Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Inovace výuky přírodovědných a technických předmětů 2012-2014 - materiály

září 2014

Inovace výuky přírodovědných a technických předmětů 2012-2014

 Od 1. 3. 2012 do 31. 7. 2014 bylo Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 zapojeno do projektu Inovace výuky přírodovědných a technických předmětů financovaného Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita.

Projekt se zaměřoval na vytvoření inovativního vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj přírodovědné, čtenářské a technické gramotnosti a klíčových kompetencí potřebných ke zvýšení šance členů cílové skupiny (žáci gymnázia) na uplatnění na trhu práce a na přijetí do terciárního vzdělávání. Dalším cílem bylo podpořit učitele školy tak, aby  se v při realizaci projektu zdokonalovali ve svých odborných kompetencích, osvojovali si aktivizační výukové metody a učili se pracovat ve výuce s novými pomůckami.

 

V rámci projektu se posílila výuka přírodovědných předmětů ve škole.

1. Byly otevřeny nové volitelné předměty (semináře) - fyzikální seminář, chemicko-biologický seminář, biologický seminář a biologicko-chemický seminář). V rámci těchto seminářů se pracovalo na tématech: Genetika v teorii a praxi (biologický seminář), Fyzikální, chemické a biologické děje v buňce, Fyzikální, chemické a biologické děje v lidském těle, Fyzikální, chemické a biologické děje a životní prostředí.

 

2. V rámci předmětu Člověk na Zemi byl realizován celoroční environmentální projekt Životní prostředí pod drobnohledem, který byl doplněn i terénní prací žáků. Zaměřoval se na zjišťování stavu životního prostředí a využíval moderní digitální měřicí pomůcky.

 

3. Proběhlo celkem 48 jednodenních projektů zaměřených na měření fyzikálních, biologických a chemických veličin s využitím digitálních senzorů.

 

4. V rámci výuky biologie se posílilo téma genetiky. V teoretické úrovni v rámci volitelného předmětu biologický seminář, který se ve škole vyučoval, tak experimentálně; byly využívány soupravy „Gen v lahvi“ a „Genetika ve službách kriminalistiky“, které byly z tohoto projektu pořízeny. Pokusy spojené s využitím výše uvedených souprav byly zařazeny i v předmětu biologie v 1. ročníku.

Pro zájemce ze 4. ročníku uspořádán projekt Genetika v teorii a praxi, který se soustředil především na experimentální část výuky (využití genetických souprav).

 

5. Všichni učitelé přírodovědných předmětů byli proškoleni tak, aby uměli pracovat se senzory Vernier a mohli je využívat ve výuce. Všichni učitelé přírodovědných předmětů se zapojili do vedení jednodenních projektů (viz výše).

 

Výuka související s projektem probíhala v přírodovědných seminářích (fyzikálně chemický, biologický a biologicko-chemický, v semináři genetika), dále v celoročním environmentálním projektu (předmět člověk na Zemi), v běžných hodinách biologie, chemie a fyziky, dále pak v jednodenních projektech a na biologickém soustředění studentů 1. ročníku, které je součástí celoročního environmentálního projektu pro budoucí 2. ročník.

Nové výukové možnosti obohatily vyučování, studenty zaujaly a přispěly k většímu zájmu studentů o přírodovědné předměty. Rovněž tak učitelé se obohatili o nové metodické materiály a dozvěděli se o nových metodických postupech. 

V projektovém období byly vytvořeny výukové materiály, proběhla jejich pilotáž a byla vyzkoušena výuka podle nich, a to jak v běžných vyučovacích hodinách, tak v projektových dnech.

V rámci virtuálních hospitací vznikly záznamy práce s přístroji zakoupenými v projektu tak, aby se mohly stát inspirací pro jiné učitele.

 

Z finančních prostředků projektu byl realizován nákup nábytku a vybavení přírodovědné učebny. Projekt umožnil také nákup nových pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů (senzory Vernier, některé další pomůcky k výuce přírodovědných předmětů, soupravy Gen v lahvi a Genetika ve službách kriminalistiky).

Na závěr projektového období byla uspořádána konference učitelů z pražských středních škol; učitelé se účastnili workshopů na téma výuka přírodovědných předmětů a také nové poznatky z oboru genetika a fyzika.

 

V projektovém období byly zakoupeny nové pomůcky k výuce přírodovědných předmětů (především senzory Vernier a 2 soupravy na výuku genetiky), byla nově vybavena učebna přírodovědných předmětů (nový nábytek, interaktivní tabule a zatemnění oken).


Všechny níže uvedené materiály jsou ke stažení také jako jednotlivé soubory:

Procházet jednotlivé adresáře a soubory

 

 • Enviromentální celoroční skupinový projekt "Životní prostředí pod drobnohledem"
 • V rámci předmětu Člověk na Zemi (2. ročníky) studenti prováděli různá měření, kde využívali hlavně senzorů Vernier. Své projekty zpracovali do výstupu, který prezentovali na závěrečné konferenci. 


     
  • Jednodenní tematické projekty
  V rámci této aktivity byly realizovány  různé jednodenní tematické projekty zaměřené na zvyšování přírodovědné a technické gramotnosti žáků 2. a 3. ročníku. 
  • Semináře
  V rámci této aktivity probíhaly celkem 3 různé semináře, které byly zaměřeny na zvyšování přírodovědné a technické gramotnosti žáků 3. a 4. ročníku. Seminář zaměřený na širokou oblast životního prostředí, zejména v kontextu jeho ovlivňování lidskou činností. 
  Žáci se v rámci tohoto semináře seznámili s komplexními ději probíhajícími v buňce. Poznali rozdíly mezi různými typy buněk (Prokaryota x Eukaryota), rozšířili své podvědomí o jednotlivých buněčných součástech a jejich funkci a pochopili důležitost buňky jako základního kamene všech živých organismů. V semináři byly využívány interaktivní materiály tak, aby byla látka co nejnázornější.
  V rámci tohoto semináře se žáci blíže seznámili s fungováním lidského těla jako celku, s významem jednotlivých orgánů a možnými důsledky jejich nefunkčnosti či selhání. Studenti na základě konkrétních měření lépe pochopili vztahy mezi jednotlivými tělními funkcemi.
  Metodika virtuální hospitace (PDF)

  V rámci projektu byly pořízeny také videozáznamy z vyučovacích hodin, ve kterých studenti představili svoje prezentace fyzikálních pokusů. Tyto záznamy je možné najít na odkazu: http://data.iqt.cz:8080/share.cgi?ssid=03FWNdJ 

  Po stažení souborů použijte k rozbalení materiálů volně dostupný program 7-Zip z http://www.7-zip.org/

   
   

  © Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

  Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup