Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Aktuality

07. 01. 2018

T?íkrálový koncert

T?i králové k nám na Zatlanku zavítali už v pátek 5. ledna. T?em král?m zahráli koledníci sdružení v p?veckém sboru našeho gymnázia pod vedením Jany Lindové, které podpo?il jazzový ansámbl JaZZat. Zazn?ly váno?ní písn?, zp?vy i pop?vky ?eské, anglické i francouzské. Svým um?ním nás pot?šili naši bývalí studenti Roberto Lombino (zp?v a klavír), Pavel Petric (klarinet) a Mikuláš Klenor (fanfrnoch), bukolickou náladu obohatily Božena Englerová na klavír, Markéta Plešková na p?í?nou flétnu a Veronika Kozáková na housle. Scénu navíc doplnilo více než šedesát pastý?ek a pastý??, kte?í se ?asto a rádi p?idávali ke spole?nému zpívání. D?kujeme všem, kte?í se živého obrazu „T?i králové na Zatlance“ zú?astnili.

galerie »

 

15. 12. 2015

Vánoce, Vánoce p?icházejí…

p?ijm?te pozvání na spole?né zpívání, které se koná ve st?edu 16. 12. p?ed aulou v 13.45. P?ij?te si zazpívat, zahrát nebo jen tak poslechnout koledy z r?zných kout? sv?ta. P?vecký sbor Gymnázia Na Zatlance a skupiny Aj, Nj, Šj, Fj

 

11. 06. 2015

Pozvánka na muzejní noc

Za p?vecký sbor Gymnázia Na Zatlance bychom Vás cht?li pozvat na naše vystoupení v rámci Pražské muzejní noci v sobotu 13. 6. V rámci oslav 200. výro?í úmrtí skladatele a pedagoga Jakuba Jana Ryby zazpíváme v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského výb?r z jeho písní pro d?ti-žá?ky. Program je možné navštívit každou hodinu od 19.hod., v?etn? 23.hod.

 

19. 12. 2013

Váno?ní zpívání

P?vecký sbor Gymnázia Na Zatlance Vás zve na krátké p?edstavení a spole?né zpívání váno?ních koled. Vystoupení se bude konat v 10.10 p?ed aulou. T?šíme se na Vás.

 

09. 09. 2012

P?vecký sbor Gymnázia Na Zatlance

P?vecký sbor zve studenty na pravidelné zkoušky v pond?lí 15.00 - 16.30 v aule. Zkoušíme od 17. 9. T?ším se na vás, Jana Pet?íková

 

05. 12. 2011

Maturita z hudební výchovy 2011/2012

Informace ke složení maturitní zkoušky najdou studenti na webové stránce školy pod vyu?ující pí. Pet?íkovou, složka hudební výchova, maturita z hudební výchovy.

 

31. 10. 2011

P?ehlídka p?veckých sbor? Gymnasia cantant

Dne 12. 4. se u nás na gymnáziu uskute?nila p?ehlídka p?veckých sbor? nazvaná Gymnasia cantant, sout?žilo se ve dvou kategoriích. Náš sbor získal v druhé kategorii st?íbrné pásmo s návrhem na postup do celostátního kola, které se bude konat v listopadu v Opav?. Sboru d?kujeme za nadšení a krásný zážitek z vystoupení.

 

10. 01. 2011

Poohlédnutí se za akcemi P?veckého sboru Gymnázia Na Zatlance v 1. pololetí 2010/2011

P?vecký sbor našeho gymnázia m?l letos op?t krásnou p?íležitost podílet se na projektu nazvaném Rockové oratorium Eversmiling Liberty. N?kte?í nás již mohli slyšet, když v rámci setkání sbor? z celé republiky bylo oratorium uvedeno k 20. výro?í sametové revoluce, a to 17. listopadu 2009 p?ímo na piazett? Národního divadla. I letos vystoupení posloužilo k p?ipomenutí tak významného data. Tentokrát jsme se zú?astnili ?ty? koncert?, které se konaly 14. – 16. listopadu v M?stském divadle v Teplicích a ZUŠ v Most?. Op?t to pro nás byl nezapomenutelný zážitek. A co vlastn? je Eversmiling Liberty? Jak již bylo ?e?eno, jedná se o rockové oratorium, které využívá starozákonního p?íb?hu o Judovi Makabejském k zd?razn?ní myšlenky odhodlan? bojovat za sv?j národ a jeho svobodu. Váno?ní zpívání pro studenty a se studenty byla pro nás milá te?ka za prvním pololetím. Zvlášt? chceme pod?kovat t?m, kte?í se nebáli zpívat a p?idali se k nám. Pokud byste se s námi cht?li zú?astnit dalších akcí, zveme Vás na zkoušky sboru, které jsou každé úterý v aule 16.30 – 18.00.

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup