Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Školní akce 2011/2012

31.8.-7. 9. 2011

Historicko-geografická exkurze do Itálie

Expedice se zú?astnilo 48 student? ze všech ro?ník?. Program jsme celé akce zahájili po no?ním p?ejezdu celodenní prohlídkou ?íma a Vatikánu. V??né m?sto nám odhalilo své nejvýznamn?jší památky nap?í? jednotlivými slohy od antiky až po dvacáté století. Poté, co jsme se seznámili s metropolí na ?ece Tibe?e, jsme se p?esunuli ješt? více na jih n?kdy až p?íliš slunné Itálie. Tam nás další den ?ekal výstup na sopku Vesuv, procházka po nejvýznamn?jších místech Neapole a nezbytné ve?erní koupání. ?tvrtý den naší cesty byl v?nován výletu na ostrov Capri. Bohužel pov?stná Modrá jeskyn? nám z?stala pro nep?íze? po?así utajena, takže jsme se museli spokojit s prohlídkou m?ste?ek Capri a Anacapri, cestou lanovkou a relaxací u mo?e. Další den prob?hl ve znamení p?esunu do krásného Toskánska. Cestou jsme se zastavili Orviettu, Pompejích a Monte Cassinu. V Toskánsku jsme strávili dva dny, b?hem kterých jsme se seznámili s m?sty Sienna, San Gimianno, krátce jsme navštívili Pisu a pobyt završili celodenní prohlídkou Florencie.

galerie »

 

zá?í 2011

Pedologie 2011

I letošní rok jsme vyrazili s tématem p?da a její vlastnosti do terénu. Studenti druhých ro?ník? vykopali p?dní sondy (rý?em nebo jsme použili p?dní vrták) a pak ur?ovali vlastnosti jednotlivých vrstev p?dního profilu a p?dního krytu. Díky krásnému babímu léto to byl p?íjemn? strávený ?as.

galerie »

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup