Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


?asopis Vlaštofka

Zde se zobrazují novinky a el. vydání školního ?asopisu VLAŠTOFKA.
 • 21. ?íslo ?asopisu Vlaštofka
 • 11. ?íslo ?asopisu Vlaštofka
 • 10. ?íslo ?asopisu Vlaštofka
 • 9. ?íslo ?asopisu Vlaštofka
 • 8. ?íslo ?asopisu Vlaštofka
 • 7. ?íslo ?asopisu Vlaštofka
 • 6. ?íslo ?asopisu Vlaštofka
 • 5. ?íslo ?asopisu Vlaštofka
 • 4. ?íslo ?asopisu Vlaštofka
 • 3. ?íslo ?asopisu Vlaštofka
 • 2. ?íslo ?asopisu Vlaštofka
 • 1. ?íslo ?asopisu Vlaštofka
 • 14. 06. 2018

  Vlaštofka

  Milá Zatlanko, letošní poslední ?íslo ?asopisu Vlaštofka je tu, a dokonce nejdelší za celou historii! Na co se m?žete t?šit? Tak nap?íklad na rozhovor Ani?ky G. s tan?ícím výtvarníkem Kristianem Mensou, úvahy a fakta o sou?asné dob? digitáln?-plastové, nesmrtelnosti Hamletova p?íb?hu a mnoho dalšího. Zap?j?it si ji m?žete v knihovn? a v ?erném boxu na okn? p?ed ?editelenou nebo si ji jedním kliknutím otev?ít v p?íloze školního emailu. Pokud byste autorky jednotlivých ?lánk? cht?li ocenit, m?žete tak u?init na stránkách School press clubu Krásné léto p?eje redakce!

   

  21. 12. 2017

  Vlaštofka

  Stihli jsme to! ?erstv? vytišt?nou p?edváno?ní Vlaštofku najdete v aule pod strome?kem. Nebo si ji stáhn?te v PDF na stránkách Press Clubu, kde naleznete i jednotlivé ?lánky. Krásné svátky p?eje redakce.

  Press Club + PDF »

   

  11. 12. 2017

  Vlaštofka

  Jsme rádi, že se nám i v letošním roce da?í pokra?ovat ve vydávání školního ?asopisu. Aktuální ?íslo Vlaštofky si m?žete zap?j?it k p?e?tení z papírového boxu na chodb? p?ed ?editelnou nebo v knihovn?. Ke stažení ?asopisu ve formátu pdf nebo k nahlédnutí jednotlivých ?lánk? pak m?že posloužit stránka School Pres Clubu, jehož program pro tvorbu našeho ?asopisu využíváme. P?íjemné ?tení Vám p?eje redakce.

  Vlaštofka na Press Clubu + PDF »

   

  30. 06. 2017

  ?asopis Vlaštofka ?. 17

  Milá Zatlanko, poslední vydání Vlaštofky v letošním školním roce je na sv?t?. Užijte si jeho ?tení stejn? dob?e jako celé prázdniny. Redakce

  17. ?íslo ?asopisu Vlaštofka »

   

  12. 05. 2017

  ?asopis Vlaštofka ?. 16

  Nová Vlaštofka je na sv?t? a je barevná. Pro?? Pochopíte, až ji otev?ete. Vaše redakce

  16. ?íslo ?asopisu Vlaštofka »

   

  06. 03. 2017

  ?asopis Vlaštofka ?. 15

  A?koliv se nám letošní vydávání Vlaštofky neda?í tak, jak bychom si p?edstavovali, doufáme, že Vám nové ?íslo snad alespo? zp?íjemní ?ekání na jaro, které jist? netrp?liv? o?ekávají i lidé bez domova, kterým se snaží pomáhat také naši studenti. Chcete v?d?t jak? Pak si stán?te b?eznovou Vlaštofku a možná v ní naleznete i jiná témata, která Vás zajímají. Redakce

  15. ?íslo ?asopisu Vlaštofka »

   

  09. 01. 2017

  ?asopis Vlaštofka ?. 14

  Ne vždy se vše poda?í, tak jak bychom si p?edstavovali, a tak s omluvou p?ijm?te, že namísto, aby aktuální vydání Vlaštofky dokreslovalo váno?ní atmosféru, jak bylo p?vodn? v plánu, dnes ve Vás m?že jeho ?tení na tyto svátky spíš už jen vyvolat, snad p?íjemné, vzpomínky. Najdete ho jako obvykle na webu školy nebo navštivte stránky Schoolpressclubu. Vaše redakce

  14. ?íslo ?asopisu Vlaštofka »

   

  28. 11. 2016

  ?asopis Vlaštofka ?. 13

  S radostí Vám p?edstavujeme v letošním školním roce první, v po?adí však již 13., vydání ?asopisu Vlaštofka. V??íme, že v n?m naleznete mnoho inspirativních ?lánk?, kulturních tip? a studentské tvo?ivosti v podob? ilustrací, um?leckých fotografií a literární tvorby. Najdete ji jako obvykle na webu školy nebo navštivte stránky Schoolpressclubu.Vaše redakce

  13. ?íslo ?asopisu Vlaštofka »

   

  29. 06. 2016

  ?asopis Vlaštofka ?. 12

  Milí studenti, s koncem školního roku p?ichází i záv?re?né vydání Vlaštofky. Najdete ji jako obvykle na webu školy nebo navštivte stránky Schoolpressclubu. D?kujeme celé redakci za jejich skv?le odvedenou práci a gratulujeme t?m, kte?í se umístili v meziredak?ní sout?ži - Johan? Vendlové z 1.M za 2. místo v kategorii Reportáž a Lucie Hoškové z 3.D za 2. místo v kategorii Komiks. Krásné prázdniny p?eje redakce

  12. ?íslo ?asopisu Vlaštofka »

   

  18. 05. 2016

  ?asopis Vlaštofka ?. 11

  Barevné kv?tnové ?íslo Vlaštofky je na sv?te. Najdete ji jako obvykle na webu školy nebo navštivte stránky Schoolpressclubu. P?íjemné ?tení Vám p?eje redakce.

  11. ?íslo ?asopisu Vlaštofka »

   

  14. 04. 2016

  ?asopis Vlaštofka ?. 10

  S jarem p?ichází i nové ?íslo Vlaštofky, najdete ji jako obvykle na webu školy nebo navštivte stránky Schoolpressclubu.

  10. ?íslo ?asopisu Vlaštofka »

   

  26. 02. 2016

  ?asopis Vlaštofka ?. 9

  Práv? vyšlo 9. vydání ?asopisu Vlaštofka, pokud se chcete dozv?d?t, co zajímavého se d?je p?es prázdniny, stáhn?te si ho v PDF na webu školy v sekci Zatlanka. Jednotlivé ?lánky si pak m?žete p?e?íst i na schoolpressclubu. P?íjemn? strávené prázdniny p?eje redakce.

  9. ?íslo ?asopisu Vlaštofka »

   

  18. 12. 2015

  ?asopis Vlaštofka ?. 8

  Vánoce jsou za dve?mi, a tak nám dovolte jejich ?as zp?íjemnit ?tením aktuálního ?ísla Vlaštofky, které je taktéž v duchu t?chto výjime?ných svátk?. Najdete ho v PDF na webu školy v sekci Zatlanka, jednotlivé ?lánky si pak m?žete p?e?íst na schoolpressclubu. Klidné a p?íjemn? strávené prázdniny p?eje redakce.

  8. ?íslo ?asopisu Vlaštofka »

   

  19. 11. 2015

  ?asopis Vlaštofka ?. 7

  Další podzimní Vlaštofka p?ilétla na Zatlanku a p?ináší mnoho zajímavých témat. Nap?íklad zamyšlení se nad uprchlickou vlnou, shrnutí nedávno ukon?eného EXPA ?i p?ipomenutí si vzniku samostatného ?eskoslovenska. Celé ?íslo ve formátu PDF je ke stažení na webu školy v sekci Zatlanka, p?ípadn? na schoolpressclubu, kde jsou zárove? i všechny ?lánky online.

  7. ?íslo ?asopisu Vlaštofka »

   

  16. 10. 2015

  ?asopis Vlaštofka ?.6

  První vydání ?asopisu Vlaštofka v tomto školním roce je na sv?t? a ur?it? stojí za p?e?t?ní! Najdete ho jako obvykle na webu školy v sekci Zatlanka ve formátu PDF nebo na stránkách schoolpressclubu, kde m?žete jednotlivé p?ísp?vky také ohodnotit. Zárove? gratulujeme Bá?e Sedlákové a Adéle Voldrábové z 2.E, jejichž ?lánek Nejzábavn?jší prostor je MHD otiskly Lidové noviny ve své úterní p?íloze Akademie. Radakce

  6. ?íslo ?asopisu Vlaštofka »

   

  24. 06. 2015

  Vlaštofka

  Milí studenti, školní rok kon?í a s ním i tišt?ná podoba našeho ?asopisu. Dnešní doba publikaci na papí?e zkrátka nep?eje a není se ?emu divit. A tak jsme se i my rozhodli držet krok s jejím vývojem a nadále Vám budeme p?inášet poutavé ?lánky pouze v elektronické podob?. Najdete je na stránkách School Press Clubu a nov? také na webu školy v sekci Zatlanka, kde budou k dispozici jednotlivá ?ísla ve formátu PDF v?etn? aktuálního p?edprázdninového vydání.

  Elektronická podoba Vlaštofky »

   

  20. 04. 2015

  Nové ?íslo Vlaštofky

  Milí studenti,nové ?íslo školního ?asopisu Vlaštofka je práv? v prodeji. ?asopis zakoupíte na obvyklých místech a také u jednotlivých redaktor?. Vaše redakce

   

  12. 02. 2015

  Nové vydání Vlaštofky

  Milí studenti, práv? vyšlo t?etí ?íslo školního ?asopisu Vlaštofka. Stejn? jako v p?edešlých vydáních, i v tomto, na Vás ?eká mnoho zajímavých ?lánk?. Zvlášt? bychom cht?li upozornit na rozhovor Pavla Šomana s ?lov?kem bez domova, který ur?it? stojí za p?e?tení. ?asopis je tradi?n? k zakoupení ve školní knihovn?, ve sborovn? u Martiny Feuersteinové a nov? také u jednotlivých redaktor?. Nezapomínejte pro nás také hlasovat v sout?ži o nej?ten?jší ?lánek na webu na stránkách PRESS CLUBU. Redakce

   

  01. 12. 2014

  Školní ?asopis Vlaštofka

  Milí studenti, s radostí Vám oznamuji, že první vydání nového školního ?asopisu Vlaštofka je na sv?te! M?žete se t?šit nap?íklad na rozhovor s paní ?editelkou, na pozvánku na divadelní p?edstavení Dámský krej?í nebo na Koutek poezie. Za p?íznivých 15,- K? je k zakoupení každý ?tvrtek o velké p?estávce p?ed sborovnou. ?asopis si m?žete koupit také ve sborovn? u Martiny Feuersteinové nebo ve školní knihovn?.

   

  © Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

  Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup