Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Informace o p?ijímacím ?ízení

Pro školním rok 2019-2020 bude p?ijímáno celkem 120 uchaze?? do ?ty?letého oboru Gymnázium – 79-41-K/41.


Obor studiaŠkolní vzd?lávací programZam??eníPlánovaný po?et
p?ijatých žák?
79-41-K/41
Gymnázium
Objevovat a rozvíjetvšeobecné s posílenou výukou jazyk?
– hlavní jazyk angli?tina
60
všeobecné s posílenou výukou jazyk?
– hlavní jazyk n?m?ina, francouzština
15 + 15 *
79-41-K/41
Gymnázium
ALTvšeobecné s d?razem na osobnostní rozvoj30

* Pokud nebude sta?it po?et p?ijatých uchaze??, zájemc? o výuku n?meckého jazyka nebo francouzského jazyka jako hlavního jazyka, k napln?ní jedné jazykové skupiny, budou p?ijatí uchaze?i p?e?azeni do t?ídy s rozší?enou výukou anglického jazyka.


Termín podání p?ihlášek: do 1. 3. 2019 (potvrzení léka?e není nutné, jen u ZPS)

P?ijímací zkoušky v 1. kole p?ijímacího ?ízení

Jednotné p?ijímací zkoušky CERMAT a písemná školní p?ijímací zkouška se konají ve dvou termínech:

Pohovor nad výb?rovým portfoliem uchaze?e do ŠVP ALT bude probíhat takto:

1. termín: pátek 12. dubna 2019, v p?ípad? v?tšího množství uchaze?? i v následujících dnech (bude up?esn?no v pozvánce ke zkouškám)

2. termín: pond?lí 15. dubna 2019, v p?ípad? v?tšího množství uchaze?? i v p?ípad? v?tšího množství uchaze?? i v následujících dnech (bude up?esn?no v pozvánce ke zkouškám) 


Obor studia
P?ijímací zkoušky
79-41-K/41
Gymnázium
ŠVP Objevovat a rozvíjet
 1. ?eský jazyk – jednotná p?ijímací zkouška CERMAT
 2. Matematika - jednotná p?ijímací zkouška CERMAT
 3. Školní p?ijímací zkouška - písemná práce ov??ující dovednost práce s textem a vy?ešení úkol? ze zvolené oblasti podle zájmu uchaze?e 
79-41-K/41
Gymnázium
ŠVP ALT
 1. ?eský jazyk – jednotná p?ijímací zkouška CERMAT
 2. Matematika - jednotná p?ijímací zkouška CERMAT
 3. Pohovor nad výb?rovým portfoliem uchaze?e


Popis p?ijímacích zkoušek

 1. Jednotná p?ijímací zkouška CERMAT z ?eského jazyka a matematiky.
  Více informací o podob?, obsahu, náro?nosti zkoušek je možné získat na Cermatu.
 2. Písemná práce ov??ující dovednost práce s textem dopln?ná úkoly ze zvolené oblasti podle zájmu uchaze?e - úkol nebude primárn? soust?ed?ný na znalosti uchaze?e, ale na to, jak dokáže samostatn? vy?ešit zadaný úkol zam??ený na kompetence a dovednosti. Okruhy volitelných úkol?: humanitní obory, p?írodov?dné obory a praktické úkoly. Ukázka úloh pro rok 2018
 3. Pohovor nad výb?rovým portfoliem uchaze?e – pouze pro ŠVP ALT.

Více informací v dokumentech.

V Praze dne 28. 11. 2018 
Mgr. Jitka Kmentová
?editelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11

 •  

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup