Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Ve?ejné zakázky

16. ?íjna 2017
Výzva k podání nabídky k ú?asti na zadávacím ?ízení na ve?ejnou zakázku malého rozsahu na službu podle § 12 odstavec 3 zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách v platném zn?ní (dále jen "zákon") na realizaci akce: Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a zhotovení dokumentace pro zadání stavby "Dostavba Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 - p?ístavba t?locvi?ny a školní jídelny" a výkon autorského dozoru pro tutéž stavbu

Opravené formulá?e:

Neplatné formulá?e:

2. listopadu 2016
Výzva k podání nabídky více zájemc? k ú?asti na zadávacím ?ízení na ve?ejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách v platném zn?ní na realizaci akce: Rekonstrukce u?ebny chemie v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 1126. ?ervna 2016
Výzva k podání nabídky více zájemc? k ú?asti na zadávacím ?ízení na ve?ejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách v platném zn?ní na realizaci akce: Rekonstrukce havarijního stavu fasády a za?ímsových žlab? (fasády z ulice Mrázovka a Na Zatlance) v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 1114. ?ervna 2016
Výzva k podání nabídky více zájemc? k ú?asti na zadávacím ?ízení na ve?ejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách v platném zn?ní na realizaci akce: Rekonstrukce havarijního stavu laborato?e chemie a zázemí v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 1124. února 2016
Výzva k podání nabídky více zájemc? k ú?asti na zadávacím ?ízení na ve?ejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách v platném zn?ní na realizaci akce: Rekonstrukce zábradlí na obou hlavních schodištích v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11

5. listopadu 2015
Výzva k podání nabídky více zájemc? k ú?asti na zadávacím ?ízení na ve?ejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách v platném zn?ní na realizaci akce: Rekonstrukce kotelny v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11


24. ?ervence 2015
Výzva k podání nabídky více zájemc? k ú?asti na zadávacím ?ízení na ve?ejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách v platném zn?ní na realizaci akce: Zajišt?ní úklidu v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.


9. ?ervence 2015
Výzva k podání nabídky více zájemc? k ú?asti na zadávacím ?ízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách v platném zn?ní na realizaci akce: Rekonstrukce sociálních za?ízení v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 - k?ídlo Zatlanka..


12. zá?í 2014
Výzva k podání nabídky více zájemc? k ú?asti na zadávacím ?ízení na dodávku zboží malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách v platném zn?ní na realizaci akce: Po?ízení a instalace elektrického zastín?ní (rolet) v u?ebnách v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.


22. ?ervence 2014
Výzva k podání nabídky více zájemc? k ú?asti na zadávacím ?ízení na dodávku zboží malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách v platném zn?ní na realizaci akce: Po?ízení a instalace elektrického zastín?ní (rolet) v u?ebnách v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.


27. ?ervna 2014
Výzva k podání nabídky více zájemc? k ú?asti na zadávacím ?ízení na dodávku zboží malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách v platném zn?ní na realizaci akce: Rekonstrukce vnit?ních dve?í v?etn? stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.19. prosince 2013
Výzva k podání nabídky více zájemc? k ú?asti na zadávacím ?ízení na dodávku zboží malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách v platném zn?ní na realizaci akce: Rekonstrukce parket a truhlá?ské práce související s rekonstrukcí školní auly v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.18. listopadu 2013
Výzva k podání nabídky více zájemc? k ú?asti na zadávacím ?ízení na dodávku zboží malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách v platném zn?ní na realizaci akce: Vybavení p?írodov?dné u?ebny a u?ebny fyziky v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.2. srpna 2013
Výzva k podání nabídky více zájemc? k ú?asti na zadávacím ?ízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách v platném zn?ní na realizaci akce Rekonstrukce laborato?e biologie, u?ebny fyziky a školní auly v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.24. listopadu 2012
Výzva k podání nabídky více zájemc? k ú?asti na zadávacím ?ízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách v platném zn?ní na realizaci akce Rekonstrukce sociálního za?ízení u gymnastické t?locvi?ny v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11. V p?ípad? dalších dotaz? se m?žete obrátit i na projektantku, Ing. Miroslavu Neuberovou, Jiráskova 803, 252 29, Dob?ichovice.


3. listopadu 2011

Výzva k podání nabídky k ú?asti na zadávacím ?ízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 6 a § 12 odst. 3 zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách v platném zn?ní (dále jen „zákon“) na realizaci akce: Zajišt?ní inženýrských ?inností – projek?ních prací na zakázku „Projektová dokumentace – zateplení 4. patra“ v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11


17. kv?tna 2011

Výzva k podání nabídky více zájemc? k ú?asti na zadávacím ?ízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách v platném zn?ní na realizaci akce: Malování gymnastické t?locvi?ny, sborovny a u?ebny 053 a položení nové podlahové krytiny ve sborovn? a u?ebn? 053 v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11


2. kv?tna 2011

Výzva k podání nabídky více zájemc? k ú?asti na zadávacím ?ízení na ve?ejnou zakázku malého rozsahu podle zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách v platném zn?ní na realizaci akce: Nákup refurbished po?íta?? a monitor? pro Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11


14. prosince 201025. listopadu 2010
Výzva k podání nabídky více zájemc? k ú?asti na zadávacím ?ízení na ve?ejnou zakázku malého rozsahu podle zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách v platném zn?ní na realizaci akce Nákup po?íta??, dataprojektor? a mobilní u?ebny výpo?etní techniky pro Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11


25. listopadu 2010

Výzva k podání nabídky více zájemc? k ú?asti na zadávacím ?ízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách v platném zn?ní na realizaci akce Oprava a odstran?ní havarijního stavu ležaté kanalizace v ?ásti objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11


30. 1. 2010: Výzva k podání nabídky více zájemc? k ú?asti na zadávacím ?ízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách v platném zn?ní na realizaci akce: „Rekonstrukce postranního schodišt? v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11“.

4. 8. 2009: Výzva k podání nabídky více zájemc? k ú?asti na zadávacím ?ízení na ve?ejnou zakázku malého rozsahu podle zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách v platném zn?ní na realizaci akce : „Malování dvou hlavních schodiš? v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11“.

25. 7. 2008: Výzva k podání nabídky více zájemc? k ú?asti na zadávacím ?ízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách v platném zn?ní na realizaci akce: Rekonstrukce osv?tlení v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.

30. 5. 2008: Výzva více zájemc?m o ve?ejnou zakázku k podání nabídky dle § 25 bod b), zákona ?. 137 / 2006 Sb. o ve?ejných zakázkách k podání nabídky na realizaci ve?ejné zakázky: Oprava podest na hlavních schodištích v Gymnáziu, Praha 5, Na Zatlance 11.

4. 5. 2007: Výzva více zájemc?m o ve?ejnou zakázku k podání nabídky dle § 25 bod b), zákona ?. 137/2006 Sb. o ve?ejných zakázkách: vým?na oken v Gymnáziu v Praze 5, Na Zatlance 11.


© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup