Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Aktuality

01. 12. 2017

Zatlankovský evropský parlament mládeže (ZEYP) letos v novém!

Bude probíhat od 18. do 21.12. 2017 b?hem vyu?ování (1.-8. Vyu?ovací hodina), studenti budou uvoln?ni z výuky. Bude se debatovat o nejr?zn?jších aktuálních problémech (reforma školského systému, brexit, vojenská spolupráce v EU a mnoho dalších). Vyzkoušejte si fungování Evropského parlamentu na vlastní k?ži a otestujte p?i tom svojí angli?tinu i argumenta?ní dovednosti! Podmínkou ú?asti je registrace do 13. 12. 2017 zde: https://goo.gl/SJsUZR P?edstavení témat a jednotlivých komisí dostupné v registra?ním formulá?i. V p?ípad? jakýchkoliv dotaz? týkajících se ZEYP nebo EEYP se neváhejte obrátit na Nikolu Málkovou (3.L) nebo Lucii Nepovímovou (4.F). T?šíme se na Vaší ú?ast!

Formulá? »

 

23. 02. 2017

Digital Learning Day 2017

Práv? dnes jsme se zú?astnili projektu Digital Learning Day 2017, který v ?eské republice organizuje Google EDU Group ?eská republika: http://www.gegcr.cz/ Svou ?innosti i výsledné projekty prezentovali studenti 2. ro?ník? online v p?ímém p?enosu (prost?ednictvím služby Hangout). M?žete se na nás podívat od 35. minuty

Záznam p?ímého p?enostu »

 

19. 03. 2015

Jak jsme se u?ili, když jsme se neu?ili – Digital Learning Day 2015

Studenti prvních ro?ník? se zú?astnili projektu Digital Learning Day 2015. Zapojili jsme se tak do akce Týden otev?eného vzd?lávání. P?i hodinách informatiky vytvá?eli studenti spole?né webové stránky s tématem Technika d?íve a dnes - p?enos a ukládání dat. Na práci se postupn? podílelo 120 student?. Stránky jsou dostupné zde: https://sites.google.com/site/moudrykloboukzezatlanky/ Svou práci pak prezentovali prost?ednictvím online konference (Hangout), p?enášené p?ímo na Youtube.

P?ímý p?enos - Zatlanka od 30. minuty »

 

19. 02. 2015

Studenti Zatlanky získali pohár v šachovém turnaji

Studenti naší školy se zú?astnili P?eboru škol v šachu, který je organizován v rámci projektu Šachy do škol. V rámci Prahy obsadili krásné t?etí místo. Celý tým vedl Josef Krupi?ka z 1.F. a v jeho týmu byli Ivana Homolková, Roman Bazhenov z 1.E, P?emysl Hrubý a Vojt?ch ?istecký z 4.P a Peter Vaško z 1. F. Gratulujeme k úsp?chu!

Šachy do škol »

 

27. 03. 2014

Úsp?ch ve fotografické sout?ži PHOTOCONTEST

Studenti naší školy Jan Bab?rad, Pavel H?ebejk a Tereza Tomášová se zú?astnili fotografické sout?že PHOTOCONTEST. Jejich práce byly z více než tisíce zaslaných fotografií vybrány odbornou porotou do finále a v sou?asné dob? je m?žete vid?t na výstav? v Starom?stské radnici. Vít?z?m gratulujeme a všechny zveme na výstavu.

 

19. 05. 2013

Záv?re?né práce 2012 - 2013

ŠVP gymnázia Na Zatlance má hlavní motto \"Objevovat a rozvíjet\". Jedním z nástroj? jak je napl?ovat je i záv?re?ná práce, kterou studenti zpracovávají ve ?tvrtém ro?níku ro?ník?, v rámci výuky IKT. Každý si zvolí téma dle svého zájmu, vybere si vedoucího práce a poté se zvolenému tématu podrobn? v?nuje v pr?b?hu celého školního roku. Ano, je to náro?né pro studenty i vedoucí prací, ale výsledky za to stojí. ?ada odevzdaných prací byla na vysoké odborné, jazykové i formální úrovni, mnozí studenti p?i p?íprav? práce navázali kontakty na vysokých školách a jiných odborných pracovištích, jiní našli cestu, jak se zapojit do práce dobrovolnických sdružení. A všichni jsme se mnoho nau?ili. Te? se t?šíme, jaká témata si na nás pro p?íští rok vymyslí letošní t?e?áci. Ta z letošní naleznete v p?íloze.

Témata ZP 2012-2013 »

 

14. 03. 2013

Digital Learning Day aneb Den s panem Googlem

Studenti prvních ro?níku se v rámci výuky IKT zú?astnili 6.3. 2013 zajímavé akce Digital Learning Day. Inspirací ?eským u?itel?m byla mezinárodní verze, která prob?hla p?esn? m?síc p?ed tímto termínem, tj. 6. února (http://www.digitallearningday.org/). Žáci a studenti r?zných ?eských škol p?ipravovali zajímavé projekty na téma Den s panem Googlem, které p?edstavili prost?ednictvím videokonference pomocí Hangout On Air. P?ímý p?enos bylo možné sledovat na G+ stránce GEG ?R nebo na kanálu YouTube. Studenti gymnázia Na Zatlance vytvo?ili www stránky, na kterých jsou k vid?ní naše návrhy na p?íležitostná loga Google, ukázka naší práce s vyhledáváním spojení na mapách Google s automatizovaným vyhodnocování výsledk?, tabulkovým editorem, n?kolik dotazník? a celá ?ada zajímavostí o Google a jeho aplikacích. D?ležité bylo i to, jak celý projekt vznikal: všichni studenti prvních ro?ník? pracovali postupn? v malých týmech na spole?ných www stránkách, postupn? je krok za krokem vytvá?eli, vzájemn? sdíleli data i prost?edky a navazovali na práci t?ch, kte?í ji za?ali p?ed nimi.


T?šíme se na DLD 2014.

Zatlanka Googlí - www stránky »

 

19. 06. 2012

Zatlankafilm 2012

Aula se naplnila tv?rci, profesory i diváky a festival p?íjemn? za?al nadleh?enou filmovou tvorbou z projektu Comenius t?etích ro?ník? a animá?ky ze seznamovacího kurzu prvák?, které vznikly díky iniciativní paní profesorce Kitzbergerové. Poté jsme za?ali poušt?t krátké filmy našich spolužák? a p?átel. Díky Benjaminu Vojtovi jsme mohli vid?t filmy Pravdomila Tomana (Villemovo ovoce, Jalovice a Šál). Autor se o filmovou tvorbu zajímá již déle a na jeho filmech je to znát. Vdechl na náš festival i trochu té prestiže. Také jsme zhlédli film Terezy Sieglové Depression, který mimo jiné získal i ocen?ní jinde. Poté nám sv?j film a trailer k n?mu p?edstavili Oliver Beaujard s Petrem Mace?kem. Zajatec nás pobavil, ale i inspiroval n?které diváky pro jejich možnou budoucí filmovou tvorbu. Kluci ukázali, že všechno jde, když se chce. Oliver pak p?edstavil sv?j film Suicide, kde si vyhrál s efekty a poukázal na uvažování nás mladých. Festival uzav?ela spíše humorná videa Daniela Sonnleitnera (5 zp?sob?, jak netancovat), která vtipn? glosují chování lidí. Myslím si, že diváci, tv?rci i profeso?i se b?hem celé akce cítili p?íjemn? a bavili se po celou dobu. Atmosféra byla uvoln?ná, inspirující a každý m?l pocit, že je rád, že p?išel a vid?l, co se dá, když se chce. Výsledková listina: Hlasování divák?: 1. P?t zp?sob?, jak netancovat, Daniel Sonnleitner; 2. Zajatec, Oliver Beaujard a Petr Mace?ek; 3. Šál, Pravdomil Toman. Hlasování poroty 1.- 2. Suicide, Oliver Beaujard; 1.- 2. Šál, Pravdomil Toman. Cht?li bychom pod?kovat všem zú?astn?ným a t?šíme se na další setkání. D?kujeme také paní profesorce Nin? Novákové, která celou akci pe?liv? p?ipravila, ale nakonec se jí nemohla zú?astnit. Realiza?ní tým (LK a MF a 1.T)

 

30. 03. 2012

IT dovednosti

V rámci týdne IT dovedností / a-Skills Week 2012 po?ádá D?m zahrani?ních služeb http://www.dzs.cz/ ve spolupráci s MŠMT ?adu akcí pro podporu informa?ní gramotnosti. Studenti prvních ro?ník? Gymnázia na Zatlance testují své znalosti z oblasti informa?ních technologií pomocí testu http://www.itfitness.cz/. Tento test je p?ístupný široké ve?ejnosti, vyzkoušejte si i vy jestli jste IT FIT.

IT FITNESS »

 

24. 02. 2012

I na Zatlance probíhá STUDENTSKÁ AKADEMIE

Šest r?zných um?leckých akademií pro st?edoškoláky - každý týden v Praze. P?ijít m?že každý nezávazn?, vstup je zdarma! Podívejte se co vás nejvíc zajímá: Hudební Akademie v Music City Filmová Akademie na Gymnáziu Na Vít?zné Pláni Fotografická Akademie Na Gymnáziu Na Zatlance Design & Art Akademie v Museu Kampa Dramatická a Literární akademie v NoDu DJ Akademie v Roxy

Studentská akademie »

 

20. 03. 2011

Projektový den Sov?tský svaz trochu jinak aneb 20 let od rozpadu impéria

Na Zatlance prob?hl projektový den, prohlédn?te si galerii.

galerie »

 

20. 03. 2011

Projektový den Sov?tský svaz trochu jinak aneb 20 let od rozpadu impéria

Na Zatlance prob?hl projektový den, prohlédn?te si galerii.

galerie »

 

11. 02. 2011

Den bezpe?n?jšího internetu

Den bezpe?n?jšího internetu: 8. února 2011 "Víc než hra, je to tv?j život!" V rámci hodin informatiky vytvá?elo postupn? n?kolik skupin student? www stránky, které by m?ly sloužit jako inspirativní projekt p?i vytvá?ení informa?ních zdroj? pro menší d?ti na téma bezpe?nosto internetu. Vzhledem k tomu, že téma bezpe?nosti internetu jsme již podrobn? probírali, pokusili se své znalosti p?edat dál. Studenti zvolili pohádkové téma známé pohádky O ?ervené Karkulce.

Pozor Karkulko »

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup