Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Starší aktuality

Tato stránka má pouze informativní charakter; odkazy na některé starší aktuality již nemusí být funkční.

aktuality z roku 2006
aktuality z roku 2007
aktuality z roku 2008
aktuality z roku 2009
aktuality z roku 2010
aktuality z roku 2011
aktuality z roku 2012
aktuality z roku 2013
aktuality z roku 2014
aktuality z roku 2015
aktuality z roku 2016
aktuality z roku 2017
aktuality z roku 2018
aktuality z roku 2019


04. 01. 2019

Jednodenní exkurze do Dráž?an

V úterý 18. prosince se zájemci z ?ad student? biologických seminá?? vypravili do Dráž?an. Hlavním bodem programu byla návšt?va N?meckého muzea hygieny. Stálá expozice "?lov?k jako dobrodružství" nahlíží na lidské bytosti z r?zných úhl? pohledu (v?nuje se mj. anatomii, mozku a myšlení, zrození a smrti, sexualit? ...). Krom? klasických exponát? nabízí i mediální a interaktivní zastavení. P?íjemným zpest?ením zbytku dne byla návšt?va váno?ních trh?.

galerie »

 

09. 01. 2019

Pro maturanty

Milí maturanti, pokud na Vás s novým rokem op?t doléhá stres, p?ij?te si ho k nám odložit na Bálintovské skupiny. Nov? budou probíhat pravideln? vždy: ÚTERÝ 12.30 A 14.20 ?TVRTEK 12.30 Místo setkání, tedy knihovna, z?stává stejné. T?šíme se na Vás! Bára a Martina

 

14. 01. 2019

re:GENEZE

Milá Zatlanko, s radostí s Vámi sdílíme znovuzrození školního ?asopisu! K p?e?tení je jednak v p?íloze školního mailu, taktéž v tišt?né podob? p?ed ?editelnou školy ?i ve sboron? a v knihovn?. Víme, má to své mouchy, proto prosím bu?te shovívaví, za?ínáme... Vaše redakce

 

22. 01. 2019

Den Otev?ených Dve?í 24.1. 2019

Zveme Vás na ZATLANKU na den otev?ených dve?í – ve ?tvrtek 24. ledna 2019 od 17 do 19 hod. Prohlédnete si školu, seznámíte se s vyu?ujícími a jejich p?edm?ty, uvidíte, co lze na Zatlance zažít!
P?edstavíme Vám program OBJEVOVAT a ROZVÍJET i experimentální t?ídu ALT, kterou op?t otvíráme v zá?í 2019. Rovn?ž se dozvíte podrobnosti k p?ijímacím zkouškám.

 

30. 01. 2019

Studenti Zatlanky v Evropském parlamentu ve Štrasburku

Díky pozvání europoslance Miroslava Pocheho získala šesti?lenná delegace našeho gymnázia možnost navštívit zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Do jednoho z „hlavních m?st“ Evropské unie jsme dorazili po no?ním p?ejezdu 15. ledna. V architektonicky zajímavé budov? parlamentu pro nás hostitelé nejprve p?ipravili p?ednášku o instituci, po níž následovala beseda s naším hostitelem - europoslancem M. Pochem. Po rozhovoru jsme se p?esunuli na galerii parlamentního sálu, kde jsme mohli sledovat jednání poslanc?. Jeho tématem bylo hodnocení rakouského p?edsednictví Rady EU. Vyslechli jsme si nejprve projev rakouského kanclé?e S. Kurze. Po n?m pak následoval se svým hodnocením p?edseda Evropské komise J. C. Junker, ale také nap?íklad ?eští europoslanci P. Teli?ka a J. Zahradil. Odpoledne bylo vyhrazeno prohlídce p?vabné alsaské metropole. Na p?enocování jsme se p?esunuli do N?mecka, takže jsme mohli porovnat francouzskou (respektive alsaskou) a n?meckou kuchyni. St?ede?ní návrat nám zpest?ila krátká prohlídka jednoho z nejhez?ích n?meckých m?st – Rothenburgu ob der Tauber. Krásné st?edov?ké m?ste?ko se honosí nádhernými hrázd?nými domy a unikátn? zachovaným centrem. Cesta do klí?ového m?sta sjednocené Evropy nám tak p?inesla množství inspirativních zážitk?, na které budeme dlouho vzpomínat.

 

30. 01. 2019

Výsledky školního kola zem?pisné olympiády

Dne 25. ledna prob?hlo za ú?asti 23 student? školní kolo zem?pisné olympiády. Na prvních místech se umístili následující studenti: 1. Adam P?íbrský z 4. M, 2. Tereza Veselá z 4. K., 3. Filip Marco z 4. M a František ?áha z 2. U. Výsledky zbylých ú?astník? jsou k dispozici u vyu?ujících zem?pisu, opravená zadání pak k nahlédnutí u J. ?apka. Vít?z?m blahop?ejeme.

 

04. 02. 2019

Vým?nný pobyt ve Finsku

Ve dnech 18. - 24. ledna se zú?astnilo t?ináct student? ze 2.Z vým?nného pobytu ve Finsku. Zavítali do st?ední školy Karjaan lukio ve m?st? Karjaa, kde je hostili místní studenti 2. a 3. ro?níku, kte?í již navštívili Prahu i naše gymnázium Na Zatlance v lo?ském školním roce. Studenti tak jeli za svými p?áteli. Celý pobyt organizoval pan u?itel Pekka Hurskainen a p?ipravil ve spolupráci se svými studenty zajímavý a nabitý program: celodenní návšt?vu Helsinek, prohlídku m?ste?ek Fiskars a Raasepori, tradi?ní finskou saunu s následným ochlazením v jeze?e! Samoz?ejm? nechyb?la každodenní návšt?va školy. Studenti hojn? konverzovali v lekcích angli?tiny a n?m?iny, po?ítali v hodinách matematiky a fyziky, vyzkoušeli si hudební lekci a na hodin? t?lesné výchovy podpo?ili místní studenty v nácviku tane?ního vystoupení na slavnostní školní ples. Návšt?va se velmi vyda?ila a m?žeme se t?šit na brzké pokra?ování tradice vým?nných pobyt?.

 

19. 02. 2019

Biologická olympiáda

Ve ?tvrtek 7. února a v pátek 8. února prob?hlo školní kolo biologické olympiády. V kategorii A (3.+ 4. ro?níky) získala nejvíce bod? Michaela Mrázková (3. S), druhé místo obsadila Eliška Kotýnková (3. R) a t?etí místo Daniel Nagy (3. S). V kategorii B (1.+2. ro?níky) zvít?zila Kristýna Altmannová (2. V), druhé místo obsadila Markéta Merklová (2. X) a t?etí Klára Nemrichová (2. U). Podrobné výsledky k nahlédnutí u organizátorek. Vít?z?m gratulujeme, všem ú?astník?m d?kujeme.

 

19. 02. 2019

Zpráva z Centra kariérového poradenství

Ve ?tvrtek 28. února 2019 prob?hne na našem gymnáziu další setkání výchovných a kariérových poradc? pražských i mimopražských st?edních škol, které organizuje Centrum kariérového poradenství p?i Gymnáziu Na Zatlance. V dopolední ?ásti od 8:30 do 14 hodin vystoupí Mgr. Petr Zappe, Ph.D. s p?ednáškou a workshopem na ohlášené téma "Generace Z". B?hem odpoledne (15:15 - 16:45) se uskute?ní setkání s RNDr. Jakubem Halá?kem - pedagogem PORGu v Praze 8, Libni. Pan doktor Halá?ek je na PORGu hlavním koordinátorem pro spolupráci se zahrani?ními univerzitami a má p?ehled o možnostech studia v zahrani?í. B?hem tohoto setkání bychom také rádi informovali o plánovaném kurzu pro kariérové poradce.

 

20. 02. 2019

Informace k podání p?ihlášky ke studiu

P?ihlášku ke studiu mohou uchaze?i podat v kancelá?i školy ve všední den od 8 do 15 hodin, v úterý a ve st?edu rovn?ž od 17 do 18 hodin. Povinnou sou?ástí p?ihlášky je prohlášení o vlastnictví datové schránky. Pokyny k vypln?ní p?ihlášky, k p?íprav? výb?rového portfolia pro uchaze?e do ŠVP ALT a kritéria p?ijímacího ?ízení najdete ve složce Dokumenty.

 

28. 02. 2019

Úsp?ch student? Zatlanky v obvodním kole zem?pisné olympiády

V obvodním kole zem?pisné olympiády v kategorii pro gymnázia a st?ední školy tentokrát výrazn? zabodovali naši studenti. Vít?zstvím v sout?ži nás pot?šila Tereza Veselá ze 4. K, na t?etím míst? skon?il Adam P?íbrský ze 4. M. Jedná se o to v?tší úsp?ch, že mezi konkuren?ními školami jsme byli jediným ?ty?letým gymnáziem. Ob?ma student?m blahop?ejeme a d?kujeme jim za vzornou reprezentaci školy.

 

05. 03. 2019

Zrušené konzulta?ní hodiny k nostrifikacím

Dne 5. b?ezna se nekonají konzulta?ní hodiny ?editelky ur?ené žadatel?m o termín nostrifika?ní zkoušky. K nostrifika?ním zkouškám je možno se p?ihlásit ve st?edu 6. 3. od 17 do 18 hodin nebo e-mailem. D?kujeme za pochopení.

 

08. 03. 2019

Jedna velmi britská návšt?va

Gymnázium Na Zatlance m?lo 26. února velmi neobvyklou návšt?vu. Do školy nám p?išel zodpov?d?t otázky diplomat Chris Frampton ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Byli jsme velmi zv?daví na r?zné otázky týkající se Spojeného království, ale nejvíce otázek stejn? padalo na téma brexit. Ob?as se také n?kte?í ptali na samotnou práci diplomata, co všechno je v popisu práce obsaženo a co musí ?lov?k ud?lat pro to, aby se jím stal. Nejzajímav?jší bylo slyšet o tom, kdy je diplomat povinen prezentovat postoje své zem?, a kdy naopak má povoleno do debaty vnášet své vlastní názory. Pan Frampton byl velmi vst?ícný a shovívavý k našim nekone?ným otázkám. N?kte?í z nás se odhodlali a po skon?ení hodiny se za ním vydali a ješt? s ním prohodili pár slov. Návšt?va byla ohromnou zkušeností pro všechny studenty. Nejenže si mohli ov??it sv?j p?ehled v politických tématech, ale i svou znalost angli?tiny. N?kte?í jedinci dokonce p?ejali ?ást britského p?ízvuku. Celá t?ída 1.D událost hodnotila velmi pozitivn? a ráda by se podobné akce ú?astnila i v budoucnu. Anna Lozsi, 1.D

 

08. 03. 2019

Projektový den Na východ od Západu

V pond?lí 4. b?ezna prob?hl na našem gymnáziu projektový den Na východ od Západu. Jeho nám?tem bylo p?edstavení širokého pásu zemí v oblasti mezi N?meckem a Ruskem. Týkal se tedy z velké ?ásti stát?, které vznikly, ?i byly obnoveny, nebo výrazn? prom?n?ny v roce 1918. Zatlanka se touto akcí p?ihlásila ke stému výro?í vzniku t?chto zemí, k nimž také samoz?ejm? pat?ilo ?eskoslovensko, jehož bývalému území jsme se v nabídce p?ednášek také v?novali. V rámci dvou blok? m?li naši studenti ale i kanto?i možnost seznámit se s reáliemi pásu zemí od Finska, p?es západní ?ást bývalého Sov?tského svazu, st?ední Evropu až po Balkánský poloostrov. Vybírat jsme si mohli z celkem 22 akcí, které p?edstavovaly jednotlivé zem?, jejich turistický potenciál, hudbu, film, výtvarné um?ní, literární odkaz ?i konflikty a aktuální politickou situaci. Mezi p?ednášejícími byli nejen naši studenti a profeso?i, ale také odborníci z fakult Univerzity Karlovy, noviná?i a také ?ada našich bývalých student?. D?kujeme všem, kte?í nám pomohli projektový den uskute?nit!

 

11. 03. 2019

Zatlanka ve finále EDUíny

Gymnázium Na Zatlance usp?lo se školním vzd?lávacím programem ALT v prvním kole EDUíny, což je cena ud?lovaná za inovace ve vzd?lávání. Program ALT postoupil do druhého kola mezi 9 finalist? z konkurence 87 projekt?. Budeme rádi, když i vy dáte projektu sv?j hlas p?i hlasování o Cenu ve?ejnosti.

hlasování - cena ve?ejnosti »

 

13. 03. 2019

Volitelné p?edm?ty 2019-2020

Vážení studenti 1.D, 2. a 3. ro?ník?, otevíráme pro Vás nabídku volitelných p?edm?t? na školní rok 2019 - 2020. Elektronický zápis bude otev?en od úterý 19.3. 10:00 do pond?lí 25.3. V tomto týdnu prob?hne 1. kolo výb?ru volitelných p?edm?t?. Prosím, abyste pe?liv? zvážili svou volbu a závazn? se p?ihlásili v anket? na Bakalá?ích. V pond?lí 18.3. ve 10:20 zveme zájemce na veletrh volitelných p?edm?t? do 3. patra budovy školy (informace o p?edm?tech p?ímo od vyu?ujícího).
D?ležité: informace k p?ihlašování

p?ehled volitelných p?edm?t? »

 

22. 03. 2019

Delf

Všem našim student?m, kte?í na podzim úsp?šn? složili mezinárodní zkoušku z francouzštiny, byly ve Francouzském institutu slavnostn? p?edány diplomy DELF. Moc gratulujeme a p?ejeme chu? a motivaci do dalšího studia jazyka!

 

25. 03. 2019

re:Geneze b?ezen 2019

Nové b?eznové ?íslo školního ?asopisu re:Geneze. Je plná všeho, co k životu pat?í, krásného a naivního mládí, které máte Vy studenti p?ed sebou a nám se po n?m stýská, syrové reality, ze které mrazí... Je to dobré ?tení, bez sentimentu! Díky, že nás podporujete,

re:Geneze (PDF) »

 

27. 03. 2019

Zrušené konzulta?ní hodiny ?editelky školy - st?eda 27. 3.

Ve st?edu 27. b?ezna je ?editelka školy na konferenci ?editel? gymnázií v Brn?, proto se nekonají její dnešní konzulta?ní hodiny. D?kujeme za pochopení.

 

27. 03. 2019

Matematický klokan

V pátek 22. b?ezna se n?kte?í studenti zapojili do mezinárodní sout?že Matematický klokan. V kategorii Junior to bylo 29 student?. Nejlepších výsledk? dosáhli Antonín Vorá?ek(X), Mikuláš Hlavá?ek(A) a Andrej Dimitrijevi?(U). V kategorii Student sout?žilo 19 student?, z nichž nejvíce bod? získali Jan Hanousek(M), Eliška Sch?tová(P) a Adam Buckley(K), Pavel Pravec(K) a Tomáš Zenáhlík(M). Výsledky k nahlédnutí u L. Soukupové nebo P. Horové. Všem ú?astník?m d?kujeme.

 

28. 03. 2019

Obhajoby záv?re?ných prací 2019

V pátek 29. 3. budou probíhat obhajoby záv?re?ných prací 4. ro?ník?. ?asový harmonogram, rozpis jednotlivých komisí a u?eben naleznete v p?íloze.
Studenti 3. ro?ník? se zú?astní obhajob dle svého výb?ru: organizace + informace
a ke stažení: pr?kazka pro 3. ro?ník

rozpis obhajob »

 

31. 03. 2019

T?ídní sch?zky - st?eda 3.4.

Zveme rodi?e student? všech ro?ník? na st?edu 3.4. 2019 od 18:00 (18:20) hodin. Zahájení a formát sch?zek ve své t?íd? naleznete v následujícím odkazu:
t?ídní sch?zky
Od 18:20 m?žete využít osobní konzultace s jednotlivými vyu?ujícími. Informace o pr?b?žné klasifikaci a docházce najdete na: Bakalá?ích

konzultace - vyu?ující v kabinetech »

 

04. 04. 2019

?editelské volno 12. a 15. dubna

?editelka školy vyhlašuje na pátek 12.4. a pond?lí 15.4. ?editelské volno.

 

10. 04. 2019

Newsletter Zatlanky

M?žete nahlédnout do našeho newsletteru za III. ?tvrtletí. Nejdete zde d?ležitá data, informace a akce pro jaro a podzim 2019.

newsletter Zatlanky »

 

10. 04. 2019

PEPY 2019 (15.-19.11)

Protože naše škola uvažuje o hostování nového mezinárodního mládežnického parlamentu (Prague European Parliament for Youth - PEPY 2019) v listopadu 2019, pot?ebujeme zjistit již te? potencionální zájem uchaze?? z ?ad Zatlanky. Pokud máte zájem, p?ihlašte se p?edb?žn? p?es on-line p?ihlášku do konce dubna.

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup