Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Projekt Comenius

O projektu Comenius

Program Comenius je zam??en na školní vzd?lávání od mate?ských až po st?ední školy. Jeho cílem je rozvíjet znalosti a porozumn?ní mezi mladými lidmi a pedagogickými pracovníky s ohledem na rozmanitost evropských kultur a jazyk? a pomáhat mladým lidem získávat základní životní dovednosti a schopnosti nezbytné pro osobní rozvoj, pro budoucí zam?stnání a pro aktivní evropské ob?anství.

Comenius na Zatlance - Carambolage

Rozdílnost je vždy bohatství, odlišnost je n?kdy utrpení, neporozum?ní je ?asto zdrojem konflikt?.

Téma našeho projektu je inspirováno po?adem "Karambolage" frncouzsko-n?meckého televizního kanálu Arte. Vzájemné st?ety p?edsudk? a klišé, které máme jeden o druhém jako o ?lov?ku, národu ?i spole?enské skupin? mohou vést ke konflikt?m, ale také nás m?žou p?ivést k zamyšlení nad sebou samými. Cílem projektu Carambolage je vést studenty k vzájemné otev?enosti, snášenlivosti a zájmu poznávat druhé. V rámci projektu jsou studenti vedeni k tomu, aby si sami vyhledávali informace k daným témat?m.

Hlavní výstupy projektu Carambolage

  • logo projektu
  • internetový prostor e-twinning
  • glosá? ve ?ty?ech jazycích
  • výstava "Klišé a stereotypy"
  • píse? projektu s videoklipem
  • dotazník "Identita mladých"

Partnerské zem?

            Francie, N?mecko, Polsko, ?eská republika

Pracovní jazyky projektu

            francouzština, n?m?ina, angli?tina

P?edm?ty

            francouzský jazyk, d?jepis ve francouzštin?, výtvarná výchova, hudební výchova

 


© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup