Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Aktuality

27. 03. 2019

Matematický klokan

V pátek 22. b?ezna se n?kte?í studenti zapojili do mezinárodní sout?že Matematický klokan. V kategorii Junior to bylo 29 student?. Nejlepších výsledk? dosáhli Antonín Vorá?ek(X), Mikuláš Hlavá?ek(A) a Andrej Dimitrijevi?(U). V kategorii Student sout?žilo 19 student?, z nichž nejvíce bod? získali Jan Hanousek(M), Eliška Sch?tová(P) a Adam Buckley(K), Pavel Pravec(K) a Tomáš Zenáhlík(M). Výsledky k nahlédnutí u L. Soukupové nebo P. Horové. Všem ú?astník?m d?kujeme.

 

26. 03. 2018

Matematický klokan

V pátek 16. b?ezna prob?hl 24. ro?ník mezinárodní sout?že Matematický klokan. Do kategorie Junior se na Zatlance zapojilo 24 student?, nejlepších výsledk? dosáhli: Aneta Kahleová(Z), Otto Šturma(X) a Eliška Sch?tová(P). V kategorii Student sout?žilo 10 student?, z nichž si nejvíce bod? p?ipsali: Honza Hanousek(M), Adam P?íbrský(M) a Hanka Holíková(J). Výsledky k nahlédnutí u L. Soukupové nebo P. Horové. Všem ú?astník?m d?kujeme!

 

24. 10. 2016

Logická olympiáda

Základního kola logické olympiády se zú?astnilo 9 student? našeho gymnázia. D?kujeme za ú?ast. V první stovce (z celkového po?tu 1386 ?ešitel? v našem kraji) se umístili dva studenti: Lucie Hošková ze 4. D a Vojt?ch Vojí? ze 4. B. Druhý jmenovaný postupuje do krajského kola. Gratulujeme.

 

22. 06. 2016

Matematické minimum pro 1. ro?níky

Vážení studenti, prostudujte si prosím Matematické minimum, které jsme pro Vás p?ipravili. Jedná se o u?ivo, jehož zvládnutí je nezbytné pro p?echod na gymnázium. Míra zvládnutí bude otestována vstupním testem. Vaši matiká?i

Matematické minimum »

 

27. 03. 2015

Matematický klokan

Dne 20. 3. 2015 se 36 student? naší školy zú?astnilo mezinárodní matematické sout?že Matematický klokan. Blahop?ejeme ú?astník?m, kte?í se umístili na 1. až 3. míst?. V kategorii Junior: Mat?j Kricner 1.F, Lukáš Krebs 1.F, Ivana Homolková 1.E a Adam Pokorný 1.F. V kategorii Student: Markéta Novotná 3.U, Martina Kubíková a Filip Nosek 3.Z. Ostatním d?kujeme za ú?ast. A za rok znovu??

 

25. 03. 2013

Matematický klokan

Dne 22. 3. 2013 se naši studenti zú?astnili mezinárodní matematické sout?že Matematický klokan. Blahop?ejeme ú?astník?m, kte?í se umístili na 1. t?ech místech. V kategorii Junior: Dita Hollmanová 2S, Martina Kubíková 1Z a Markéta Novotná 1U. V kategorii Student: Monika Camfrlová 3K, Eliška Šifnerová 3K a Kryštof Krupanský 3J. Ostatním d?kujeme za ú?ast. A za rok znovu??

 

18. 02. 2013

Finan?ní gramotnost

Velký úsp?ch zaznamenal tým student? Ond?ej Konopásek ze 3L, Monika Camfrlová ze 3K a Jana Dusílková ze 3J, kte?í postoupili ze školního kola do okresního kola sout?že ve finan?ní gramotnosti. V okresním kole se náš tým umístil na krásném 2. míst?. Gratulujeme!

 

20. 01. 2011

Matematický koresponden?ní seminá?

Seminá? je ur?en pro nadané studenty st?edních škol, kte?í mají zájem ?ešit problémové úlohy a studovat matematiku i mírn? nad rámec st?edoškolské výuky. P?íklady jsou typov? podobné p?íklad?m z matematické olympiády a jsou velmi dobrou pr?pravou pro matematické sout?že a p?ijímací zkoušky. Pro nejlepší ?ešitele po?ádá MFF UK dvakrát do roka matematické soust?ed?ní. Nyní seminá? vstupuje do svého druhého pololetí, které je tém?? nezávislé na tom prvním, což je ideální p?íležitost se do seminá?e zapojit. Podrobn?jší informace o seminá?i, pravidla, archivy p?íklad? a obsáhlou knihovnu najdete na našem webu

MFF UK »

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup