Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


ŠVP 1 Objevovat a rozvíjet

Stru?ná charakteristika školního vzd?lávacího programu „Objevovat a rozvíjet“

Tento studijní program odpovídá rámcovému vzd?lávacímu programu pro gymnázia - ?ty?leté všeobecné gymnázium s posílením výuky cizích jazyk?.
Jednou z hlavních myšlenek školního vzd?lávacího programu „Objevovat a rozvíjet“ je uplatn?ní principu: „Pomozme každému najít jeho talent“. Vychází z p?esv?d?ení, že každý student má p?edpoklad dob?e se prosadit v n?kterém oboru; n?kdy je jen pot?eba najít tu správnou cestu k rozvinutí potenciálu, který v sob? student má. Tento princip nám umožní naplnit p?edevším d?sledné uplat?ování individuálního p?ístupu k žák?m a výrazná spolupráce mezi rodinou, školou a studentem. Gymnázium Na Zatlance si klade za cíl vytvo?it pro své žáky podn?tné studijní prost?edí, p?íznivé i pro odlišné studijní typy. Zam??ujeme se na vyhledávání r?znorodých talent? a nabízíme žák?m podmínky pro maximální rozvoj jejich osobních dispozic. Významnou pomocí je i spolupráce se školním psychologem.

  • Podrobný popis školního vzd?lávacího programu „Objevovat a rozvíjet“

  • © Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

    Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup