci, kontaktujte prosím Radka Aubrechta na adrese školy, e-mailu radek.aubrecht@email.cz nebo v dopoledních hodinách na telefonu 251 566 709.

D?kujeme za pomoc.

 

15. 02. 2008

Pomozte mapovat historii smíchovského gymnázia

V souvislosti s chystanými oslavami 125 let nejstaršího smíchovského gymnázia 17. ?íjna 2008 hledá Gymnázium Na Zatlance fotky, písemnosti a pam?tníky z dob existence Van?urova reálného gymnázia v Drtinov? ulici a následné jedenáctiletky (tehdy Belojanisova ulice).

M?žete-li nám pomoci, kontaktujte prosím Radka Aubrechta na adrese školy, e-mailu radek.aubrecht@email.cz nebo v dopoledních hodinách na telefonu 251 566 709.

D?kujeme za pomoc.

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup