Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

CAMBRIDGE PARK PARTNER SCHOOL

The Duke of Edinburgh's Award

The GLOBE Program

JA Czech

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


o projektech

květen 2020

PODPORA GYMNÁZIA NA ZATLANCE II. 

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání získala škola podporu na projekt Podpora Gymnázia Na Zatlance ( reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016Z44). Cílem projektu je rozvoj v oblastech personální podpory, osobnostně profesního rozvoje pedagogů a aktivity rozvíjející ICT, které jsou důležité pro budoucí směřování školy. březen 2020

Projekt SPOLEČNĚ K DEMOKRACII 

V rámci Operačního programu Praha – půl růstu ČR získala škola podporu na projektu Společně k demokracii ( reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001469).

Cílem projektu je zvýšení aktivní účasti studentů a studentek v projektech, které rozvíjí demokratickou kulturu a udržitelnost školy, zlepšení komunikačních dovedností pedagogů a pedagožek a vytvoření příznivých podmínek k jejich profesnímu rozvoji výměnou zkušeností z vlastní praxe. Ty budou zajištěny zapojením odborné poradkyně do všech jmenovaných činností včetně evaluace školy, která přinese konkrétní výstupy přispívající k naplnění cíle projektu, a jejich následného zpracování do klíčových dokumentů školy. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Konkrétně bychom rádi v rámci projektu podpořili:

· Studentský parlament GNZ a jeho činnost jako celku, dále na úrovni jednotlivých pracovních výborů, které organizují různé studentské projekty i jednotlivce, a to především v poskytování odborného metodického vedení těch studentů a studentek, kteří zastávají řídící funkce v parlamentu.

· Aktivní občanství a udržitelný rozvoj tj. podpora činností zaměřených především na rozvoj a podporu občanských a sociálních kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji, výchovu k uvědomělému a globálnímu občanství, participaci a spolupráci s místními organizacemi posilující rovněž komunitní roli školy, a to především podporu aktivní účasti studentů a studentek ve školních projektech, které vedou k naplnění stanoveného cíle.

· Dobrovolnictví studentů a studentek tzn. těch studentů a studentek, kteří aktivně vykonávají dobrovolnickou činnost i pedagogy, jež těmto studentům a studentkám poskytují odborné vedení nebo se podílí na vytváření plánů aktivit realizovaných ve výuce. Podpora bude směřována do dvou dílčích částí a to zavedením samostatného předmětu Osobnostní a sociální výchovy zaměřeného na dobrovolnictví pro 3. ročník ŠVP ALT  v časové dotaci 1. h týdně  a podpora studentů a studentek zapojených do programu DOfE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu).

 

· Profesní rozvoj učitelů a učitelek a vedení školy, kdy součástí projektu jsou aktivity, které vedou k dlouhodobé podpoře rozvoje profesních kompetencí pedagogických pracovníků a pracovnic a to jak ze strany externích odborníků, tak interních (odborný průvodce, specialistou a pedagogickým konzultantem) a také v rámci vzájemné spolupráce v rámci pedagogického sboru.


červenec 2019

Výstupy z projektu PŘEDSUDKŮM STOP

Projekt Předsudkům stop (reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000338) 

Projekt měl za cíl vytvořit a pilotně ověřit inovativní didaktické postupy, které povedou v rámci školy zvýšení kvality vzdělávacího procesu, k posílení proinkluzivních prvků vzdělávání a lepší integraci dětí s odlišným mateřským jazykem. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. 

 • V rámci projektu jsme vytvořili a prakticky ověřili 2 metodické plány a 2 metodické příručky pro integrovaný tematický blok nazvaný osobnostní a sociální výchova (OSV) a pro tematický blok společnost a kultura (SAK), určené pro studenty a studentky 1. a 2. ročníku gymnaziálního studia. Oba metodické plány a metodické příručky byly vypracovávány po celou dobu projektu a ověřovány ve 2 desetiměsíčních cyklech. Metodické plány jsou částečně provázány a částečně se doplňují. Oba metodické plány i metodické příručky budeme využívat během následujících let a nabízíme je  tímto k dispozici i dalším školám pro inspiraci. 

 • SAK metodická příručka včetně metodického plánu

 • OSV metodická příručka včetně metodického plánu


 • V rámci projektu jsme také vytvořili a prakticky ověřili metodické plány a výukové materiály s prvky multikulturní výchovy pro předměty informační a komunikační technologie (IKT), výtvarná výchova (VV) a základy společenských věd (ZSV). Věříme, že multikulturní prvky ve výuce povedou k posílení inkluze v multikulturní společnosti, a to jednak prostřednictvím cíleného rozvoje sociálních a občanských kompetencí studentů a studentek a pak prostřednictvím rozvoje znalostí v oblasti lidských práv a demokracie, a to prostřednictvím porozumění světové, evropské i národní historii, jakož i tendencím v současném světě.

 • IKT přípravy s multikulturními prvky

 • VV přípravy s multikulturními prvky

 • ZSV přípravy s multikulturními prvky
 • únor 2019

  Projekt SPOJME SÍLY

  V rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR získala škola podporu na projekt Spojme síly  (reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001272).

  Cílem projektu je podpořit v souladu se schválenou střednědobou vizí rozvoje školy proinkluzivní prostředí v naší škole a podpořit začleňování studentů a studentek s OMJ a jejich rodičů do komunity školy. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

  Konkrétně bychom v rámci projektu rádi:
  • posílili projektovou výuku v naší škole zaměřenou na inkluzivní aktivity v rámci jednotlivých tříd. Aktivity by měly vést k posílení skupinové spolupráce v rámci tříd i mezi nimi navzájem tak, aby třídní kolektivy byly schopné jako celek přijímat studenty a studentky s OMJ.
  • posílili projektovou výuku v naší škole zaměřenou na rozvoj osobnostních, sociálních a postojových kompetencí jednotlivých studentů a studentek. Výuka by měla vést k tomu, že jednotliví studenti a studentky jako jedinci budou připraveni a schopni spolupracovat se spolužáky s OMJ.
  • rozvíjeli osobnostní, sociální i didaktické schopnosti pedagogických pracovníků tak, aby byli schopni integrovat studenty a studentky s OMJ do výuky a schopni je podpořit v jejich zapojení do třídních kolektivů.
  • posílili vazby mezi rodiči a školou (se zacílením na studenty a studentky a rodiče s OMJ) formou komunitně osvětových setkání tak, aby začali pracovat na tvorbě funkční komunity, jež participuje a spolupracuje na aktivitách školy.

  leták k projektu »

   

  únor 2018

  Projekt PŘEDSUDKŮM STOP

  Projekt Předsudkům stop (reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000338) 

  Projekt má za cíl vytvořit a pilotně ověřit inovativní didaktické postupy, které povedou v rámci školy zvýšení kvality vzdělávacího procesu, k posílení proinkluzivních prvků vzdělávání a lepší integraci dětí s odlišným mateřským jazykem. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

 • Cílem projektu je vytvoření a pilotní ověření didaktických nástrojů uceleného školního vzdělávacího programu, který povede k posílení inkluze v multikulturní společnosti, a to jednak prostřednictvím cíleného rozvoje sociálních a občanských kompetencí studentů a studentek a pak prostřednictvím rozvoje znalostí v oblasti lidských práv a demokracie, a to prostřednictvím porozumění světové, evropské i národní historii, jakož i tendencím v současném světě.
 • V rámci projektu vytvoříme a prakticky ověříme 2 metodické plány pro integrovaný tematický blok nazvaný osobnostní a sociální výchova a pro tematický blok společnost a kultura, určené pro studenty a studentky 1. a 2. ročníku gymnaziálního studia. Oba metodické plány budou vypracovány po celou dobu projektu a ověřovány ve 2 desetiměsíčních cyklech. Počítáme s tím, že oba plány budou vzájemně provázané a budou se doplňovat. Oba metodické plány bude škola využívat i v následujících letech a nabídne je k dispozici i dalším školám. Věříme, že vzájemně provázaná kombinace rozvoje sociálních a občanských kompetencí, potřebných znalostí a osobního přístupu vytvoří vhodný pedagogický nástroj, díky němuž budou studenti a studentky schopni rozpoznat a odmítnout negativní předsudky a stereotypy, extremistické projevy a porušování práv jednotlivců i menšin.
 • V rámci projektu také realizujeme programy vedoucí ke zvyšování kompetencí do projektu zapojených pedagogických pracovníků a pracovnic zaměřené především na oblast moderních metod výuky rozvíjejících sociální a občanské kompetence studentů a studentek, jako např. filosofie pro děti nebo čtením psaním ke kritickému myšlení. Učitelům a učitelkám, kteří chtějí nové metody aplikovat, chceme v rámci projektu poskytnout dostatečnou metodickou podporu a taktéž umožnit aktivity na podporu prevence vyhoření a psychohygieny tak, aby mohli metody a z nich vycházející aktivity zkoušet, a to i s ohledem na práci se studenty a studentkami s odlišným mateřským jazykem.
 • leták k projektu »

   

  prosinec 2017

  Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

  Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

  Benefity pro naši školu

  Díky projektu bezplatně získáme:

  Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

  Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

  V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na odkazu www.nidv.cz/centra-kontakty.

  Informační semináře

  V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i široké rodičovské veřejnosti a diskutovat o konkrétních problémech a tématech.

  Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

  Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV. »

   

  září 2014

  Inovace výuky přírodovědných a technických předmětů 2012-2014

  V rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita získala škola podporu na rozvoj a zavádění nových metod a forem práce do výuky se zaměřením na rozvoj přírodovědné, čtenářské a technické gramotnosti našich studentů.
  Cílem projektu je připravit a použít metodiky k jednodenním projektům, rozšířit nabídku seminářů zaměřených na přírodní vědy a zásadním způsobem zlepšit vybavení školy technikou využívanou zejména k realizaci experimentů. Škola zakoupí moderní senzory užívané k měření fyzikálních, chemických a biologických veličin, dále zakoupí škola vybavení využitelné k realizaci experimentů v oblasti genetiky. V rámci projektu škola provede rekonstrukci přírodovědné učebny tak, aby získala zázemí pro realizaci všech výše zmíněných aktivit.
  Doufáme, že se nám za podpory Operačního programu Praha – Adaptabilita podaří zvýšit úroveň přírodovědného a technického vzdělání našich žáků a že se podaří výuku pro žáky zatraktivnit.

  další informace a materiály »

  fotogalerie z projektů OPPA »

   

  srpen 2013

  Terénní škola ekologie 2013

  S finanční podporou Magistrátu hl. m. Prahy proběhla v posledním srpnovém týdnu terénní škola ekologie pro učitele pražských středních škol. Pedagogové se zúčastnili celé řady exkurzí (krajinná ekologie, botanika, zoologie, mykologie, aj.), které se konaly v zachovalé oblasti Brd v blízkosti vojenského újezdu. Účastníci se blíže seznámili i s problematikou ochrany tohoto území v souvislosti s připravovaným zrušením vojenského managementu. Všem účastníkům děkujeme za příjemnou společnost, pracovní nasazení a vstřícnost, s jakou se podělili o své zkušenosti i materiály. 

  fotodokumentace z projektu »

   

  28. 11. 2011

  Projekt Comenius 2010-2013

  Podrobné informace o mezinárodním projektu Comenius najdete na adrese www.comeniusnazatlance.asp2.cz »

   

  20. 4. 2011

  Projekt "Německy mluvící Praha" 2008-2010

  Podrobné informace o projektu naleznete zde: nemecky-mluvici-praha.doc

   

  20. 4. 2011

  Projekt 3V 2010-2011

  Projekt 3V - Vědě a výzkumu vstříc se chýlí ke konci. Projekt přispěl k rozvoji vědeckých forem práce na středních školách a naše gymnázium zapojilo jako pilotní škola. Pedagogové se podíleli na vytváření didaktických materiálů pro téma Pedologie a studenti testovali metodiku a hodnotili výstupy. Rozsáhlý didaktický materiál získal 1. místo v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2010 , které vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví v Praze. Projekt byl přihlášen v kategorii Učebnice a didaktické pomůcky.

   

  2010

  3V - Vědě a výzkumu vstříc

  V roce 2010 jsme se stali pilotní školou projektu 3V - Vědě a výzkumu vstříc, jehož hlavním cílem je přispět k rozvoji vědeckých forem práce na středních školách, podpořit zájem o přírodovědné předměty a spolupráci mezi SŠ a VŠ a zvýšit tak atraktivitu vědeckých kariér pro mladou generaci.
  Téma, na kterém pracují naši studenti, se týká vlivu vnějších faktorů na půdu.

  fotografie

   

  7. 9. 2009

  Studenti mapovali dějiny školy

  V rámci příprav oslav 125 let existence školy mapovalo 40 studentů 3. ročníku na výběrovém dějepisném semináři historii nejstaršího smíchovského gymnázia pod vedením prof. Radka Aubrechta. Během školního roku 2007/2008 dávali dohromady medailonky známých a úspěšných absolventů školy, sbírali informace o zajímavých událostech a hledali staré fotografie. Výsledkem jejich nesnadné práce pak bylo vydání reprezentativního almanachu, který se prodával během oslav v říjnu 2008 a v současné době je možno ho zakoupit na sekretaritu školy.

   

  6. 9. 2010

  Studentský projekt Německy mluvící Praha 2008-2010

  Od září roku 2008 běží na škole jako součást výběrového dějepisného semináře pro 3. ročník projekt Německy mluvící Praha. Pod vedením prof. Radka Aubrechta mapují studenti životní osudy významných a zajímavých pražských Němců, dějiny různých německých spolků, divadel a univerzit. Ve školním roce 2009-2010 pak studenti shromažďovali informace a fotodokumentaci o památkách německé pražské architektury. Ve školním roce 2010-2011 pak budou studenti pokračovat v sestavování biografických hesel a navíc budou dokumentovat pomníky, pamětní desky a hroby významných pražských Němců. Cílem projektu je nejen se dozvědět něco o zaniklé menšině, ale také naučit se vyhledávat a zpracovávat inforamace.
  Součástí projektu je také veřejná prezentace výsledků práce. Prvním větším výstupem z projektu bylo studentské vystoupení na projektovém fóru Kulturní krajina, které dne 9. října 2009 uspořádal v prostorách radnice Prahy 2 Pražský literární dům autorů německého jazyka. V červnu 2010 pak studenti obhajovali projekt před odbornou porotou v čele s proděkanem FF UK v Praze prof. Šedivým na republikovém Studentském projektovém fóru Zatlanka 2010, kde získali jednu z cen poroty.

   

  9. 4. 2008

  Strom přání

  Ve středu 9. 4. 2008 se v naší škole uskutečnil školní ekoprojekt "STROM PŘÁNÍ". Studenti se během celého dne zamýšleli nad problémy, které trápí naši planetu. Výstupem projektu je krásný „strom přání“, který si můžete prohlédnout na schodišti za hlavním vchodem.

  fotografie

   

  24. 10. 2006

  Projekt Babylónie

  V úterý 24. 10. 2006 proběhl v 1. B celodenní projekt na téma Babylónie. Krásné babylónské věže, které jsme vytvořili, si můžete prohlédnout vedle ředitelny.

  fotografie, více o projektu a ohlasy studentů

   

  Terénní škola ekologie

  Týdenní terénní škola ekologie vedená odborníky z Přírodovědecké fakulty UK a Biologické fakulty Jihočeské Univerzity umožnila pedagogům pražských středních škol zúčastnit se ekologicky zaměřených exkurzí v CHKO Jeseníky a navázat vzájemnou spolupráci.

   

  2005/6

  Projekty SIPVZ - Do školy po síti

  Dvouletý projekt umožnil studentům přístup k výuce i v mimovyučovací době z kteréhokoliv místa, kde je k dispozici internet. Učitelé začali pracovat na vytvoření školní databáze výukových materiálů.

  Výukové materiály

   

  2004

  Ze studentské dílny do výuky

  Projekt umožnil vytvoření podmínek pro práci s digitálním obrazovým materiálem, a to s fotografií i videozáznamy. Učebna IVT byla vybavena programem pro střih filmu Pinnacle Studio 9 a grafickými editory Adobe Photoshop a CorelDraw.

   

  © Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

  Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup