Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Spolek p?átel GNZ

Spolek p?átel Gymnázia Na Zatlance p?sobí na škole od roku 1998 a vznikl z bývalého SRPŠ - sdružení rodi?? a p?átel školy. Je ob?anským sdružením, jehož cílem je pomáhat p?i pln?ní výchovného a vzd?lávacího programu školy.

?lenství ve sdružení vzniká zahájením docházky student? do školy a zaplacením p?ísp?vk?, zaniká ukon?ením docházky nebo na vlastní žádost.

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, která pracuje jako spojovací ?lánek mezi rodi?i a školou. Má 16 ?len? - zástupc? rodi?? student? jednotlivých t?íd. Ti jsou zvoleni na prvních t?ídních sch?zkách. Valná hromada se schází pravideln? dvakrát do roka vždy p?ed t?ídními sch?zkami spolu s vedením školy. O všem, co se projednává, informují pak zástupci ve svých t?ídách na t?ídních sch?zkách. V ?ele SPGNZ stojí p?edseda.

Sdružení je obecn? prosp?šné a nevýd?le?né. Ke své ?innosti spravuje fond, který je tvo?en z rodi?ovských p?ísp?vk?, dobrovolných p?ísp?vk? a dar? fyzických i právnických osob. ?ást t?chto prost?edk? je každoro?n? p?evád?na na ú?et školy jako sponzorský dar ur?ený na její provoz. V?tšinou bývá využit na nákup pom?cek, drobného vybavení, hygienických pot?eb a na financování po?íta?ové sít? školy Veškerá ú?etní agenda je vedena dle platných p?edpis?. Podpisové právo k ú?tu má p?edseda, ú?etní a jeden ze ?len? sdružení.

SPGNZ se také podílí na organizaci mnohých spole?enských akcí školy. Je nejen jedním z po?adatel? maturitního plesu, ale zárove? i jeho sponzorem. Z prost?edk? sdružení jsou hrazeny dárky student?m k imatrikulaci, stužky a šerpy maturant?m. Krom? toho se spolek podílí i na financování maturitního ob?erstvení a záv?re?ného slavnostního p?edávání maturitních vysv?d?ení.

Aktivní a úzká spolupráce rodi?? s pedagogy a s vedením školy je pro gymnázium velkým p?ínosem.

Své p?ipomínky a nám?ty m?žete posílat na adresu: marie.feuersteinova@zatlanka.cz

SPOLEK P?ÁTEL GYMNÁZIA NA ZATLANCE
ob?anské sdružení
Na Zatlance 11
150 00 Praha 5
I?O: 68379901


© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup