Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Aktuality

08. 03. 2019

Projektový den Na východ od Západu

V pond?lí 4. b?ezna prob?hl na našem gymnáziu projektový den Na východ od Západu. Jeho nám?tem bylo p?edstavení širokého pásu zemí v oblasti mezi N?meckem a Ruskem. Týkal se tedy z velké ?ásti stát?, které vznikly, ?i byly obnoveny, nebo výrazn? prom?n?ny v roce 1918. Zatlanka se touto akcí p?ihlásila ke stému výro?í vzniku t?chto zemí, k nimž také samoz?ejm? pat?ilo ?eskoslovensko, jehož bývalému území jsme se v nabídce p?ednášek také v?novali. V rámci dvou blok? m?li naši studenti ale i kanto?i možnost seznámit se s reáliemi pásu zemí od Finska, p?es západní ?ást bývalého Sov?tského svazu, st?ední Evropu až po Balkánský poloostrov. Vybírat jsme si mohli z celkem 22 akcí, které p?edstavovaly jednotlivé zem?, jejich turistický potenciál, hudbu, film, výtvarné um?ní, literární odkaz ?i konflikty a aktuální politickou situaci. Mezi p?ednášejícími byli nejen naši studenti a profeso?i, ale také odborníci z fakult Univerzity Karlovy, noviná?i a také ?ada našich bývalých student?. D?kujeme všem, kte?í nám pomohli projektový den uskute?nit!

 

28. 02. 2019

Úsp?ch student? Zatlanky v obvodním kole zem?pisné olympiády

V obvodním kole zem?pisné olympiády v kategorii pro gymnázia a st?ední školy tentokrát výrazn? zabodovali naši studenti. Vít?zstvím v sout?ži nás pot?šila Tereza Veselá ze 4. K, na t?etím míst? skon?il Adam P?íbrský ze 4. M. Jedná se o to v?tší úsp?ch, že mezi konkuren?ními školami jsme byli jediným ?ty?letým gymnáziem. Ob?ma student?m blahop?ejeme a d?kujeme jim za vzornou reprezentaci školy.

 

30. 01. 2019

Výsledky školního kola zem?pisné olympiády

Dne 25. ledna prob?hlo za ú?asti 23 student? školní kolo zem?pisné olympiády. Na prvních místech se umístili následující studenti: 1. Adam P?íbrský z 4. M, 2. Tereza Veselá z 4. K., 3. Filip Marco z 4. M a František ?áha z 2. U. Výsledky zbylých ú?astník? jsou k dispozici u vyu?ujících zem?pisu, opravená zadání pak k nahlédnutí u J. ?apka. Vít?z?m blahop?ejeme.

 

30. 01. 2019

Studenti Zatlanky v Evropském parlamentu ve Štrasburku

Díky pozvání europoslance Miroslava Pocheho získala šesti?lenná delegace našeho gymnázia možnost navštívit zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Do jednoho z „hlavních m?st“ Evropské unie jsme dorazili po no?ním p?ejezdu 15. ledna. V architektonicky zajímavé budov? parlamentu pro nás hostitelé nejprve p?ipravili p?ednášku o instituci, po níž následovala beseda s naším hostitelem - europoslancem M. Pochem. Po rozhovoru jsme se p?esunuli na galerii parlamentního sálu, kde jsme mohli sledovat jednání poslanc?. Jeho tématem bylo hodnocení rakouského p?edsednictví Rady EU. Vyslechli jsme si nejprve projev rakouského kanclé?e S. Kurze. Po n?m pak následoval se svým hodnocením p?edseda Evropské komise J. C. Junker, ale také nap?íklad ?eští europoslanci P. Teli?ka a J. Zahradil. Odpoledne bylo vyhrazeno prohlídce p?vabné alsaské metropole. Na p?enocování jsme se p?esunuli do N?mecka, takže jsme mohli porovnat francouzskou (respektive alsaskou) a n?meckou kuchyni. St?ede?ní návrat nám zpest?ila krátká prohlídka jednoho z nejhez?ích n?meckých m?st – Rothenburgu ob der Tauber. Krásné st?edov?ké m?ste?ko se honosí nádhernými hrázd?nými domy a unikátn? zachovaným centrem. Cesta do klí?ového m?sta sjednocené Evropy nám tak p?inesla množství inspirativních zážitk?, na které budeme dlouho vzpomínat.

 

20. 12. 2018

Výsledky Maratonu psaní dopis?

B?hem letošního Maratonu psaní dopis? jsme nashromáždili celkem 337 podpis? za propušt?ní iránské bojovnice za práva žen Ateny Daemiové a pro vyšet?ení vraždy brazilské politi?ky Marielle Francové. Prodej p?edváno?ního ob?erstvení vynesl 3111 korun, které využijeme pro poslání dopis? a na podporu ?innosti Amnesty International. D?kujeme všem, kte?í nás podpo?ili. Pro zájemce p?ikládáme t?íminutové video, které z akce nato?il student Tuan Anh Nghiem (Dave) z S a p?ejeme p?kné prožití váno?ních svátk?. 3. S a další dobrovolníci z ?ad t?etích ro?ník?.

video »

 

10. 12. 2018

Maratón psaní dopis? na Zatlance

Ve ?tvrtek 13. 12. se zájemci ze Zatlanky mohou p?ipojit k celosv?tovému projektu Maraton psaní dopis?, který každoro?n? po?ádá organizace Amnesty International. Jedná se o nejv?tší mezinárodní akci na podporu nespravedliv? v?zn?ných a pronásledovaných. Rádi bychom shromáždili co nejvíce podpis? pro propušt?ní Iránky Ateny Daemiové, která ve své zemi bojovala za práva žen a zrušení trestu smrti, a byla následn? uv?zn?na. Další podpisy budeme shromaž?ovat, abychom podpo?ili vyšet?ení vraždy brazilské politi?ky Marielle Francové, která se pokoušela zlepšit životní podmínky ve favelách (slumech) Ria de Janeira. Akcí bychom cht?li upozornit na porušování lidských a ob?anských práv nejen v t?chto zemích, ale také na to, že lidská práva a svobody nejsou samoz?ejmé, a ob?as je za n? pot?eba bojovat. Srde?n? vás proto zveme na velkou p?estávku p?ed aulu školy, kde pro vás budou mít dobrovolníci z 3. S p?ipravené podpisové archy s dopisy institucím obou stát? a také p?edváno?ní ob?erstvení. Výt?žek z jeho prodeje v?nujeme na náklady akce a na ?innost organizace Amnesty International. Více informací k p?ípad?m obou žen na http://www.amnesty.cz/maraton/, p?ípadn? na zatlankovském webu J. ?apka. T?šíme se na vaši ú?ast a d?kujeme za p?ípadnou podporu.

 

15. 02. 2018

Zem?pisná olympiáda

25. 1. prob?hlo školní kolo Zem?pisné olympiády. Na prvních místech se umístili následující studenti: 1. Adam P?íbrský z 3. M, 2. František ?áha 1. U, 3. Adam Mustafa z 3. L a Filip Marco z 3. M. Výsledky zbylých ú?astník? jsou k dispozici u vyu?ujících zem?pisu, opravená zadání pak k nahlédnutí u J. ?apka. Vít?z?m blahop?ejeme.

 

11. 11. 2017

Sout?ž Pražský glóbus

V ?íjnu se 23 student? naší školy zapojilo do sout?že Pražský glóbus. Tato sout?ž se skládá z teoretické ?ásti, ve které studenti prokazují zem?pisné znalosti a praktické ?ásti, která ov??uje schopnost práce s mapou. Na prvních t?ech místech se umístili: Adam P?íbrský (3.M), Tereza Veselá (3.K) a Petr Lávi?ka (4.H). Adam P?íbrský postupuje do m?stského kola, které se koná 22.11. Všem ú?astník?m d?kujeme a vít?z?m gratulujeme.

 

30. 04. 2017

Zem?pisn? d?jepisná exkurze Brn?nsko - odjezdové informace

Sraz 2.J, 2.K a 2.L v úterý 9. 5. v 8. 20 hodin u školy na parkovišti pod hotelem (pod mostem). Nezapome?te potvrzení o bezinfek?nosti, které odevzdáte v autobuse.

 

16. 02. 2017

Výsledky školního kola zem?pisné olympiády

Dne 15. 2. prob?hlo školní kolo zem?pisné olympiády. Na prvních místech se umístili následující studenti: 1. Martin Medví? 4. B (45 bod?), 2. Charlota Hatschbachová 4. B (38 bod?), 3. Nikola Columby (35 bod?), 4. Rozárie Koneski 3. E (31,5 bod?). Výsledky zbylých ú?astník? jsou k dispozici u vyu?ujících zem?pisu, opravená zadání pak k nahlédnutí u J. ?apka. Vít?z?m blahop?ejeme.

 

21. 12. 2016

Výsledky Maratonu psaní dopis?

B?hem úterního Maratonu psaní dopis? jsme nashromáždili celkem 288 podpis? pro propušt?ní turecké právni?ky Eren Keskinové (140 podpis?) a iránské Kurdky Zejnab Jalalianové (148 podpis?). Finan?ní sbírka vynesla 3024 korun, které poukážeme na fond Amnesty International. D?kujeme všem, kte?í nás podpo?ili, a p?ejeme p?kné prožití váno?ních svátk?. 3. E

 

19. 12. 2016

Pozvání na Maraton psaní dopis? na Zatlance

V úterý 20. 12. se naše gymnázium symbolicky p?ipojí k celosv?tovému projektu Maraton psaní dopis? organizace Amnesty International. Jedná se o nejv?tší mezinárodní akci na podporu nespravedliv? v?zn?ných a pronásledovaných. Cílem bude shromáždit co nejvíce podpis? pro propušt?ní v?zn?né turecké právni?ky a lidskoprávní aktivistky Eren Keskinové a iránské Kurdky Zejnab Jalalianové, která ve v?zení následkem mu?ení p?ichází o zrak. Akcí bychom také cht?li upozornit na porušování lidských a ob?anských práv v t?chto zemích. Studenti 3. E pro vás budou mít b?hem velké p?estávky ve t?etím pat?e p?ed aulou p?ipraveny podpisové archy s dopisy institucím obou stát? a také p?edváno?ní ob?erstvení. Výt?žek z jeho prodeje v?nujeme organizaci Amnesty International. Více informací k p?ípad?m obou žen na http://www.amnesty.cz/maraton/, p?ípadn? na zatlankovském webu J. ?apka. Srde?n? vás zveme na zmín?nou akci, t?šíme se na vaši ú?ast a d?kujeme za podporu pro ob? v?zn?né ženy.

 

01. 08. 2016

Fotografie ze setkání ministryn? školství se studenty Zatlanky

P?ikládáme fotografie ze setkání ministryn? školství Kate?iny Valachové se studenty Zatlanky - vít?zi celostátního kola debatní sout?že Studentská Agora,které se odehrálo p?i p?íležitosti slavnostního ukon?ení školního roku v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského. Jeho atmosféra byla velmi p?átelská a uvoln?ná, jak ostatn? uvidíte na vybraných snímcích.

galerie »

 

20. 06. 2016

Studenti Zatlanky na setkání s ministryní školství

Vít?zný tým celostátního kola debatní sout?že Studentská Agora se v pátek 17. ?ervna setkal s ministryní školství Kate?inou Valachovou. Reprezentanti Zatlanky byli spolu se zástupci dalších t?ech škol pozváni na slavnostní ukon?ení školního roku do Národního pedagogického muzea J. A. Komenského. Paní ministryn? se ptala na nápl? sout?že, maturity z matematiky ?i na to, co by studenti navrhovali vylepšit v sou?asném školství. P?íjemné setkání rámovalo motto: „Tleskám žák?m, fandím u?itel?m, d?kuji za další školní rok.“

 

06. 06. 2016

D?jepisn? - zem?pisná exkurze severní ?echy

P?ikládáme definitivní program exkurze a p?ipomínáme ú?astník?m nutnost odevzdat p?i odjezdu prohlášení o bezinfek?nosti s datem 6. 6. 2016. Prohlášení je, stejn? jako ostatní materiály, k dispozici na školním webu. Vše bylo zárove? zasláno student?m i rodi??m prost?ednictvím systému bakalá?? b?hem p?edchozího týdne.

Program D - Z exkurze + základní informace »

 

27. 06. 2014

Pod?kování Amnesty International Gymnáziu Na Zatlance

Organizace Amnesty International ?R poslala zvláštní pod?kování našemu gymnáziu za úsp?šnou ú?ast na akci Maraton psaní dopis?, jejímž cílem bylo upozornit na situaci nespravedliv? v?zn?ných, utla?ovaných a pronásledovaných lidí. Podpisové akce se ú?astnili studenti 3. T, zem?pisných seminá?? 4. ro?ník? a ?ást pedagogického sboru. D?kujeme za ú?ast a podporu a dobrá zpráva na záv?r – dva ze t?í v?z??, za které jsme se svými podpisy postavili, již byli z?ejm? i na základ? tlaku AI propušt?ni.

galerie »

 

27. 06. 2014

Skute?ný dárek od 1.D

Studenti 1. D spolu se svými pedagogy uspo?ádali finan?ní sbírku ve prosp?ch neziskové organizace ?lov?ka v tísni. Díky ní mohli na návšt?v? v centru spole?nosti Langhans vyslechnout od pracovník? ?vT krátké p?edstavení projektu a položit jim své otázky. Následoval nákup certifikát? v celkové hodnot? p?esahující 4000,- K?. Ze spole?né sbírky byla zakoupena bioplynárna, ku?ata a kanystry na vodu, z individuálních p?ísp?vk? pak ješt? nap?íklad úsporná kamna, kurz Jak u?it u?itele u?it a další certifikáty. D?kujeme student?m za p?ísp?vky pro zlepšení životního prost?edí Afriky, zmenšení chudoby a podporu vzd?lání afrických d?tí.

galerie »

 

25. 04. 2014

Projektový týden Evropa o?ima mladých

Studenti našeho gymnázia se zú?astnili mezinárodního projektu Evropa o?ima mladých, který probíhal soub?žn? ve všech zemích EU. Zatlanka se stala jedinou ?eskou školou zapojenou do akce v tomto roce. Její ú?astníci strávili velmi zajímavý, ale zárove? velmi pracovní týden. B?hem n?j si mohli vyzkoušet práci noviná??, moderátor?, tv?rc? volebních program? ?i politik?. Na naše gymnázium zavítali b?hem týdne zajímaví hosté (nap?íklad za ?EZ ?editel divize Temelín J. Tyc, nebo ?editel ekolog. hnutí Duha J. Kotecký). Týden vyvrcholil simulací voleb do Evropského parlamentu. Jako porotci p?i ní zasedli nap?íklad bývalý ministr spravedlnosti J. Pospíšil, europoslanec P. Poc, ?i zástupkyn? Amerického kulturního centra J. Vildová. Ú?astníci projektového týdne odvedli velké množství práce, o to více nás pot?šil dopis organizátorky, v n?mž je možné ?íst i v?tu: „T?chto projektových týdn? jsem vedla n?kolik a s ?istým sv?domím mohu ?íci, že ten s Vašimi studenty byl nejlepší“. D?kujeme student?m za vzornou reprezentaci školy!

galerie »

 

04. 04. 2014

Studenti GNZ postoupili do finále krajského kola debatní sout?že Studentská Agora

Debatní tým student? t?etích ro?ník? našeho gymnázia zakon?il své letošní p?sobení v sout?ži Studentská Agora - Cestou do parlamentu na krásném druhém míst? celopražského kola. B?hem cesty do finále za sebou zanechal 6 dalších, vesm?s gymnaziálních, sestav. Vav?íny vít?z? mu unikly velmi t?sn? ve finálovém souboji, který ?lenové expertní poroty ozna?ili za mimo?ádn? vyrovnaný. Barvy našeho gymnázia pomáhali hájit Lucie Bretšnajderová, Kate?ina Kolá?ová, Kate?ina Kova?íková, Eliška Krenková, Marin Kýhos, Št?pán Kyjovský, Vašek K?ivonožka, Lucie Kulíšková, Rosálie Telská, Daniel Slanina, Nikol Veselá a Anna Zemánková. Kate?ina Kova?íková si odnesla jednu ze t?í individuálních cen poroty za nejlepšího debatéra sout?že. Všem ?len?m týmu blahop?ejeme a d?kujeme za vzornou reprezentaci školy.

galerie »

 

17. 01. 2014

Projektový den Islám v sou?asném sv?t?

Ve ?tvrtek 30. ledna prob?hne na našem gymnáziu projektový den Islám v sou?asném sv?t?. Jeho cílem bude p?iblížit druhé nejpo?etn?jší náboženství sou?asného sv?ta, muslimské zem? a život v nich z co nejv?tšího množství r?zných úhl? pohledu. T?šit se m?žete na celkem 25 r?zných akcí, které prob?hnou ve dvou blocích. Zam??í se na sou?asnost, minulost, kulturu i problémy jednotlivých islámských stát?. Sou?ástí dne budou p?ednášky, promítání film?, besedy s hosty a dílny student? i kantor?. Po celou dobu akce bude zajišt?no ob?erstvení z produkt? kuchyn? islámských zemí. Zisk z prodeje ob?erstvení v?nujeme na projekt Adopce na dálku. Na akci jsou srde?n? zváni všichni studenti, u?itelé, absolventi i p?átelé gymnázia. Studenty žádáme, aby se od st?edy 22. ledna elektronicky, p?es webové stránky školy, zapisovali na jednotlivé akce (v p?ípad? nefunk?nosti elektronického zápisu pak na nást?nku naproti rozvrhu). Po?et ú?astník? na jednotlivých akcích je limitován!

Program »

 

13. 12. 2013

Debatní klub GNZ

B?hem listopadu zahájil ?innost Debatní klub GNZ. Scházet se bude obvykle ve st?edu od 14.20 v místnosti 205. Je ur?en pro všechny zájemce o debaty na r?zná politická, spole?enská ?i ekonomická témata, která aktuáln? ?eší naše spole?nost. Bližší informace k ?innosti klubu naleznete na školním webu http://weby.zatlanka.cz/capek/, kde budou, mimo jiné, pravideln? zve?ej?ována témata následujících setkání. Ta také naleznete na nást?nce u místnosti 254. Podrobn?jší informace získáte i u J. ?apka. D. klub je otev?en všem, které zaujme práv? probírané téma, v?etn? t?ch, kte?í se nemohou ú?astnit setkávání pravideln?. T?šíme se na nové diskutující.

 

10. 12. 2013

Zatlanka na Národní studentské konferenci

T?í?lenná delegace student? našeho gymnázia se zú?astnila celorepublikové studentské konference Budoucnost rozvojové spolupráce. Setkání student? bylo v?nováno perspektivám a strategiím rozvojové spolupráce OSN. Organizovala ho spole?nost Partners Czech jako sou?ást mezinárodního projektu MDG 15, paraleln? probíhala v osmi dalších zemích pod záštitou OSN. Ú?astníci mohli debatovat se zajímavými hosty, navštívit Informa?ní centrum OSN a vytvo?it sv?j návrh rezoluce o ?ešení problematiky, která pak byla OSN odeslána. D?kujeme K. Kova?íkové, L. Kulíškové a A. Lagazzimu za vzornou reprezentaci školy.

 

18. 04. 2013

D?jepisn?-zem?pisná exkurze TRUTNOVSKO

Studenti 2. ro?ník? se ve dnech 30.4. - 3.5. 2013 zú?astní každoro?ní d?jepisn?-zem?pisné exkurze. Letos jedeme do východních ?ech, kde mj. navštívíme Adršpašsko-teplické pískovcové skály, zámek Kuks ?i vojenskou pevnost Josefov. Bližší informace v odkazu.

Info »

 

26. 03. 2013

Platba exkurze do Norska

Žádáme ú?astníky exkurze do Norska, aby do - 18. 4. zaplatili zálohu 5000,- K?. Platbu posílejte na ú?et školy – ?íslo ú?tu 2002620018/6000. Jako variabilní symbol uve?te ?íslo akce 13307 + vaše po?adové ?íslo (1-34 - viz seznam p?ihlášených, nap?. 1330701).Pokud nebude platba uhrazena do 18.4., nebude s Vaší ú?astí na exkurzi po?ítáno. Možné zájemce upozor?ujeme, že stále evidujeme volná míst. Bližší informace u J. ?apka a B. Kettnerové.

seznam zájemc? s eviden?ními ?ísly »

 

14. 03. 2013

Expedice Norsko

Ve dnech 21.-29. ?ervna 2013 se pro zájemce z ?ad student? uskute?ní poznávací expedice po nejzajímav?jších místech Norska. B?hem devítidenní cesty navštívíme nejkrásn?jší místa skandinávské p?írody, t?šit se m?žete na fjordy, ledovcová jezera, i ledovce samotné, ale také na malebné horské scenérie a další lákadla severské p?írody. Chyb?t nebude ani architektura skandinávských m?st, muzea a památky. P?ihlášky na exkurzi odevzdávejte do 30. b?ezna prof. ?apkovi ?i prof. Kettnerové. Stále evidujeme volná místa! P?i vyšším po?tu zájemc? budou up?ednostn?ni ti, co d?íve odevzdali p?ihlášku.

Program a p?ihláška »

 

14. 01. 2013

Návšt?va mešity

V rámci výuky o sv?tových náboženstvích v geografii uskute?nili studenti 2. T exkurzi do mešity a Islámského centra ?erný Most. B?hem návšt?vy centra jsme si mohli prohlédnout prostory pro bohoslužby, v?etn? odd?lené ?ásti pro ženy, vyslechnout krátkou p?ednášku o islámu a p?edevším pobesedovat s ?lenem muslimské obce ?R. P?edm?tem debaty se staly nap?íklad zajímavé dotazy týkající se kontroverzí n?kterých podob sou?asného islámu, nap?íklad postavení žen.

galerie »

 

14. 01. 2013

Exkurze v Krakov? a Osv?timi

Ve dnech 11. a 12. 20. ?íjna se uskute?nila exkurze ?tvrtých ro?ník? do Osv?timi a Krakova. Dvoudenní akci jsme zahájili prohlídkou koncentra?ního tábora, jehož ponurou atmosféru umoc?oval déš? a chladné po?así. Odpolední p?ejezd do Krakova a také zbytek pobytu prob?hl již ve znamení pozdního slune?ného babího léta. V bývalém sídelním m?st? polských král? jsme mohli obdivovat sakrální architekturu, židovské ghetto a jeho synagogy, královský hrad Wawel i fotogenické zbytky slavného st?edov?kého m?sta. Neušla nám ani slavná Dáma s hranostajem od Leonarda da Vinci a ?as zbyl i na krakovské kavárny ?i speciality polské kuchyn?.

galerie »

 

14. 01. 2013

Exkurze prvních ro?ník? v geoparku

B?hem prosince se všechny ?ty?i t?ídy prvního ro?níku v rámci geografie vypravily do Geofyzikálního ústavu. Cílem exkurze byla návšt?va geoparku, který umož?uje seznámit se interaktivní formou s problematikou stavby Zem? a jejího geologického vývoje. Dále jsme zde mohli studovat vznik a podobu hornin a geologický vývoj ?eské republiky. Pro zapamatování a pochopení geologických proces? nám posloužila hra – kvíz Kámen mudrc?.

galerie »

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup