Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Aktuality

15. 02. 2018

Studenti Zatlanky ve Fokusu Václava Moravce

Studenti našeho gymnázia získali možnost ú?astnit se 13. února p?ímého p?enosu vysílání po?adu Fokus Václava Moravce na zpravodajském kanálu ?eské televize ?T24. Tématem dvouhodinového diskusního po?adu se tentokrát stal fenomén totality a totalitních režim?. P?es 70 zájemc? z ?ad našich student? m?lo možnost poslechnout si zajímavé hosty a také nahlédnout do zákulisí p?ípravy vysílání diskusního m?sí?níku. Vše navíc v unikátních prostorech bývalého Federálního shromážd?ní komunistického ?eskoslovenska.

 

06. 06. 2017

D?jepisný workshop s ?eským rozhlasem

V úterý 30. kv?tna prob?hl na Zatlance d?jepisný workshop s ?eským rozhlasem, jehož tématem bylo rozd?lení ?eskoslovenské federace. Na reportáž ze šestihodinové práce student? 3.H a 3 F se m?žete podívat níže.

?eský rozhlas Radiožurnál »

 

02. 03. 2017

Beseda s chartistou

40 let od vzniku Charty 77 si 3F a 3H p?ipomenuly v rámci hodiny základ? spole?enských v?d besedou s Milošem Rejchrtem, evangelickým fará?em, jedním z prvních signatá?? Charty 77 a jejím mluv?ím v letech 1980-1981.

 

01. 02. 2017

Studenti Zatlanky vydali knihu v N?mecku

Na ja?e 2014 vydal autorský kolektiv 50 student? Zatlanky pod vedením Radka Aubrechta publikaci "N?mecky mluvící Praha", která p?edstavuje 450 osobností, spojených s n?meckou pražskou komunitou. Nyní byla pé?í dr. Wolfganga Sxhwarze z Nadace Adalberta Stiftera ftera vydána n?mecká mutace, která je k zakoupení v Bavorsku. Je to z?ejm? poprvé, kdy byla v cizin? vydána kniha ?eských student?.

 

20. 12. 2016

První v Terezín?, poslední v Osv?timi

Ve st?edu 14. prosince m?li studenti 2M, 2K a 3E možnost besedovat s prof. Ing. Felixem Kolmerem, DrSc. Tak?ka 95 letý pam?tník holocaustu se v t?locvi?n? Zatlanky se studenty pod?lil o svojí osobní zkušenost z židovského ghetta v Terezín?, kam byl deportován mezi prvními v listopadu 1941, a koncentra?ního tábora Osv?tim B?ezinka, kam byl deportován mezi posledními v ?íjnu 1944.

 

01. 06. 2016

Zástupce Respektu na hodin? d?jepisu

Hodiny d?jepisu ve 3.D se v úterý 31. kv?tna zú?astnil v roli diváka zástupce šéfredaktora ?asopisu Respekt pan Marek Švehla, autor více jak 1700 ?lánk?. ?asopis Respekt se v poslední dob? v?nuje problematice školství a vzd?lávání.

 

10. 05. 2016

Berlín, Berlín

Ve dnech 5. - 6. 5. 2016 jsme podnikli výpravu do Berlína. Exkurze byla tématicky zam??ená na období druhé sv?tové války a studené války. Navštívili jsme koncentra?ní tábor Sachsenhausen a zámek Cecilienhof, kde se v roce 1945 konala Postupimská konference. V samotném Berlín? jsme vid?li nap?. výstavu Story of Berlín s protiatomovým krytem, muzeum DDR, poz?statky Berlínské zdi a hrani?ní p?echod Checkpoint Charlie, památník ob?tem holocaustu. Prohlídku jsme zakon?ili stylov? u Braniborské brány a nechyb?l ani výstup do kopule Reichstagu, odkud je krásný výhled na celý Berlín

 

19. 04. 2016

D?jepisná sout?ž

Magdaléna Dvo?áková (1M), Jan Hanousek (1M) a Emma Hrbková (2H) reprezentovali naší školu na d?jepisné sout?ži Karlínského gymnázia s názvem „Na pivo s Karlem Velikým aneb Všední život v dobách minulých“, kde p?edstavili život v ?eských zemích v letech 1850-1860. P?estože p?i premiérové ú?asti na této akci nedosáhli na medailové pozice, tak dokázali porotu zaujmout a pat?í jim pod?kování za reprezentaci naší školy.

 

17. 03. 2016

Výstava o historii Berlínské zdi

Ve dnech 16. -31.3. bude ve t?etím pat?e našeho gymnázia nainstalována výstava o Berlínské zdi a vývoji Berlína od konce druhé sv?tové války do sou?asnosti. Expozice na 12 panelech mapuje okolnosti vzniku zdi, která se stala symbolem rozd?lení Východu a Západu (v letošní roce si N?mecko p?ipomene 55. výro?í jejího vzty?ení). Na panelech uvidíte prom?ny stavby, seznámíte se s výraznými osobnostmi, které jsou spjaty s historií zdi a povále?ného N?mecka. Jednotlivé ?ásti obsahují vysv?tlující texty, p?íb?hy uprchlík?, dobové fotografie, karikatury i vý?atky z tehdejšího tisku. Srde?n? zveme nejen zájemce o historii povále?ného N?mecka a p?íznivce Berlína k prostudování výstavy.

 

10. 03. 2016

Beseda s pam?tníkem holocaustu

Ve st?edu 9. b?ezna prob?hla ve zcela zapln?né velké t?locvi?n? naší školy beseda s panem Ing. Pavlem Wernerem, pam?tníkem holocaustu. Pražský rodák prošel v dob? 2. sv?tové války židovským ghettem v Terezín?, odkud byl v necelých 13 letech svého v?ku deportován do vyhlazovacího tábora Osv?tim-B?ezinka. Autentické vypráv?ní odm?nilo 90 našich student? potleskem ve stoje.

 

15. 02. 2016

D?jepisná miniexkurze

T?ídy 3.B, 3.C a 3.D se minulý a tento týden zú?astnily d?jepisné miniexkurze. V krypt? kostela sv. Cyrila a Metod?je si p?ipomenuly atentát na Heydricha a state?ný boj parašutist?, který se odehrál práv? na tomto míst?.

 

27. 01. 2016

Beseda s vále?ným veteránem

V úterý 26. ledna se více jak 80 student? 3. ro?ník? zú?astnilo besedy s plukovníkemve výslužb? Pavlem Vranským, vále?ným veteránem z doby 2. sv?tové války. Skoro dv? hodiny vypráv?l 95 letý pam?tník své vzpomínky na odchod do Polska, sov?tskou internaci, bojové nasazení v obléhaném africkém Tobruku a služb? na bombardéru 311. ?s. perut? p?i RAF. Besedu zav?el dlouhý potlesk, kterým studenti pana plukovníka ve stoje odm?nili.

 

06. 05. 2015

Beseda s vále?ným veteránem z Afghánistánu

V pond?lí 4. kv?tna 2015 prob?hla na Zatlance beseda s nadprapor?íkem Armády ?R bc. Pavlem Stehlíkem, vále?ným veteránem mise NATO v Afghánistánu a autorem vzpomínkové knihy Do temnoty. Studenti druhých ro?ník? m?li možnost si vyposlechnout velmi osobit? pojaté vypráv?ní o boji proti islamist?m z hnutí Taliban a nesnadném život? b?žného vojáka v zemi zmítané po mnoho let ob?anskou válkou.

 

24. 04. 2015

Beseda o 2. sv?tové válce

V pond?lí dne 20. dubna prob?hla v aule Zatlanky beseda, která byla v?nována 2. sv?tové válce. S více jak 120 studenty besedoval ?editel nakladatelství Academia a držitel prestižní literární ceny Magnesie Litera Ji?í Padev?t, mj. autor knih Pr?vodce protektorátní Prahou a Krvavé finále. Studenti si mohli vyposlednout vypráv?ní o Pražském povstání, vysídlení sudetských N?mc? ?i fenoménu kolaborace.

 

14. 02. 2015

Beseda s pam?tnicí holocaustu

Ve st?edu 11. února se více než 50 student? Zatlanky zú?astnilo besedy s grafi?kou a výtvarnicí Janou Dubovou. Smíchovská roda?ka prošla b?hem 2. sv?tové války kv?li svému židovskému p?vodu ghettem v Terezín? a vyhlazovacím táborem v Osv?timi. Studenti m?li jedine?nou možnost vyposlechnout si životní p?íb?h energické a obdivuhodné ženy, která problematiku holocaustu reflektuje i ve svém um?leckém díle, a jíž po skon?ení vypráv?ní odm?nili dlouhým potleskem. Setkání prob?hlo v rámci p?ipomínky 70. výro?í osvobození Osv?timi a mezinárodního dne, který p?ipomíná více jak šest milión? ob?tí nejv?tší genocidy v lidských d?jinách.

 

28. 11. 2014

Beseda s Jakubem Železným

V úterý 25. listopadu prob?hla na Zatlance beseda s populárním televizním moderátorem Jakubem Železným. Zapln?ná aula student? si mohla vyposlechnout jeho vypráv?ní o tom, jak byl v roce 1989 p?edsedou studentského stávkového výboru na našem gymnáziu a seznámit se tak s událostmi Sametové revoluce z jiného úhlu.

 

08. 11. 2014

Sametová Zatlanka

Ve ?tvrtek dne 6. listopadu si Zatlanka p?ldenním projektem p?ipomenula nadcházející 25. výro?í pádu komunistického režimu. Vedle promítání dokument? a film? se mohli studenti školy zú?astnit také výtvarných a hudebních dílen. Speciálním bodem programu pak byly paralelní besedy s pam?tníky klí?ového momentu našich d?jin a odborníky na toto téma. Mezi studenty zavítaly opravdu zajímavé osobnosti. V prvním bloku se p?edstavila chartistka a publicistka Petruška Šustrová, chartista, katolický biskup a absolvent Zatlanky Václav Malý a disident a pozd?jší ministr vlády ?R Alexandr Vondra. O kádrování v komunistické totalit? promluvil p?ední ?eský historik a absolvent Zatlanky Jaroslav Cuhra, práci sdružení POST BELLUM p?edstavil jeho p?edseda Mikuláš Kroupa a sv?j seriál v ?eské televizi Fenomén undergroundu prezentoval režisér B?etislav Rychlík. V druhém bloku besed pak prob?hlo setkání s expremiérem a exp?edsedou Senátu Parlamentu ?R Petrem Pithartem, exministrem a nyní prezidentem Hospodá?ské komory Vladimírem Dlouhým, který mluvil o komunistické ekonomice, a politologem z Metropolitní univerzity a Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze panem Martinem Štefkem, který se v?noval p?echodu východní Evropy od totality k demokracii. V p?estávce mezi prvním a druhým blokem pak zazn?lo i pásmo básní z komunistické éry. Díky všem nabídnutým akcím m?li studenti Zatlanky jedine?nou možnost alespo? trochu nahlédnout do dob totalitního ?eskoslovenska a do zm?n, které následovaly po Sametové revoluci. Fotografie z akce si m?žete prohlédnout na níže uvedeném odkazu.

Sametová Zatlanka ve fotografiích »

 

08. 09. 2014

?asopis Roš chodeš o knize student? Zatlanky

?erervencové ?íslo ?asopisu Roš chodeš p?ináší v ?lánku "Profesionální práce" pochvalnou recenzi knihy, kterou pod názvem N?mecky mluvící Praha p?ipravili a vydali na ja?e letošního roku studenti Gymnázia Na Zatlance. Elektronická verze periodika je p?ístupná na níže uvedeném odkazu.

?asopis Roš chodeš, ?ervenec 2014 »

 

27. 06. 2014

Studenti GNZ podpo?ili kampa? Proti ztrát? pam?ti

Studenti 1. D se 26. ?ervna spolu s dalšími stovkami pražských st?edoškolák? ú?astnili kampan? Proti ztrát? pam?ti organizované spole?ností ?lov?k v tísni. Sou?ástí akce byla projekce filmu P?ípad Dr. Horáková v budov? Národního divadla. Po n?m se p?ipojili k happeningu - pr?vodu k Památníku ob?tem komunistického režimu na Újezd? za ú?asti bývalých politických v?z?? ?i pražského primátora. D?kujeme student?m za reprezentaci školy.

 

26. 06. 2014

Návšt?va veterán? druhé sv?tové války na Zatlance

Dne 16. ?ervna získali studenti t?etích ro?ník? našeho gymnázia ojedin?lou možnost poslechnout si autentické vypráv?ní veterán? druhé sv?tové války. Na Zatlanku zavítala delegace ú?astník? druhého odboje, v níž byli zastoupeni odbojá?i západního, východního i domácího odboje. Konkrétn? si auditorium zcela zapln?né auly mohlo vyslechnout p?íb?hy brigádního generála Miloslava Masopusta, plukovníka Pavla Vranského, plk. Antonína Štíchy a poru?ice V?ry Holubevy. S veterány naší školu navštívil i doprovodný tým, k n?muž pat?il nap?íklad druhý ?eský p?emožitel kanálu La Manche pplk. Jan Novák ?i p?edstavitelé magistrátu. D?kujeme organizátor?m a veterán?m za zprost?edkování opravdu zajímavého zážitku.

fotogalerie »

 

03. 06. 2014

EDUin o knize student? Zatlanky

Spole?nost EDUin, která se zabývá vzd?láním, p?inesla na svém webu ?lánek o nedávno vydané knize student? Zatlanky s názvem N?mecky mluvící Praha. P?ísp?vek si m?žete p?e?íst na níže uvedeném odkazu. Kniha, v?novaná více jak 450 osobnostem z n?mecké pražské komunity, je stále k zakopení v Nakladatelství Franze Kafky v Široké ulici ?i p?ímo v budov? školy.

EDUin o N?mecky mluvící Praze »

 

15. 03. 2014

?eská televize o knize student? Zatlanky

?eská televize p?inesla ve svých po?adech "Události v kultu?e" a "Z metropole" reportáž o nové knize student? Zatlanky, která vyšla minulý týden pod názvem N?mecky mluvící Praha. Reportáž si m?žete prohlédnout na níže uvedeném odkazu, následuje po zpráv? o konci divadla v Ústí nad Labem.

Reportáž ?T »

 

15. 03. 2014

Studenti pok?tili knihu N?mecky mluvící Praha

V pátek 14. b?ezna prob?hl v aule Zatlanky k?est knihy N?mecky mluvící Praha, jejímiž autory jsou studenti školy. K?tu publikace, která p?ináší více jak 450 životních p?íb?h? zajímavých osobností z pražské n?mecky mluvící komunity, se ú?astnili i zástupci partner? a nakladatele: z Mnichova dorazil kulturní referent Nadace Adalberta Stiftera dr. Wolfgang Schwarz a Nakladatelství Franze Kafky zastupovala jeho ?editelka RNDr. Markéta Mališová. Knihu je možné si zakoupit bu? ve škole nebo u nakladatele.

 

19. 05. 2013

Hledáme absolventy naší školy!

V p?íštím školním roce 2013/14 oslaví naše gymnázium 130 let od svého založení. Z toho d?vodu hledáme naše zajímavé a úsp?šné absolventy. A to nejen mediáln? známé, ale všechny, kte?í ve svém oboru n?co dokázali a na které m?žeme být hrdí. Vaše tipy prosím zasílejte na adresu radek.aubrecht@zatlanka.cz. D?kujeme!

 

19. 05. 2013

D?jepisn?-zem?pisná exkurze

Ve dnech od úterý 30. dubna do pátku 3. kv?tna se mohli studenti druhých ro?ník? zú?astnit již osmého pokra?ování d?jepisn?-zem?pisné exkurze. Po prohlídce barokního zámku Kuks, železni?ního muzea v Jarom??i a pevnosti Josefov zamí?ili na Trutnovsko. V tomto regionu navštívili d?lost?elecký srub Stachlberg, hornický skanzen v Žaclé?i, m?sto Trutnov, rodný d?m brat?í ?apk? v Malých Svato?ovicích a Adršpašské skály. P?i návratu do Prahy se pak studenti zastavili v Babi??in? údolí.

 

19. 04. 2013

Beseda se Zdenkou Fantlovou o holocaustu

Neuv??iteln? vitální dáma vypráv?la více jak stovce student? sv?j životní p?íb?h - prošla ghettem v Terezín?, Osv?timí, Mauthausenem, Bergen Belsenem a dalšími koncentra?ními tábory, které všechny p?ežila, stejn? jako tyfus. Její poutavé vypráv?ní, nadhled a smysl pro humor pak studenti ocenili dlouhým potleskem a ?adou proseb o autogram do její knihy "Klid je síla, ?ek tatínek", která již vyšla v ?ad? zemí.

 

31. 01. 2013

Beseda s Hanou Marvanovou

Ve st?edu 30. ledna se na naší škole uskute?nila beseda s bývalou disidentkou, významnou politi?kou a právni?kou Hanou Marvanovou. Setkání uzav?elo letošní ?ást projektu P?íb?hy bezpráví spole?nosti ?lov?k v tísni, jehož se u nás ú?astnilo více než 150 student?. Zapln?né auditorium auly vznášelo dotazy, které se týkaly ?innosti disentu, v?etn? zkušeností z v?zn?ní, ale také p?sobení ve vrcholné politice (paní Marvanová byla jedinou ženou, která v ?R stála v ?ele parlamentní strany). Dostalo se i na sou?asné problémy jako korupci ?i kontroverzní prezidentskou amnestii.

 

14. 01. 2013

Exkurze v koncentra?ním tábo?e Vojna

Ve ?tvrtek 20. 12. se uskute?nila exkurze d?jepisných seminá?? t?etího i ?tvrtého ro?níku a 4.E v Památníku Vojna Lešetice. Je v n?m umíst?na muzejní expozice tábora nucených prací politických v?z?? komunistického režimu. V mrazivé a autenticky syrové atmosfé?e jsme mohli nahlédnout do zákulisí komunistického koncentra?ního tábora a porovnat ho s podzimním zážitkem z Osv?timi. Nápis na vstupní brán? u obou byl stejný, ve Vojn? pouze p?eložený do ?eštiny: „Prací ke svobod?“.

galerie »

 

18. 01. 2012

P?íb?hy bezpráví s Jaroslavem Cuhrou, absolventem Zatlanky

Dne 11. ledna 2012 prob?hla beseda v rámci projektu P?íb?hy bezpráví, jehož iniciátorem je organizace ?lov?k v tísni. Hostem výb?rového d?jepisného seminá?e byl p?ední ?eský historik a vysokoškolský pedagog Jaroslav Cuhra. Debata byla v?nována zejména ?s. disentu, osobnostem Václava Havla a Josefa Škvoreckého a výro?í Charty 77. Dodejme, že Jaroslav Cuhra je absolventem Gymnázia Na Zatlance z roku 1990.

 

19. 10. 2011

Beseda s Lukášem P?ibylem, držitelem ?eského lva

V rámci oslav výro?í Gymnázia Na Zatlance se ve st?edu 19. ?íjna uskute?nila beseda s absolventem školy z roku 1991 Lukášem P?ibylem. Dokumentarista a režisér p?iblížil student?m deset let intenzivní práce na ?ty?dílném seriálu Zapomenuté transporty, který je v?nován osud?m ?eských Žid? odvle?ených za 2. sv?tové války do nacistických koncetran?ních tábor? na východ? Evropy. Za toto unikátní a pr?kopnické dílo získal v roce 2009 ?eského lva.

 

13. 06. 2011

Projekt N?mecky mluvící Praha na stránkách ?asopisu Roš Chodeš

?ervnové ?íslo ?asopisu Roš Chodeš, který v ?eské republice a na Slovensku vydává Federace židovských obcí, p?ináší rozsáhlý ?lánek o studentském projektu N?mecky mluvící Praha, který b?ží na Zatlance již od roku 2008. O projektu, který je v?novaný zmizelé n?mecké pražské komunit?, se m?žete více do?íst i v sekci O projektech na webu naší školy.

 

05. 06. 2011

Studenti Zatlanky vystoupili na v?decké historické konferenci

Poslední kv?tnový víkend prob?hl v ?eských Bud?jovicích již 10. ro?ník Šumavského historického seminá?e, který byl letos v?nován spole?nému kulturnímu d?dictví ?ech? a N?mc? v ?eských zemích. Setkání po?ádala n?mecká Nadace Adalberta Stiftera, ústecké Collegium Bohemicum o.p.s. a Pražský literární d?m autor? n?meckého jazyka. Vedle ?ady odborník? a v?dc? vystoupili na konferenci také studenti Zatlanky, kte?í jako nejmladší ú?astníci, spole?n? se svým pedagogem Radkem Aubrechtem, p?edstavili projekt N?mecky mluvící Praha. O tomto rozsáhlém studentském projektu, který sklidil u publika velký úsp?ch, se m?žete do?íst více v sekci O projektech.

o projektech »

 

01. 03. 2011

Projektový den Sov?tský svaz trochu jinak aneb 20 let od rozpadu impéria

Dne 11. b?ezna se na našem gymnáziu uskute?ní projektový den, který se pokusí p?edstavit zem? bývalého Sov?tského svazu v návaznosti na 20. výro?í od rozpadu tohoto totalitního státu. Zam??í se na sou?asnost, minulost, kulturu i problémy jednotlivých zemí regionu. Sou?ástí dne budou p?ednášky, promítání film?, prezentace a dílny student?. Po celou dobu akce bude zajišt?no ob?erstvení z produkt? ruské kuchyn?. B?hem jejího konání budou vybírány finance, které v?nujeme na projekt Adopce na dálku. Na akci jsou srde?n? zváni všichni studenti, u?itelé i p?átelé gymnázia. Studenty žádáme, aby se od ?tvrtka 3.3. elektronicky p?es webové stránky zapisovali na jednotlivé akce, po?et ú?astník? na jednotlivých akcích je limitován!

program akce »

 

01. 03. 2011

Dva pohledy na totalitní minulost

Vybraní studenti Zatlanky se v minulých týdnech mohli seznámit s dv?ma autentickými pohledy na totalitní minulost naší zem?. První pohled na inspirativní vzep?ení se nacistické totalit? umožnila ú?ast na sv?tové premié?e filmu Vladimíra Miná?e Nickyho rodina. B?hem premiéry filmu pojednávajícím o všeobecn? známém p?íb?hu zachránce židovských d?tí Nicolase Wintona byl sir Winton p?edáním dopisu velvyslanci Norského království nominován na Nobelovu cenu míru. Druhý pohled, tentokrát na totalitu komunistickou, p?inesla ú?ast student? na akci Mene Tekel – mezinárodní projekt proti totalit?. Studenti se v jejím rámci mohli seznámit se sv?dectvím dcer politických v?z?? 50. let.

reflexe ú?astník? (ZIP) »

 

11. 01. 2011

P?íb?hy bezpráví na Zatlance

Gymnázium Na Zatlance se v tomto školním roce op?t zapojilo do projektu P?íb?hy bezpráví organizace ?lov?k v tísni. Projekt seznamuje studenty s obdobím komunistického režimu formou projekce dokumentárního filmu a následné besedy s pam?tníky, historiky ?i filma?i. Naše ú?ast spo?ívala v promítnutí dokumentárního filmu Postavení mimo hru o ?eskoslovenských hokejistech, mistrech sv?ta z let 1947 a 1949, kte?í byli za své úsp?chy komunistickým režimem „odm?n?ni“ dlouholetými tresty v?zení a prací v uranových dolech. Na následnou besedu na naši školu zavítal poslední žijící ú?astník procesu, dvaaosmdesátiletý dvojnásobný mistr sv?ta a úsp?šný hokejový trenér Augustin Bubník, který seznámil studenty se svým úctyhodným životním p?íb?hem a odpov?d?l na dotazy publika.

 

19. 11. 2010

Uhrazení ceny exkurze do Krakova a Osv?timi

Žádáme ú?astníky exkurze do Osv?timi, aby b?hem pátku 12. listopadu 2010, p?ípadn? pond?lí 15. listopadu 2010, uhradili v kancelá?i školy v hotovosti celou platbu za exkurzi. Vybíraná ?ástka je stanovena na 1900,- K?. (Cena zájezdu byla CK vy?íslena na 1650,-K? na studenta v p?ípad? ú?asti 40 student?, momentáln? máme p?ihlášených pouze 36, každý student chyb?jící do po?tu 40 znamená navýšení p?vodní ceny 1650,- K? o 40,- K?.) Pokud nebude poplatek uhrazen do pond?lí 15:00 budou vyrozum?ni p?ípadní náhradníci z nižších ro?ník?. V p?ípad? napln?ní plného po?tu ú?astník? bude p?íslušná ?ástka student?m vrácena, ?i použita na hrazení vstup?. P?edpokládaná cena vstup? je 60 polských zlotých tedy cca 16 euro (p?i nižším po?tu student? ?ástka naroste k 20 euro vzhledem k nutnosti platit místní pr?vodce v Osv?timi). Pokud by se objevili zájemci o zbývajících 5 míst, budou velmi vítáni.(po dohod? je možné tato místa ve výjime?ných p?ípadech obsadit i studenty nižších ro?ník?). Žádáme již p?ihlášené studenty, aby neohlašovali na poslední chvíli svoji ú?ast a nezvyšovali tím pro ostatní cenu exkurze. P?ípadné bližší informace k platbám a exkurzi u Jana ?apka

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup