Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Výroční zpráva 2003/2004

1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11

Škola zařazena do sítě škol 1. 3. 1999

2. Zřizovatel

Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2

3. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon

Ředitel školy:

Ladislav Mikulka, e-mail reditel @ zatlanka.cz

tel.: 251 566 219

Zástupce ředitele:

Mgr. Hana Horčicová, e-mail info@zatlanka.cz

tel. 251 565 223

4. Výchovně vzdělávací program, inovace, nové metody a formy, rozvojové programy

Učební plány školy vycházejí z generalizovaného učebního plánu MŠMT č.j. 29 595/99-22.

Čtyřleté denní studium.

Všeobecné zaměření, kód oboru 79-41-K/401

Zaměření na živé jazyky, kód oboru 79-41-K/408

(Rozhodnutí MŠMT č.j. 27 459/01-21 ze dne 17. 12. 2001)

V letošním školním roce jsme rozšířili nabídku volitelných předmětů o další jazyky –

italský, španělský a ruský jazyk.

V rámci pilotních projektů I. etapy realizace SIPVZ byla vybrána

implementace výukového softwaru naší školy pod názvem Nová vlna Na Zatlance

a byl nám přidělen finanční grant.

5. Stručná charakteristika školy (budovy, hřiště, tělocvičny, materiálně technické

podmínky pro výuku a pod.)

Budova školy je postavena v roce 1916, je majetkem MHMP, a je v celkem dobrém stavu.

Z větších akcí, které nemůže škola financovat z provozních prostředků, je naléhavá oprava

a nátěr oken a rekonstrukce elektroinstalace.

Škola má 16 kmenových učeben, tři jazykové učebny, laboratoř a odborné pracovny pro

biologii, chemii, fyziku, speciální pracovnu pro výtvarnou výchovu a hudební výchovu

a humanitních předměty.

Od 1. 9. 2003 bude připravena nová počítačová pracovna s připojením na internet,

kterou jsme financovali z vlastních fin. prostředků (inv. fond FRIM).

Škola nemá vlastní hřiště a také kvalita našich dvou tělocvičen je horší (malé rozměry).

Pro část hodin tělesné výchovy si pronajímáme tělocvičnu Sokola Smíchov a hřiště

Mrázovka.

6. Pracovníci

a) Personální zabezpečení

pracovníci

k 30.6. 2002 fyzické osoby/ z toho externisté

k 30.6. 2002 přepočítaní

pracovníci

k 30.6. 2003 fyzické osoby/ z toho externisté

k 30.6. 2003 přepočítaní

pracovníci

Pedagogičtí

45/2

35,75

44/2

33,01

Nepedagogičtí *

10

7,36

11

8,41

Celkem

55/2

43,11

55/2

41,42

* provozní pracovníci, pracovníci ŠJ, THP, náhradní vojenská služba (uvést samostatně včetně vymezení činností)

b) Věková struktura pedagogických pracovníků k 30.6. 2003

Věk

do 30 let

včetně

31 - 40

41 - 50

51 - 60

nad 60 let

z toho důchodci

průměrný věk

Počet

12

8

10

11

3

7

44,48

z toho žen

5

8

7

11

0

3

43,62

c) Kvalifikace pedagogických pracovníků k 30.6. 2002

Typ školy

Vzdělání

Vysokoškolské pedagogické

Vysokoškolské nepedagogické

s DPS

bez DPS

VOŠ pedagogická

VOŠ nepedagogického směru

Bc.

Mgr.

Dr.

Bc.

Mgr.

Dr.

s DPS

bez DPS

2

35

4

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Typ školy

Vzdělání

Střední odborné s maturitou pedagogického směru

Střední odborné s maturitou nepedagogického směru

s DPS

bez DPS

-

-

1

-

-

-

d) Aprobovanost výuky v %

Počet
Celkem % z celkového počtu pracovníků

aprobovaných 40

90,91

neaprobovaných 4

9,09

e) Odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku – počet, důvod

2 - důchod, 2 - mateřská dovolená, 2 - ukončení pracovnícho poměru dohodou

f) Nově přijatí absolventi učitelského studia – počet, odbornost

2 - dějepis, základy společenských věd,

anglický jazyk

g) Nově přijatí absolventi neučitelského studia – počet, odbornost

1 – informatika a výpočetní technika

h) Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Typy studia

Počet akcí

Zaměření akcí

Počet účastníků

Vzdělávací instituce

Semináře:

jednodenní

dvou a vícedenní

19

odborné a metodické semináře

14

9

PCP, INSEA,Fil.fak.UK,

VŠCHT,Jih.UNIV

Kurzy:

jednodenní

dvou a vícedenní

2

jaz. seminář

botanika

2

ALFA

Jihoč. UNIV

DPS

školský management

1

prevence soc. a pat. jevů

2

MHMP

rozšiřování aprobace

1

st. zkoušky

z angl. jazyka

1

jazyková škola

jiné (uvést jaké)

1

film. seminář

1

Film. asociace

SIPVZ-ICT

vzdělávání ped. pracovníků

školení Z

15

Prevence soc. pat. jevů-pro pedagogy

35

OÚ MČ Prahy 5

7. Údaje o žácích (uvést odděleně za každý typ školy)

a) Počet tříd a počet žáků

Počet tříd k 30.6.2002: 15 Počet žáků k 30.6. 2002: 450

Počet tříd k 30.6.2003: 15 Počet žáků k 30.6. 2003: 454

Obory - stav k 30.6.2002

č.

Kód oboru

Název oboru

1

79-41-K/401

všeobecné zaměření

2

79-41-K/408

zaměření na živé jazyky

Stav k 30.6.2003

č.

Kód oboru

Název oboru

1

79-41-K/401

všeobecné zaměření

2

79-41-K/408

zaměření na živé jazyky

b) Průměrný počet žáků

Školní rok

Průměrný počet žáků na třídu

Průměrný počet žáků na učitele

2001/2002

30,0

13,31

2002/2003

30,2

13,33

c) Studijní obory

Ve srovnání se školním rokem 2001/2002 uvést případné změny ve skladbě studijních oborů

a to v následujícím členění:

a) nové obory: --- Ve šk. roce 2002/03 nenastala změna ve skladbě studijních oborů.

b) zrušené obory: ---

c) dobíhající obory : ---

Změny ve skladbě studijních oborů proti školnímu roku 2001/2002

Nové obory

Zrušené obory

Dobíhající obory

---

---

---

---

---

---

d) Výuka cizích jazyků

Cizí jazyk

Počet žáků

anglický jazyk

454

francouzský jazyk

86

německý jazyk

368

španělský jazyk

71

italský jazyk

26

ruský jazyk

33

latinský jazyk

30

e) Chování žáků

Chování žáků

Typ školy/ročník

velmi dobré

uspokojivé

neuspokojivé

gymnázium/ I.

120

1

---

gymnázium/ II.

117

1

---

Gymnázium/ III.

91

---

---

gymnázium/ IV.

124

---

---

f) Prospěch žáků (pro každý typ školy)

Prospěch žáků ve školním roce 2002/2003 1,92

celkem 100 %

Klasifikovaných žáků 451

z toho prospělo s vyznamenáním 60

z toho neprospělo ---

z toho opakujících ročník 1

Počet žáků vyloučených ze studia v průběhu školního roku : ---

Počet žáků, kteří zanechali studia na vlastní žádost: 2

Průměrný počet zameškaných hodin a z toho neomluvených: 31620/0

Neklasifikovaných: 3

g) Údaje o přijímacím řízení: (pro každý typ školy odděleně)

aa) školní rok 2002/2003:

počet přihlášek celkem: 434 z toho dívek 253 počet přijatých studentů 120

bb) pro školní rok 2003/2004

počet přihlášených celkem 346

počet přijatých po prvním kole 98

počet přijatých po druhém kole 17

počet přijatých na odvolání 5

počet nepřijatých celkem 89

zbývající volná místa (počet, obory) -

h) Výsledky maturitních zkoušek

Počet žáků celkem u maturitních zkoušek: 125 z toho opakovaně : ---

Počet žáků nepřipuštěných k maturitní zkoušce – důvody ---

Počet žáků, kteří prospěli: s vyznamenáním 41

prospěli 79

neprospěli 5

Provést srovnání s rokem 2001/2002 ve stejném členění. celkem 108 opakovaně 1

nepřipuštěných ---

s vyznamenáním 43

prospěli 59

neprospěli 6

Přijímací řízení na vyšší typ školy:

Šk.rok 2001/02 Šk.rok 2002/03

Počet přihlášek na vysoké školy: 435 252 / 95 přijatých

na VOŠ: 5 16 / 16 přijatých

na jiný typ školy : - 6

Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání (uvést) a porovnat s předchozím školním

rokem.

8. Speciální výchova a vzdělávání - speciální třídy, integrace, personální a materiální

zabezpečení

---

9. Cizí státní příslušníci

Stát

Počet žáků

Chorvatsko

1

Ukrajina

4

Rusko

3

Slovensko

1

10. Mimotřídní aktivity: a) kroužky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou

- uvést počet kroužků a počet účastníků

b) soutěže - typ, počet účastníků, úspěšnost

Studenti naší školy byli zapojeni do celé řady zájmových kroužků a soutěží:

olympiáda v angl. jazyce (12), v němec. jazyce (6), v matematice (2), v chemii (3),

v biologii (6) a literární soutěže (5)

11. Školní stravování – vlastní jídelna nebo využívání kapacit jiných zařízení – jakých

- doplnit o problémy, které byly řešeny v souvislosti s provozem

ŠJ

Škola nemá vlastní jídelnu. Stravování je zajištěno ve ŠJ Praha 5, Štěfánikova 11.

13. Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kursy (druh, počet akcí, počet žáků)

Škola pořádá každoročně pro studenty 1. ročníku týdenní zahajovací kurz ( pro všechny

studenty 1. ročníku), v druhém ročníku lyžařské výcvikové kurzy a ve třetích letní

nebo zimní sportovní a turistické kurzy – zúčastní se asi 70% studentů.

Pravidelné jsou i dva ekologicko – biologicko – přírodovědné kurzy pro zájemce

o biologii a problémy životního prostředí – 60 studentů.

Poznávací zájezdy se uskutečnily do Velké Británie, Regensburgu, sportovní

do Rakouska.

14. Rada školy - vznik, hodnocení činnosti.

Rada školy není ustavena.

15. Výchovné a kariérní poradenství. Uvést, zda-li na škole působí školní psycholog nebo

výchovný či kariérní poradce, jaká je spolupráce s PPP a jaké výchovné problémy

byly na škole nejčastěji řešeny, popř. byly nějak výjimečné.

Na škole působí výchovná poradkyně. Kariérní a studijní poradentství probíhá individuálně podle potřeb žáků. S PPP Praha 5 spolupracujeme soustavně, psycholožka dochází do školy jednou za dva týdny, studenti mají možnost telefonického kontaktu

a objednání v případě potřeby.

Psycholožka připravuje pro studenty 3. ročníků testy profesní a studijní orientace.

Testování probíhá vždy v prvním čtvrtletí školního roku, vyhodnocování a individuální

pohovory se studenty následují v dalších dvou čtvrtletích. Pokud se prostřednictvím testů

objeví u studentů závažnější studijní či osobní problémy, jsou nadále řešeny individuálně

ve spolupráci s PPP, případně s rodinou studenta. Mezi závažnější problémy patří záško-

láctví a ztráta zájmu o studium, které jsou ale většinou až druhotné a obvykle signalizují vážný nesoulad v rodině žáka.

16. Výsledky a zjištění ČŠI, opatření, realizace

Ve školním roce 2002/2003 nebyla školní inspekce.

17. Zahraniční kontakty škol. Uvést název zahraničního subjektu, stát.

Pokračuje účast školy na mezinárodním diskusním fóru INTERNATIONAL VILLIGE,

dále se podílíme na spolupráci s Jugendkunstschule Atrium v Berlíně, v květnu se

uskutečnila návštěva studentů z Jekatěrinburgu spojená se soutěží obou škol v mate-

matice, fyzice a anglickém jazyce.

18. Prevence sociálně patologických jevů. Prevenci a případný výskyt užívání drog a jiných návykových látek, agresivity, šikany, záškoláctví apod. uvést samostatně

jako přílohu výroční zprávy. Prosíme o realistickou skutečnost.

Ve škole se uskutečňuje Program protidrogové prevence podle MPP Metodického

pokynu MŠMT z října 2000. Jeho součástí jsou: průběžné soustavné výchovné

působení pracovníků školy na žáky v rámci výuky i mimovyučovacích aktivit, akce

školy zaměřené na volnočasové aktivity žáků a prevenci sociálně patologických jevů

a akce a činnosti pořádané školou v součinnosti s jinými organizacemi – přednášky,

peer-program, spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou. V současné

době nám není známo, že by žáci školy měli problémy se zneužíváním drog. Ve dvou

případech, kdy se jednalo spíše o ohrožení žáka stykem s rizikovou komunitou,

navázali rodiče spolupráci s odbornou poradnou a problém řeší. S problémem agre-

sivity a šikany se nesetkáváme, je to dáno jistě i sociálním zázemím našich žáků a jejich

předchozí výchovou. Záškoláctví se vyskytuje ojediněle a bývá příznakem závažných

problémů žáka, většinou rodinných nebo studijních.

19. Další informace, které považujete za důležité.

Škole byly poskytnuty dva granty.

Rada MČ Prahy 5 rozhodla o finanční podpoře projektu Drogy nejsou moje hobby.

Ve výběrovém řízení na MHMP byl oceněn projekt naší školy v rámci realizace

SIPVZ pod názvem Nová vlna Na Zatlance a přiznán grant MŠMT a MHMP

v celkové výši Kč 330 000.
V Praze dne 10. září 2003


© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup