Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Školní akce 2008/2009

9.-14. ?ervna 2009

Pa?íž - Poitiers - Remeš

Poznávací zájezd s podtitulem Francie historická, moderní, technická.

galerie »

 

kv?ten 2009

Varvažov 2009

Biologický kurz pro 1.ro?níky se konal tradi?n? v tábo?e ve Varvažov? na b?ehu Skalice.

galerie »

 

6. dubna 2009

Švédští studenti na Zatlance

Informace o akci naleznete v galerii.

galerie »

 

10. kv?tna 2009

Fotbalový turnaj Zatlanka Cup

Informace a výsledky naleznete v galerii.

galerie »

 

22. dubna 2009

Školní akademie v Divadle Na Prádle

Informace a program naleznete v galerii.

galerie »

 

6. b?ezna 2009

V?decké konference ENERGIE

V pátek 6. b?ezna 2009 se v aule naší školy uskute?nila v?decká konference na téma „Energie“. B?hem necelých p?ti hodin se ke slovu dostalo dev?t skupin, stejný po?et oponent?, n?kolik zv?davých noviná?? a ?ty?i skupiny, které p?edvedly své praktické pokusy. Konference se zú?astnila ?ást profesorského sboru i ?editelka školy, která dokonce asistovala u jedné z praktických ukázek využití energie.

galerie »

 

17. b?ezna 2009

Celostátní p?ehlídka st?edoškolských p?veckých sbor?

Naše gymnázium op?t ožilo zp?vem. V úterý 17. b?ezna se u nás konalo regionální kolo Celostátní p?ehlídky st?edoškolských p?veckých sbor?. P?ehlídka letos prob?hla v komorním duchu a v milé atmosfé?e, o kterou se hned v úvodu postaral svým vystoupením náš absolvent a dlouholetý ?len Z-bandu Ji?í Beneš.
Do sout?žní kategorie s povinnou skladbou se p?ihlásil Smíšený sbor pražské konzervato?e a postoupil do celostátní p?ehlídky v Brn?.
Ve volné sout?žní kategorii jsme si mohli poslechnout P?vecký sbor Gymnázia Benešov a Sbor Gymnázia Nad Alejí. Porota se dlouho nemohla rozhodnout, kterému z nich p?i?knout prvenství. Nakonec na celostátní p?ehlídku do Opavy pojedou zp?váci z Benešova. Gratulujeme.
D?kujeme všem za ú?ast a za hezký poslucha?ský zážitek.

galerie »

 

16. ?íjna 2008

125 let - Beseda s prof. Janem Švejnarem

V rámci oslav 125 let smíchovského gymnázia se 16. ?íjna 2008 uskute?nila beseda s profesorem Janem Švejnarem. Zapln?ná aula Zatlanky byla na konci 80 minutové debaty sv?dkem p?edání prvního ?estného maturitního vysv?d?ení v d?jinách školy. Bývalý student Zatlanky a pozd?jší prezidentský kandidát totiž emigroval v roce 1970 pouhé t?i týdny p?ed maturitou. Slavnostního aktu byla p?ítomna i ekonomova bývalá t?ídní profesorka paní Hana Lancingerová.

galerie »

 

?íjen 2008

125 let - Cirkus, sout?ž, besedy

galerie »

 

?íjen 2008

125 let - Den otev?ených dve?í

galerie »

 

?íjen 2008

125 let - Kostel Na Prádle

galerie »

 

?íjen 2008

125 let - ND Smíchov

galerie »

 

?íjen 2008

125 let - Projekty student?

galerie »

 

?íjen 2008

Zoologická exkurze Brdy - P?íbramsko

Dvoudenní zoologická exkurze za brdskou faunou. Byla trošku zima, ale ryby a raci to tak nevnímali.

galerie »

 

zá?í 2008

Výlet do anglického m?sta Torquay

galerie »

 

zá?í 2008

P?írodov?dná exkurze do francouzské Provence

Exkurze za flórou, faunou i památkami kraje Provence.

galerie »

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup