Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Aktuality

19. 02. 2019

Biologická olympiáda

Ve ?tvrtek 7. února a v pátek 8. února prob?hlo školní kolo biologické olympiády. V kategorii A (3.+ 4. ro?níky) získala nejvíce bod? Michaela Mrázková (3. S), druhé místo obsadila Eliška Kotýnková (3. R) a t?etí místo Daniel Nagy (3. S). V kategorii B (1.+2. ro?níky) zvít?zila Kristýna Altmannová (2. V), druhé místo obsadila Markéta Merklová (2. X) a t?etí Klára Nemrichová (2. U). Podrobné výsledky k nahlédnutí u organizátorek. Vít?z?m gratulujeme, všem ú?astník?m d?kujeme.

 

04. 01. 2019

Jednodenní exkurze do Dráž?an

V úterý 18. prosince se zájemci z ?ad student? biologických seminá?? vypravili do Dráž?an. Hlavním bodem programu byla návšt?va N?meckého muzea hygieny. Stálá expozice "?lov?k jako dobrodružství" nahlíží na lidské bytosti z r?zných úhl? pohledu (v?nuje se mj. anatomii, mozku a myšlení, zrození a smrti, sexualit? ...). Krom? klasických exponát? nabízí i mediální a interaktivní zastavení. P?íjemným zpest?ením zbytku dne byla návšt?va váno?ních trh?.

galerie »

 

21. 05. 2018

Biologický kurz pro 1. ro?níky - informace o odjezdu

Sraz ú?astník? kurzu je ve st?edu 30.5. v 8:45 hod. p?ed budovou školy. P?ed nástupem do autobusu je každý student povinen odevzdat aktuální a rodi?em (?i zákonným zástupcem) podepsané potvrzení o bezinfek?nosti!! Návrat plánujeme v sobotu 2.6. kolem poledne.

Potvrzení o bezinfek?nosti »

 

25. 04. 2018

SO? - postup našich student? do státního kola sout?že

V pond?lí 23. 4. se konalo krajské kolo sout?že SO?. D?kuje všem ú?astník?m za kvalitní reprezentaci Zatlanky a velmi gratulujeme pokra?ujícím do státního kola - z 1. místa v oboru zdravotnictví postupuje Bar?a Z. ze 4 G a z 2. místa v oboru fyzika Veronika D. z 3 K.

 

19. 03. 2018

P?ednáška prof. Ing. Jaroslava Petra, DrSc.

Ve st?edu 14. b?ezna 2018 navštívil naši školu v?decký pracovník, vysokoškolský pedagog a ?len redak?ní rady ?asopisu Vesmír prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. z Ústavu živo?išné výroby v Uh?ín?vsi. Studenti biologického seminá?e m?li možnost poslechnout si p?ednášku o laboratorní výrob? nejr?zn?jších tkání a orgán?, po níž následovala diskuse. D?kujeme p?ednášejícímu i všem zú?astn?ným student?m za zajímav? a užite?n? strávené odpoledne!

 

16. 01. 2018

Prales podle Pé?ka

V p?edváno?ním ?ase se procházejícím student?m ve t?etím pat?e naskytla nebývalá podívaná. Na st?n? se promítalo video, u projektoru byly rozestaveny informa?ní plakáty, u plakát? stáli studenti 2. P a s úsm?vem prodávali jídlo kolemjdoucím. Za šlechetným ú?elem – informovat o problematice kácení deštných prales? a vybrat peníze pro zakoupení fotopasti. Ta práv? monitoruje život zví?at v pralesích a pomáhá regulovat pytláctví. Povedlo se – vybrali jsme tém?? dvojnásobek pot?ebné ?ástky! Tímto chceme pod?kovat všem, kte?í p?isp?li – ud?lali jste dobrou v?c! Pé?ko

 

28. 03. 2017

V?šín 2017

Biologický kurz pro 1. ro?níky (1.P + 1.R + 1.T) bude probíhat ve dnech 16. - 19. kv?tna. Podrobn?jší informace najdete v p?iloženém letáku.

Informace o kurzu a placení »

 

09. 03. 2017

Postup do krajského kola SO?

Do krajského kola sout?že SO? postupují následující studenti: Barbora Jire?ková ze 4. D (Stanovení antioxida?ní aktivity vybraných druh? lišejník?), Lucka Hošková ze 4. D, (Exoplanety a metody jejich vyhledávání), Lucka Nepovímová ze 3. F (Propylenglykol a jeho toxicita u rostlin) a Mikuláš Klenor ze 4. D (Predikce 3D struktury mutací fenylalanin hydroxylázy a jejich vliv na rozvoj fenylketonurie). Gratulujeme!

 

03. 03. 2017

Obhajoby studentských odborných prací

1. b?ezna se na GNZ konalo školní kolo obhajob studentských odborných prací (tzv. SO?ek). Svoje n?kolikam?sí?ní intenzivní úsilí tak zakon?ilo 6 student? naší školy - Lucka Nepovímová z 3.F, Kate?ina Wenzlová ze 4.B, Lucka Hošková, Aneta Myšková, Bára Jire?ková a Mikuláš Klenor ze 4.D. Velice si vážíme Vaší práce a d?kujeme Vám za ni! O výsledcích školního kola vás budeme informovat ve st?edu 8. 3..

galerie »

 

21. 06. 2016

V?šín 2016

Již tradi?ní biologický kurz pro 1. ro?níky se konal v brdských lesích nedaleko Rožmitálu, ve st?edisku V?šín. Studenti se v?novali poznávání rostlin, lovili živo?ichy v potoce a své znalosti mohli otestovat p?i ?ešení r?zných úkol? v terénu. Dva dny svého ?asu nám v?noval i náš bývalý absolvent a student p?írodov?decké fakulty Matyáš Hi?man, se kterým studenti lovili a ur?ovali hmyz. Všem zú?astn?ným a hlavn? Matyášovi d?kujeme za p?íjemn? strávený ?as.

galerie »

 

25. 04. 2016

P?ednáška o ?asách

1. dubna absolvovala 1. L na GNZ p?ednášku o ?asách vedenou Mgr. Jurán?m z J?U. Dozv?d?li jsme se nové informace týkající se jejich za?azení do systému organism?, využití ?lov?kem a n?kolik r?zných zajímavostí z jejich života. Marek Lehký , 1. L

 

25. 04. 2016

P?ednáška o geneticky modifikovaných organismech

22. 3. byl hostem biologického seminá?e odborník na reproduk?ní biologii prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. z Ústavu živo?išné výroby v Uh?ín?vsi. Pan profesor p?ednášel o GMO. Dozv?d?li jsme se nap?., jak se genetické modifikace provád?jí, jaká úskalí je provázejí, a pro? m?že být užite?né živé organismy geneticky upravovat. Lucka Hošková, 3. D

 

17. 02. 2016

Výsledky biologické olympiády

Blahop?ejeme vít?z?m a d?kujeme vše zú?astn?ným biologické olympiády.

výsledky »

 

23. 11. 2015

Botanická sout?ž

V ?íjnu se na našem gymnáziu konalo školní kolo botanické sout?že ur?ené student?m 2. ro?ník? SŠ. 10 našich student? poznávalo nejr?zn?jší kvetoucí i mén? kvetoucí rostliny a vypl?ovalo test. Prvních p?t míst vybojovali: 1. Eliška Nemrichová (2. G), 2. Lucka Nepovímová (2. F), 3.-4. Lucka Poláková (2. F) a Zuzana Krausová (2. H), 5. František Trojan (2. G). Gratulujeme t?mto student?m a d?kujeme všem bionadšenc?m za ú?ast v sout?ži! Do celopražského kola sout?že, které se konalo 10. 11., postoupila Eliška Nemrichová a umístila se na krásném 12. míst?. D?kujeme Elišce za reprezentaci naší školy a gratulujeme jí k tomuto úsp?chu! Biokabinet

galerie »

 

18. 06. 2015

V?šín 2015

Na za?átku ?ervna prob?hl biologický kurz již tradi?n? ve st?edisku V?šín, v brdských lesích nedaleko Rožmitálu. Studenti se v?novali poznávání rostlin, lovili živo?ichy v potoce a pracovali se senzory na m??ení r?zných veli?in. Krom? biologických aktivit jsme si letos užili i p?kného po?así. Student?m a vyu?ujícím d?kujeme za jejich pracovní nasazení!

galerie »

 

25. 05. 2015

V?šín 2015 - odjezdové informace

Poslední informace o odjezdu jednotlivých t?íd na biologický kurz najdete v p?íloze. P?i odjezdu je nutné odevzdat prohlášení o bezinfek?nosti.

Informace o odjezdu »

 

03. 03. 2015

Biologická olympiáda

Ve st?edu 4. 2. prob?hlo školní kolo biologické olympiády. Letošní ro?ník byl zam??en na životní projevy mikroorganism? (metabolismus, kvašení) a barvy v ?íši rostlin. V kategorii A zvít?zila Dominika Bredová z 3.U a v kategorii B Barbora Vlnová z 2.A. Gratulujeme!

galerie »

 

16. 02. 2015

Jak si správn? vy?istit zuby?

Z hodiny biologie ve 3.U...

galerie »

 

16. 02. 2015

Izolace DNA

Praktické cvi?ení z biologie, kde si studenti vyizolovali svou vlastní DNA a vytvo?ili si tak originální šperk.

galerie »

 

16. 02. 2015

Výuka první pomoci

Díky student?m 2.léka?ské fakulty FN Motol jsme si mohli nacvi?it první pomoc p?i život ohrožujících stavech. Prakticky jsme si vyzkoušeli resuscitaci, první pomoc p?i dušení a rychlou zástavu krvácení. D?kujeme!

galerie »

 

22. 01. 2015

Hrdli?kovo muzeum

V prosinci navštívili studenti biologického seminá?e Hrdli?kovo muzeum. B?hem prohlídky se vyst?ídala nejr?zn?jší témata, jejichž pojítkem byl kosterní materiál. Porovnávali jsme kostru lidoopa a ?lov?ka, muže a ženy, dosp?lého ?lov?ka a dít?te. Prohlédli jsme si zám?rn? deformované ?i trepanované lebky a kostry poznamenané chorobou ?i úrazem. Pr?vodc?m d?kujeme za velmi záživný a erudovaný výklad.

 

22. 01. 2015

Evoluce ?lov?ka - 1. 12. 2014

Využili jsme nabídku Jiho?eské univerzity a pozvali Pavla Dudu, který se zabývá evolucí ?lov?ka. P?ednášející nás seznámil se sou?asným pojetím vývoje ?lov?ka, poukázal na nej?ast?jší omyly v u?ebnicích a ukázal, jaký rozruch zp?sobily n?které paleontologické nálezy z posledních let. D?kujeme za inspirativní povídání.

 

12. 12. 2014

Jednodenní exkurze do Dráž?an

Ve ?tvrtek 11.12. se studenti maturitního biologického seminá?e a n?m?iná?i z 2.C vypravili do Dráž?an. Pro maturanty z biologie byla hlavním bodem programu návšt?va Hygiene-Museum, kde si p?i procházce interaktivní výstavou m?li možnost zopakovat a shrnout své znalosti z anatomie a genetiky. N?m?iná?i z 2.C absolvovali prohlídku staré ?ásti m?sta, prezentovali p?i ní své p?edem p?ipravené krátké referáty a podívali se na váno?ní Dráž?any z v?že kostela Frauenkirche. P?íjemným zpest?ením zbytku dne byla návšt?va dráž?anských váno?ních trh?.

 

04. 11. 2014

Etologie v pražské ZOO

V pond?lí 20. ?íjna jsme se v rámci biologických seminá?? p?esunuli do pražské ZOO. Nejprve jsme absolvovali 90 minutovou prohlídku zam??enou na chování živo?ich?, v druhé ?ásti provád?li studenti vlastní etologická pozorování. Nejv?tší zájem vzbudily z?ejm? gorily a velemlok Karlo. D?kujeme pr?vodc?m za zajímavé povídání i st?ípky ze zákulisí.

galerie »

 

09. 10. 2014

Pyreneje 2014

Na po?átku zá?í prob?hla na našem gymnáziu biologicko – geografická exkurze do Katalánska. Dva dny jsme si užili hory, plesa, vodopády i horskou vegetaci v Pyrenejích. Ve ?tvrtek jsme si prohlédli hlavní m?sto Andorry a v podve?er jsme na?erpali další síly na plážích v Blanes. Následující dva dny jsme poznávali krásy Barcelony. Vid?li jsme nejkrásn?jší chrámy v Bari Gótic, spole?n? jsme navštívili n?které Gaudího památky. V sobotu dopoledne jsme navštívili klášter v Montserratu a odpoledne mohl každý strávit v Barcelon? dle svých zájm? – návšt?vou Camp Nou, prohlídkou mo?ského akvária ?i touláním po starém m?st?. Poslední den jsme strávili ve francouzském pevnostním m?st? Carcassone. Další fotografie..

galerie »

 

07. 10. 2014

Vycházka za pražskými netopýry

Ve ?tvrtek 25. zá?í se studenti biologického seminá?e zú?astnili ve?erní exkurze v parku Stromovka. Exkurze byla zam??ena na letouny. Dozv?d?li jsme se o mnohém ze života t?chto létajících savc?; sou?ástí programu byla i ukázka handicapovaného netopýra a "pozorování" netopýr? pomocí ultrazvukového detektoru.

 

30. 08. 2014

Špan?lsko 2014 - p?edodjezdové informace

Sraz ú?astník? je v pond?lí 1.9. v 5.50 hod. na autobusovém nádraží Zli?ín. P?e?t?te si podrobn?jší informace v p?iloženém letá?ku!!

Informace p?ed odjezdem »

 

22. 04. 2014

Špan?lsko 2014

Ve dnech 1. – 8. zá?í se uskute?ní geograficko – biologická exkurze do špan?lských Pyrenejí a Katalánska. Navštívíme národní park d´Aigüestortes s nádhernými jezery, malé knížectví Andorru a hlavní m?sto Katalánska Barcelonu. Na akci je ješt? n?kolik volných míst, tak neváhejte a p?ihlašte se u p. Svobodové nebo u p. Vašákové. P?ihlášeným student?m p?ipomínáme nutnost zaplacení zálohy!

bližší informace »

 

26. 02. 2014

První pomoc v Motole

Díky student?m 2.léka?ské fakulty FN Motol se naši studenti (3P a ?ást 2U) mohli zú?astnit výuky první pomoci. Prakticky si vyzkoušeli resuscitaci, první pomoc p?i dušení a rychlou zástavu krvácení. D?kujeme student?m medicíny, kte?í nám v?novali sv?j ?as a své znalosti.

galerie z akce »

 

10. 02. 2014

Exkurze na dialyza?ní jednotku na Homolce

V prosinci a lednu jsme m?li s biologickým seminá?em možnost absolvovat exkurzi do dialyza?ního centra Nemocnice Na Homolce. P?ednášku vedla paní doktorka Plechá?ková, která nám sd?lila mnoho zajímavých informací o ?innosti ledvin a poruchách, kterými lidé s nefunk?ními ledvinami mohou trp?t. Vysv?tlila nám i princip dialýzy. Zajímavý výklad byl zpest?en n?kolika dotazy od student?, což u?inilo celou akci interaktivní. Po diskuzi m?li studenti možnost setkat se p?ímo s pacienty, kte?í tamní nemocnici pravideln? navšt?vují za ú?elem o?išt?ní krve. Paní doktorka nám na jednom z nich vysv?tlila, jak p?esn? jednotlivé ?ásti dialyza?ního p?ístroje pracují a na co je t?eba p?i dialýze dávat pozor. Bára Sou?ková, biologický seminá?, 4.L

 

25. 06. 2013

V?šín 2013

Na konci kv?tna prob?hl tradi?ní biologický kurz pro 1. ro?níky. Letošní rok pro nás p?ichystal velmi deštivé a chladné po?así, na Rožmitálsku se teplota pohybovala i kolem 7°Celsia. P?esto studenti absolvovali všechny p?ichystané aktivity, od sb?ru rostlin až po lov v potoce. Fotky si m?žete prohlédnout ve fotogalerii.

Fotogalerie »

 

04. 04. 2013

V?šín 2013

Ve dnech 26.5. až 1.6. se uskute?ní již tradi?ní biologický kurz pro první ro?níky. D?ležité informace najdete v p?iloženém letáku.

Bližší informace »

 

05. 02. 2013

Kurz první pomoci

V posledním lednovém týdnu absolvovali studenti 3. ro?níku základní kurz 1. pomoci. B?hem p?tihodinového kurzu se dozv?d?li vše pot?ebné - jak zachovat klid p?i volání linky 155, jak teoreticky postupovat p?i poskytování první pomoci p?i nejr?zn?jších poran?ních a prakticky si vyzkoušeli resuscitaci dosp?lého ?lov?ka i pomocí defibrilátoru.

galerie »

 

04. 02. 2013

Školní kolo biologické olympiády

V pond?lí 21.1.2013 prob?hlo školní kolo 47. ro?níku biologické olympiády kategorie A, B na téma "Láska, sex a n?žnosti v ?íši živo?ich? a rostlin". V kategorii B zvít?zila Dominika Dvo?áková z 2P, v kategorii A Kamila Valentová ze 4F. Blahop?ejeme a všem sout?žícím d?kujeme za ú?ast.

 

26. 09. 2012

Kurz první pomoci

Za?átkem školního roku prob?hl ve 4.ro?nících základní kurz první pomoci. S pomocí odborník? se studenti seznámili s tím, jak se zachovat v krizových situacích, prakticky si vyzkoušeli resuscitaci dosp?lého ?lov?ka i dít?te v bezv?domí a nau?ili se pracovat s defibrilátorem používaným p?i selhání srde?ní ?innosti.

 

28. 03. 2012

Slovinsko 2012

Na za?átku zá?í se bude konat již tradi?ní geograficko-biologická exkurze. Navštívíme Julské Alpy s ledovcovými jezery, krásnými dolinami a divokými sout?skami, bohatou faunou a flórou, ale také vesni?kami v podh??í. Uvidíme macaráta jeskynního v rozsáhlém krasovém komplexu Postojnska jama, slaniska s t?žbou soli a bohatou slanomilnou kv?tenou. Nevynecháme ani koupání v Jaderském mo?i. Zájemci, hlaste se v kabinet? biologie.

Leták »

 

01. 03. 2012

Návšt?va botanické zahrady

S tématem tropický deštný les jsme se vypravili do skleníku Fata morgana.

Fotogalerie »

 

01. 03. 2012

Co dokáže plazmid

Genetická laborka, kterou pro nás p?ipravila p?írodov?decká fakulta. Studenti si vyzkoušeli transformaci bakterií vnesením plazmidu.

fotogalerie »

 

27. 02. 2012

V?šín 2012

Ve dnech 27.5. až 2.6. se uskute?ní již tradi?ní biologický kurz pro první ro?níky. D?ležité informace najdete v p?iloženém letáku. P?i platb? použijte variabilní symboly z následujícího souboru.

Bližší informace »

 

09. 11. 2011

Pedologie 2011

I letošní rok jsme vyrazili s tématem p?da a její vlastnosti do terénu. Studenti druhých ro?ník? vykopali p?dní sondy (rý?em nebo jsme použili p?dní vrták) a pak ur?ovali vlastnosti jednotlivých vrstev p?dního profilu a p?dního krytu. Díky krásnému babímu léto to byl p?íjemn? strávený ?as.

fotogalerie »

 

09. 11. 2011

V?šín 2011

Ekologicko - biologický kurs prvních ro?ník?, který se konal rekrea?ním st?edisku V?šín nedaleko Rožmitálu pod Tremšínem. Náplní kurzu byla hlavn? terénní práce, praktické poznávaní a pozorování rostlin i živo?ich?. Tentokrát nám p?álo po?así tém?? po celou dobu kurzu. Fotografie jsou ke shlédnutí ve fotogalerii.

fotogalerie »

 

23. 05. 2011

V?šín 2011

Biologický kurz pro 1.ro?níky se koná ve dnech 29. 5. – 4. 6. Informace o odjezdu jednotlivých t?íd najdete v p?iloženém letáku.

Info o odjezdu »

 

10. 05. 2011

Sb?r elektrospot?ebi?? Na Zatlance

V t?chto dnech (6. až 13. 5.) probíhá na GNZ v rámci projektu Ukli?me si sv?t sb?r starých elektrospot?ebi??. Zapojte se do meziškolní hry i vy! Více informací o projektu na www.uklidmesisvet.cz .

 

21. 04. 2011

Projekt 3V

Projekt 3V - V?d? a výzkumu vst?íc se chýlí ke konci. Projekt p?isp?l k rozvoji v?deckých forem práce na st?edních školách a naše gymnázium zapojilo jako pilotní škola. Pedagogové se podíleli na vytvá?ení didaktických materiál? pro téma Pedologie a studenti testovali metodiku a hodnotili výstupy. Rozsáhlý didaktický materiál získal 1. místo v sout?ži Nejkrásn?jší ?eské knihy roku 2010 , které vyhlašuje Ministerstvo kultury ?eské republiky a Památník národního písemnictví v Praze. Projekt byl p?ihlášen v kategorii U?ebnice a didaktické pom?cky.

 

21. 04. 2011

?lov?k a hranice

Projekt student? t?ídy 3B byl v?nován témat?m Lidské t?lo jako materiál, Lidské limity a Jak vyrovnávat handicapy. Studenti si p?ipravili prezentace, výstavu, film a další aktivity a m?li možnost zasout?žit si ve znalostech lidských orgán? a chorob, v ?etb? Braillova písma a díky Anežce Fenclové i v porozum?ní znakové ?e?i. Díky však pat?í všem, kte?í se na p?íprav? projektu podíleli.

galerie »

 

21. 04. 2011

Pedologie

A tématem P?da její vlastnosti jsme se vydali do terénu. Studenti druhých ro?ník? vlastními silami vykopali p?dní sondy a ur?ovali vlastnosti jednotlivých vrstev p?dního profilu. Stanovišt? byla dv?, v lese a na louce. Krom? p?dních vlastností studenti porovnávali i vegeta?ní kryt a sledovali výskyt indika?ních druh?. Po?así nám docela p?álo.

galerie »

 

21. 04. 2011

První pomoc se studenty léka?ské fakulty - 2011

Pod vedení student? léka?ské fakulty se studenti t?etích ro?ník? u?ili provád?t bezodkladnou první pomoc. Akce prob?hla v rámci projektu International Federation of Medical Students Associations (IFMSA CZ).

galerie »

 

30. 11. 2010

Studentská v?decká konference

V úterý 9. listopadu se naši studenti zú?astnili Studentské v?decké konference na ?eské zem?d?lské univerzit? v Praze Suchdole. Konference je vyvrcholením projektu 3V- v?d? a výzkumu vst?íc, ve kterém Sdružení TEREZA spolu s odborníky z VŠ a u?iteli st?edních škol vyvíjí a testuje praktické úlohy z pedologie a kolob?hu uhlíku. Studenti m?li možnost si vyzkoušet prezentaci výsledk? své práce, setkat se s odborníky z vysokých škol – P?írodov?decké fakulty UK a ?ZU, sdílet získané poznatky a zkušenosti se studenty ostatních zapojených škol a s odborníky. Odborníci se naopak se studenty pod?lili o zkušenosti z b?žného života profesionálního v?dce. Podrobn?jší informace ve Zpravodaji.

galerie »

 

08. 11. 2010

V genetické laborce

V nové genetické laborato?i Gymnázia Nad Alejí jsem m?li možnost vyzkoušet si izolaci vlastní DNA a dokonce si ji odnést ve form? p?ív?sku.

galerie »

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup