2.5.2022

Výsledky přijímacího řízení 2022/2023

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - NÁHRADNÍ TERMÍN

Seznam uchazečů přijatých ke studiu v náhradním termínu byl zveřejněn 19. května 2022, lhůta na odevzdání zápisového lístku tedy končí dne 2. června 2022.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ŘÁDNÝ TERMÍN

OBJEVOVAT A ROZVÍJET -  konečné výsledky

ALT (alternativní třída)      -  konečné výsledky

 

  • Důležité informace pro přijaté i nepřijaté uchazeče budeme aktualizovat i v příštím týdnu na našich webových stránkách.
  • Rozhodnutí o nepřijetí je možno vyzvednout v kanceláři školy v pondělí 2. 5. 2022 od 16:00 do 18:00 hodin.
  • Poučení o zápisovém lístku:

V souladu s § 60a školského zákona potvrdí uchazeč (uchazečka) svůj úmysl vzdělávat se v Gymnáziu, Praha 5, Na Zatlance 11 odevzdáním zápisového lístku ředitelce Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči (uchazečce) oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem rozhodnutí o přijetí ke vzdělání. Nepotvrdí-li uchazeč (uchazečka) nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (nezletilé uchazečky) odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Nezletilého uchazeče (nezletilou uchazečku) zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý (nezletilá) procesní způsobilost. Vzít zpět zápisový lístek se umožňuje pouze v případě, že uchazeč byl přijat na druhou zvolenou školu na základě úspěšně vyřízeného odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.

Lhůta na odevzdání zápisového lístku tedy končí dne 13. května 2022.

Zápisové lístky lze odevzdávat v sekretariátu školy každý všední den od 8:00 do 15:00 hodin. Ve středu též od 17:00 do 18:00.

Výsledky přijímacího řízení 2022/2023

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři