Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


o projektech

únor 2018

Projekt P?EDSUDK?M STOP

Projekt P?edsudk?m stop (reg. ?íslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000338) 

Projekt má za cíl vytvo?it a pilotn? ov??it inovativní didaktické postupy, které povedou v rámci školy zvýšení kvality vzd?lávacího procesu, k posílení proinkluzivních prvk? vzd?lávání a lepší integraci d?tí s odlišným mate?ským jazykem. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  • Cílem projektu je vytvo?ení a pilotní ov??ení didaktických nástroj? uceleného školního vzd?lávacího programu, který povede k posílení inkluze v multikulturní spole?nosti, a to jednak prost?ednictvím cíleného rozvoje sociálních a ob?anských kompetencí student? a studentek a pak prost?ednictvím rozvoje znalostí v oblasti lidských práv a demokracie, a to prost?ednictvím porozum?ní sv?tové, evropské i národní historii, jakož i tendencím v sou?asném sv?t?.
  • V rámci projektu vytvo?íme a prakticky ov??íme 2 metodické plány pro integrovaný tematický blok nazvaný osobnostní a sociální výchova a pro tematický blok spole?nost a kultura, ur?ené pro studenty a studentky 1. a 2. ro?níku gymnaziálního studia. Oba metodické plány budou vypracovány po celou dobu projektu a ov??ovány ve 2 desetim?sí?ních cyklech. Po?ítáme s tím, že oba plány budou vzájemn? provázané a budou se dopl?ovat. Oba metodické plány bude škola využívat i v následujících letech a nabídne je k dispozici i dalším školám. V??íme, že vzájemn? provázaná kombinace rozvoje sociálních a ob?anských kompetencí, pot?ebných znalostí a osobního p?ístupu vytvo?í vhodný pedagogický nástroj, díky n?muž budou studenti a studentky schopni rozpoznat a odmítnout negativní p?edsudky a stereotypy, extremistické projevy a porušování práv jednotlivc? i menšin.
  • V rámci projektu také realizujeme programy vedoucí ke zvyšování kompetencí do projektu zapojených pedagogických pracovník? a pracovnic zam??ené p?edevším na oblast moderních metod výuky rozvíjejících sociální a ob?anské kompetence student? a studentek, jako nap?. filosofie pro d?ti nebo ?tením psaním ke kritickému myšlení. U?itel?m a u?itelkám, kte?í cht?jí nové metody aplikovat, chceme v rámci projektu poskytnout dostate?nou metodickou podporu a taktéž umožnit aktivity na podporu prevence vyho?ení a psychohygieny tak, aby mohli metody a z nich vycházející aktivity zkoušet, a to i s ohledem na práci se studenty a studentkami s odlišným mate?ským jazykem.

leták k projektu »

 

prosinec 2017

Podpora spole?ného vzd?lávání v pedagogické praxi (reg. ?íslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

Zapojili jsme se do projektu Podpora spole?ného vzd?lávání v pedagogické praxi. V souvislosti s novelou školského zákona (?. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledn? zajišt?ní rovného p?ístupu ke vzd?lávání všech d?tí, žák? a student? tak, aby byl pln? využit potenciál každého jedince a zárove? nedocházelo ke snižování nárok? žádné skupiny. Z tohoto d?vodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora spole?ného vzd?lávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzd?lávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 K?.

Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatn? získáme:

  • kou?ink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy,
  • služby odborných poradc? (nap?. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro školské poradenské za?ízení, metodika DVPP apod.),
  • kurz pro vedení školy ur?ený ?editeli a jeho zástupci, který prob?hne ve skupin? 10 vybraných vedoucích pracovník? škol z kraje,
  • p?íplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavád?ní této podpory na naší škole,
  • kurz základní p?ípravy zam??ený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzd?lávání,
  • vyhodnocování inkluzivních podmínek a proces? v naší škole,
  • podporu p?i nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracovišt?.

Zárove? se staneme sou?ástí krajské sít? podpo?ených škol a školských za?ízení, se kterými navážeme užší spolupráci prost?ednictvím vým?ny zkušeností a p?íklad? dobré praxe, nap?íklad formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti spole?ného vzd?lávání

V každém kraji vznikla p?i krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti spole?ného vzd?lávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským za?ízením, ale i zájemc?m z širší ve?ejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na odkazu www.nidv.cz/centra-kontakty.

Informa?ní seminá?e

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informa?ní seminá?e pro odbornou i laickou ve?ejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zavád?ním inkluzivního vzd?lávání na konkrétních školách v kraji, rozší?it vhled do této problematiky i široké rodi?ovské ve?ejnosti a diskutovat o konkrétních problémech a tématech.

Individuální projekt systémový Podpora spole?ného vzd?lávání v pedagogické praxi (registra?ní ?íslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) se zam??uje na zajišt?ní podpory implementace Ak?ního plánu inkluzivního vzd?lávání (APIV), a to p?edevším prost?ednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovník? pot?ebných z realizaci spole?ného vzd?lávání v p?edškolním, základním, st?edním a zájmovém a neformálním vzd?lávání a dále realizací informa?ní a osv?tové kampan? zam??ené na školy, odbornou a širokou ve?ejnost. Projekt je realizován v rámci Opera?ního programu Výzkum, vývoj a vzd?lávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný p?ístup ke kvalitnímu p?edškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzd?lávání.

Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV. »

 

zá?í 2014

Inovace výuky p?írodov?dných a technických p?edm?t? 2012-2014

V rámci Opera?ního programu Praha – Adaptabilita získala škola podporu na rozvoj a zavád?ní nových metod a forem práce do výuky se zam??ením na rozvoj p?írodov?dné, ?tená?ské a technické gramotnosti našich student?.
Cílem projektu je p?ipravit a použít metodiky k jednodenním projekt?m, rozší?it nabídku seminá?? zam??ených na p?írodní v?dy a zásadním zp?sobem zlepšit vybavení školy technikou využívanou zejména k realizaci experiment?. Škola zakoupí moderní senzory užívané k m??ení fyzikálních, chemických a biologických veli?in, dále zakoupí škola vybavení využitelné k realizaci experiment? v oblasti genetiky. V rámci projektu škola provede rekonstrukci p?írodov?dné u?ebny tak, aby získala zázemí pro realizaci všech výše zmín?ných aktivit.
Doufáme, že se nám za podpory Opera?ního programu Praha – Adaptabilita poda?í zvýšit úrove? p?írodov?dného a technického vzd?lání našich žák? a že se poda?í výuku pro žáky zatraktivnit.

další informace a materiály »

fotogalerie z projekt? OPPA »

 

srpen 2013

Terénní škola ekologie 2013

S finan?ní podporou Magistrátu hl. m. Prahy prob?hla v posledním srpnovém týdnu terénní škola ekologie pro u?itele pražských st?edních škol. Pedagogové se zú?astnili celé ?ady exkurzí (krajinná ekologie, botanika, zoologie, mykologie, aj.), které se konaly v zachovalé oblasti Brd v blízkosti vojenského újezdu. Ú?astníci se blíže seznámili i s problematikou ochrany tohoto území v souvislosti s p?ipravovaným zrušením vojenského managementu. Všem ú?astník?m d?kujeme za p?íjemnou spole?nost, pracovní nasazení a vst?ícnost, s jakou se pod?lili o své zkušenosti i materiály. 

fotodokumentace z projektu »

 

28. 11. 2011

Projekt Comenius 2010-2013

Podrobné informace o mezinárodním projektu Comenius najdete na adrese www.comeniusnazatlance.asp2.cz »

 

20. 4. 2011

Projekt "N?mecky mluvící Praha" 2008-2010

Podrobné informace o projektu naleznete zde: nemecky-mluvici-praha.doc

 

20. 4. 2011

Projekt 3V 2010-2011

Projekt 3V - V?d? a výzkumu vst?íc se chýlí ke konci. Projekt p?isp?l k rozvoji v?deckých forem práce na st?edních školách a naše gymnázium zapojilo jako pilotní škola. Pedagogové se podíleli na vytvá?ení didaktických materiál? pro téma Pedologie a studenti testovali metodiku a hodnotili výstupy. Rozsáhlý didaktický materiál získal 1. místo v sout?ži Nejkrásn?jší ?eské knihy roku 2010 , které vyhlašuje Ministerstvo kultury ?eské republiky a Památník národního písemnictví v Praze. Projekt byl p?ihlášen v kategorii U?ebnice a didaktické pom?cky.

 

2010

3V - V?d? a výzkumu vst?íc

V roce 2010 jsme se stali pilotní školou projektu 3V - V?d? a výzkumu vst?íc, jehož hlavním cílem je p?isp?t k rozvoji v?deckých forem práce na st?edních školách, podpo?it zájem o p?írodov?dné p?edm?ty a spolupráci mezi SŠ a VŠ a zvýšit tak atraktivitu v?deckých kariér pro mladou generaci.
Téma, na kterém pracují naši studenti, se týká vlivu vn?jších faktor? na p?du.

fotografie

 

7. 9. 2009

Studenti mapovali d?jiny školy

V rámci p?íprav oslav 125 let existence školy mapovalo 40 student? 3. ro?níku na výb?rovém d?jepisném seminá?i historii nejstaršího smíchovského gymnázia pod vedením prof. Radka Aubrechta. B?hem školního roku 2007/2008 dávali dohromady medailonky známých a úsp?šných absolvent? školy, sbírali informace o zajímavých událostech a hledali staré fotografie. Výsledkem jejich nesnadné práce pak bylo vydání reprezentativního almanachu, který se prodával b?hem oslav v ?íjnu 2008 a v sou?asné dob? je možno ho zakoupit na sekretaritu školy.

 

6. 9. 2010

Studentský projekt N?mecky mluvící Praha 2008-2010

Od zá?í roku 2008 b?ží na škole jako sou?ást výb?rového d?jepisného seminá?e pro 3. ro?ník projekt N?mecky mluvící Praha. Pod vedením prof. Radka Aubrechta mapují studenti životní osudy významných a zajímavých pražských N?mc?, d?jiny r?zných n?meckých spolk?, divadel a univerzit. Ve školním roce 2009-2010 pak studenti shromaž?ovali informace a fotodokumentaci o památkách n?mecké pražské architektury. Ve školním roce 2010-2011 pak budou studenti pokra?ovat v sestavování biografických hesel a navíc budou dokumentovat pomníky, pam?tní desky a hroby významných pražských N?mc?. Cílem projektu je nejen se dozv?d?t n?co o zaniklé menšin?, ale také nau?it se vyhledávat a zpracovávat inforamace.
Sou?ástí projektu je také ve?ejná prezentace výsledk? práce. Prvním v?tším výstupem z projektu bylo studentské vystoupení na projektovém fóru Kulturní krajina, které dne 9. ?íjna 2009 uspo?ádal v prostorách radnice Prahy 2 Pražský literární d?m autor? n?meckého jazyka. V ?ervnu 2010 pak studenti obhajovali projekt p?ed odbornou porotou v ?ele s prod?kanem FF UK v Praze prof. Šedivým na republikovém Studentském projektovém fóru Zatlanka 2010, kde získali jednu z cen poroty.

 

9. 4. 2008

Strom p?ání

Ve st?edu 9. 4. 2008 se v naší škole uskute?nil školní ekoprojekt "STROM P?ÁNÍ". Studenti se b?hem celého dne zamýšleli nad problémy, které trápí naši planetu. Výstupem projektu je krásný „strom p?ání“, který si m?žete prohlédnout na schodišti za hlavním vchodem.

fotografie

 

24. 10. 2006

Projekt Babylónie

V úterý 24. 10. 2006 prob?hl v 1. B celodenní projekt na téma Babylónie. Krásné babylónské v?že, které jsme vytvo?ili, si m?žete prohlédnout vedle ?editelny.

fotografie, více o projektu a ohlasy student?

 

Terénní škola ekologie

Týdenní terénní škola ekologie vedená odborníky z P?írodov?decké fakulty UK a Biologické fakulty Jiho?eské Univerzity umožnila pedagog?m pražských st?edních škol zú?astnit se ekologicky zam??ených exkurzí v CHKO Jeseníky a navázat vzájemnou spolupráci.

 

2005/6

Projekty SIPVZ - Do školy po síti

Dvouletý projekt umožnil student?m p?ístup k výuce i v mimovyu?ovací dob? z kteréhokoliv místa, kde je k dispozici internet. U?itelé za?ali pracovat na vytvo?ení školní databáze výukových materiál?.

Výukové materiály

 

2004

Ze studentské dílny do výuky

Projekt umožnil vytvo?ení podmínek pro práci s digitálním obrazovým materiálem, a to s fotografií i videozáznamy. U?ebna IVT byla vybavena programem pro st?ih filmu Pinnacle Studio 9 a grafickými editory Adobe Photoshop a CorelDraw.

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup