Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Školní akce 2010/2011

29. kv?tna – 4. ?ervna 2011

V?šín 2011

Ekologicko - biologický kurs prvních ro?ník?, který se konal rekrea?ním st?edisku V?šín nedaleko Rožmitálu pod Tremšínem. Náplní kurzu byla hlavn? terénní práce, praktické poznávaní a pozorování rostlin i živo?ich?. Tentokrát nám p?álo po?así tém?? po celou dobu kurzu. Fotografie jsou ke shlédnutí ve fotogalerii.

galerie »

 

24. zá?í 2010

Evropský den jazyk? 2010

V pátek 24. zá?í jsme si na naší škole p?ipomn?li Evropský den jazyk?. Studenti a studentky m?li možnost se b?hem celého páte?ního dopoledne potkat s r?znými evropskými i mimoevropskými jazyky, pracovat s nimi mnoha rozli?nými metodami a zp?soby, nau?it se základní fráze a nebo se s n?kterými jazyky pouze informativn? seznámit...

galerie »

 

zá?í 2010

Pyreneje 2010

Ve dnech 2.-9. 9. 2010 prob?hla na našem gymnáziu biologicko – geografická exkurze do Špan?lska a Andorry. Této akce se zú?astnilo p?es 30 student? ze všech ro?ník?. Po 25 hodinách cesty jsme v pátek ráno š?astn? dorazili do Espotu, kde jsme byli ubytováni. Pátek a sobotu jsme v?novali poznávání nádherné p?írody Pyrenejí. Po?así nám p?álo a tak jsme si dostate?n? užili hory, plesa, vodopády i horskou vegetaci. V ned?li jsme si prohlédli hlavní m?sto Andorry a ve?er p?ejeli do blízkosti Barcelony, kde jsme m?li zajišt?no ubytování. V Barcelon? jsme zhlédli hlavní památky a lákadla m?sta, jako Sagrada Família, Casa Millá, Casa Battló. Prošli jsme se po jedné z nejrušn?jších ulic Barcelony Ramble a toulali se celé odpoledne gotickou ?tvrtí. N?kte?í z nás ?ást dne ob?tovali prohlídce jednoho z nejv?tších fotbalových stadion? sv?ta – Camp Nou. Milovníci biologie mohli navštívit obrovské mo?ské akvárium. V podve?er jsme nabrali další síly odpo?inkem na místních plážích. V úterý dopoledne jsme navštívili klášter v Monserratu, bohužel celý zahalený v mlze, a odpoledne jsme se do Barcelony vrátili, abychom se prošli po Gaudího parku Güell. Poslední den p?ed odjezdem jsme strávili v malém p?ímo?ském m?ste?ku Santa Susana. Dom? jsme se vrátili ve ?tvrtek odpoledne unaveni, ale plni dojm?.P?e?t?te si dojmy student?.

galerie »

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup