Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Aktuality

03. 04. 2017

Studentské projektové fórum Zatlanka 2017

V úterý 28. b?ezna 2017 prob?hl na Zatlance již VII. ro?ník Studentského projektového fóra. Studenti Gymnázia ALTIS, Gymnázia Evolution, Karlínského gymnázia, Gymnázia Nad Štolou, Gymnázia Postupická, Gymnázia Jana Nerudy a domácího Gymnázia Na Zatlance p?edstavili 14 individuálních ?i skupinových prací a projekt?. Ty stejn? jako v minulých ro?nících hodnotila doborná porota, ve které letos zasedli: ?editelka Radia 1 Lenka Wienerová, podnikatel Lumir Al-Dabagh, noviná? Tomáš Fe?tek (EDUin), vysokoškolští pedagogové Hana Havl?jová (PedF UK) a Ivan Rynda (FHS UK), pedagog Michal Kaderka (EDUin) a pánové Pavel Ryjá?ek s Janem Hronem (ÚSTR). Všem zú?astn?ným d?kuje za jejich výkony organizátor akce Radek Aubrecht.

Fotky »

 

23. 03. 2017

Za úkolem na Ústavní soud

„Soudce musí mít hroší k?ži,zvlášt? ten ústavní. Nesmí se nechat ovlivnit okolím.“ Ve st?edu 8. b?ezna jsem se ve 4,0h ráno vydala do Brna, abych splnila úkol na spole?ensko-v?dní seminá?, který jsem si sama vybrala: ud?lat rozhovor s JUDr. Pavlem Rychetským, p?edsedou Ústavního soudu ?R, který v moravské metropoli sídlí. A skute?n? se mi to povedlo a b?hem hodinového dialogu jsem m?la možnost se s "prvním soudcem zem?" pobavit o fungování klí?ové soudní instituce. Emma Hrbková 3H/SVS

 

23. 03. 2017

Beseda o vysokých školách

Ve st?edu 22. b?ezna se na 50 student? ú?astnilo na Zatlance besedy o p?ijímacím ?ízení a studiu na vybraných vysokých školách v ?R. Absolventky Zatlanky p?išly sou?asným student?m poreferovat o žurnalistice, politologii, historii, právu, um?leckém managmentu, ekonomii ?i studiu na Policejní akademii. Díky všem, kte?í p?išli

 

21. 02. 2017

Beseda o válce v Afghánistánu

O boji s terorismem, válce v Afghánistánu, taktice islamist? z Talibanu, tvrdém výcviku, psychice p?íslušníka speciálních jednotek a nesnadném návratu do b?žného života nám student?m p?išel povypráv?t bývalý slovenský profesionální voják Norbert Rideg, který prošel misí v Iráku a p?edevším n?kolika misemi NATO v Afghánistánu. Beseda prob?hla v rámci spole?ensko-v?dního seminá?e, jehož ú?astníci zahrnuli hosta ?adou dotaz?. Natálie Bustová 3F/SVS3

 

02. 12. 2016

U?íme se o politice

V rámci hodin základ? spole?enských v?d vytvo?ila skupinka student? „p?edvolební spot“. Kouknet? se i vy, co by se Zatlankou ud?lala „Strana zelených student?“ z 3F.

Spot »

 

10. 06. 2016

Mist?i, mist?i ...

Gratulujeme našemu debatnímu týmu 3. ro?ník?, který ve st?edu 8. ?ervna vyhrál republikové kolo sout?že Studentská Agora (Cestou do Parlamentu). Po vít?zství v dubnovém krajském kole se naši debaté?i p?edstavili ve Valdštejnském paláci, sídle Senátu P?R a i zde si vedli skv?le. Nejd?íve vy?adili gymnazisty z Opavy a Kutné Hory a ve finále pak po vyrovnaném boji porazili litom??ické gymnázium. Náš tým tak dosáhl jednoho z nejv?tších úsp?ch? v d?jinách naší školy. Triumf týmu navíc stvrdil ješt? Patrik Gabriško, který získal jednu z cen pro nejlepšího debatéra. A kdo jsou naši další mist?i republiky? Charlota Hatschbachová, Nikola Derková, Bára Ku?erová, Bára Š?astná, Ka?ka Brownová, Mikuláš Klenor, Petr Vondrá?ek, Michal Novotný a Dan Král. Jménem Zatlanky gratulují Jan ?apek a Radek Aubrecht.

 

05. 05. 2016

Navšt?vujeme politiky

Studenti 3.C a 3.D dostali v rámci výuky základ? spole?enských v?d za úkol domluvit si sch?zku s vybraným politikem a ud?lat s ním rozhovor. I letos studenti nelenili a oslovili ?adu p?edních osobností ?eského politického života a b?hem následného setkání tak mohli alespo? trochu nahlédnout do práce politik?. A které politiky letos studenti „ulovili“? Nap?. ministry B?lobrádka, Mládka, Stropnického, Pelikána, Hermanna, ministryni Šlechtovou, europoslance Št?tinu, exministra Schwarzenberga, exp?edsedkyni Poslanecké sn?movny P?R N?mcovou ?i senátora Lásku.

 

05. 05. 2016

Beseda s personalistkou

Ve st?edu dne 4. kv?tna se studenti spole?ensko-v?dního seminá?e zú?astnili besedy s personalistkou firmy Siemens Šárkou Lažovou, absolventkou naší školy. A co bylo náplní seminá?e? P?edevším praktické rady jak správn? napsat životopis a motiva?ní dopis a jak se dob?e p?ipravit na p?ijímací pohovor.

 

23. 04. 2016

Vyhráli jsme!

Gratulujeme našemu debatnímu týmu, který vyhrál dnes vyhrál krajské kolo tradi?ní debatní sout?že Studentská Agora – Cestou do Parlamentu. Po hladkém vít?zství v základní skupin? jsme v semifinále vy?adili obhájce lo?ského vít?zství z Gymnázia Jižní M?sto a po ?tvrté za posledních p?t ro?ník? jsme postoupili do finále. V n?m jsme po vyrovnaném a napínavém boji porazili tradi?n? silné Gymnázium Na Vít?zné pláni, vít?ze z roku 2014. Navázali jsme tak na tým Zatlanky, který v této sout?ži zvít?zil v roce 2011. Již nyní se t?šíme na republikové finále, která nás ?eká v ?ervnu. Náš triumf navíc potvrdila i individuální cena pro jednoho ze t?í nejlepších ?e?ník?, kterou získal Mikuláš Klenor. Vedle n?jse o náš velký debatní úsp?ch zasloužili ješt?: Nikola Derková, Bára Ku?erová, Ka?ka Brownová, Klára Waisserová, Charlota Hatschbachová, Daniel Král, Patrik Gabriško, Michal Novotný, Petr Vondrá?ek a Bára Štastná.

 

23. 04. 2016

Studentské projektové fórum Zatlanka 2016

V úterý 12. dubna se uskute?nil již VII. ro?ník Studentského projektového fóra Zatlanka 2016, nesout?žní meziškolní p?ehlídky studentských prací a projekt?. Kv?li nar?stajícímu zájmu byli ú?astnici premiérov? rozd?leni do dvou sekcí: humanitní a p?írodov?dn?-technické. Celkem se p?edstavilo 15 studentských prací a projekt?, které na míst? hodnotila porota. V ní letos mj. zasedli pan Marek Švehla (zástupce šéfredaktora ?asopisu Respekt), Pavel Ryjá?ek (tiskový mluv?í ÚSTRu), Miroslav H?ebecký (EDUin), Hana Havl?jová (Pedagogická fakulta UK v Praze), Václav Tollar (FHS UK v Praze a ÚSTR), Jan Hron (ÚSTR) a Michaela Cvachová (Kancelá? europoslankyn? Šojdrové). Pomyslnou „cenu poroty“ si odnesla hned p?tice studentských prací. Pat?í mezi n? d?jiny TJ Sokol v rodné obci studenta ostravského gymnázia Daniela Žemly, pokusy se st?elným prachem (Gymnázium Jana Nerudy Praha), život nevidomých (Gymnázium Jana Nerudy), téma syrských uprchlík? (Natálie Allohová, Gymnázium Na Zatlance) a fyzioterapie (Tereza Balková, Gymnázium Na Zatlance). Všem zú?astn?ným d?kujeme.

 

19. 04. 2016

PORGMUN s naší ú?astí

Studentky 3.C Bára T?mová a Ka?ka Brownová se ve dnech 7. – 10. dubna zú?astnily dalšího ro?níku simulovaného jednání OSN s názvem PORGMUN, které po?ádá gymnázium Nový PORG. Studentky si tak mohli vyzkoušet debatování v anglickém jazyce a své prezenta?ní dovednosti a rozší?it sv?j všeobecný p?ehled.

 

18. 04. 2016

HODINA ZSV S BOHUMILEM KARTOUSEM

T?ída 2F absolvovala nevšední hodinu základ? spole?esnkých v?d. Pozvání Radka Aubrechta do ní p?ijal vysokoškolský pedagog, glosátor a kritik ?eského školství a ?len ob?anského sdružení EDUin pan Bohumil Kartous, který se studenty analyzoval videoklip od hudební skupiny Pearl Jam.

 

16. 02. 2016

Beseda s Vladimírou Dvo?ákovou

Ve st?edu 10. února prob?hla na naší škole beseda s p?ední ?eskou politoložkou prof. PhDr. Vladimírou Dvo?ákovou, CSc.,, která je absolventkou našeho gymnázia. Vedoucí Katedry politologie Fakulty mezinárodních vztah? Vysoké školy ekonomické v Praze a p?edsedkyn? Akredita?ní komise ?R pro vysoké školy debatovala se studenty o migra?ní krizi, EU, amerických prezidentských volbách, Ústav? ?R a ?ad? dalších aktuálních témat.

 

08. 02. 2016

Studentky Zatlanky na EYP

V pond?lí 25. ledna 2016 se ?tve?ice studentek naší školy zú?astnila regionálního p?edkola Evropského parlamentu mládeže (EYP). V budov? Magistrátu hlavního m?sta Prahy si Emma Hrbková, Klára Waisserová, Katka Brownová a Bára T?mová vyzkoušely debatování v anglickém jazyce a porovnaly své argumenta?ní dovednosti s jinými studenty.

 

02. 02. 2016

Ministryn? Karla Šlechtová na hodin? ZSV

V pond?lí 1. února se t?ída 3D do?kala zajímavého p?ekvapení: b?hem hodiny ZSV se otev?ely dve?e u?ebny a do t?ídy vstoupila ministryn? pro místní rozvoj Karla Šlechtová, které se rozhodla student?m oplatit listopadovou návšt?vu, kterou u ní vykonali v rámci domácího úkolu "navštiv svého politika". Paní ministryn? si nejen vyposlechla studentskou reflexi náv?t?vy u ní, ale také zodpov?la ?adu dotaz? a se studenty se vyfotila. P?i rozlou?ení je vyzvala, aby sledovali d?ní kolem sebe, u?ili se jazyky a stáli si za svým názorem. Do pam?tní knihy školy pak napsala v?nování, ve kterém t?ídu 3D pochválila a pop?ála vše dobré celé Zatlance. Na fotky z hodiny se m?žete podívat na facebookovém profilu Zatlanky, odkaz viz níže.

Facebook Zatlanky »

 

02. 01. 2016

Spole?enskov?dní seminá? u soudu

Na váno?ní svátky se spole?enskov?dní seminá? naladil návšt?vou soudu. Studenti se mohli p?esv?d?it o tom, jak vypadá soudní ?ízení, práce soudce, státního zástupce i obhájc?. Zhlédli ?ty?i zajímavé kauzy a besedovali se soudcem Mgr. Romanem Podlešákem. Vítaná zkušenost pro budoucí studenty práv.

 

15. 12. 2015

Beseda o život? v islámských zemích a uprchlících

V pond?lí 14. prosince 2015 prob?hla na Zatlance další beseda, jejímž tématem byl život v islámských zemích a uprchlická vlna. Studenti 2F a 2H si vyslechli povídání povídání MUDr. Marty Horákové, léka?kou z kladenské nemocnice, která prožila 18 let v islámských zemích a v sou?asné dob? jezdí ve svém volném ?ase pomáhat uprchlík?m na srbsko-chorvatskou hranici.

 

20. 11. 2015

Beseda se Sy?anem

Ve st?edu 18. listopadu se na naší škole uskute?nila beseda s Assaem Atassim. Syrský rodák s nadhledem vypráv?l student?m a absolvent?m Zatlanky, kte?í zcela zaplnili u?ebnu, o d?jinách Sýrie, tamní ob?anské válce, uprchlících, terorismu a xenofobii. Studentské dotazy pak debatu rozvinuly i k roli médií a ?eských politik?. Zatímco ?esko hyster?í, Zatlanka debatuje. Díky všem za jejich ú?ast, naslouchání a kultivovanou diskusi a ?adu fundovaných dotaz?

 

05. 11. 2015

Studentský summit

Hned p?tice studentek a student? naší školy byla na základ? eseje p?ijata do letošního Studentského summitu, kde budou získavat zkušenosti v rámci simulovaných jednání OSN a NATO. Pod?kování za aktivitu a reprezentaci školy pat?í Ka?ka Brownové a Ver?e Petuchové ze 3C a Ver?e Medkové, Anthonii Károly a Janu Hanouskovi z 1M.

 

17. 09. 2015

?eský model amerického Kongresu

Studentka 3.D Klára Waisserová se ve dnech 6. - 11. zá?í 2015 zú?astnila "?eského modelu amerického Kongresu". Simulované jednání zákonodárného sboru USA prob?hlo tradi?n? v Plzni a studenti m?li možnost skrze r?zné debaty, vyjednávání a další akce blíže poznat fungování této instituce. Setkání navštívil i americký velvyslanec v ?R a ?ada dalších zajímavých host?

 

07. 05. 2015

Navštiv svého politika

Jako každý rok dostali studenti 3. ro?níku v rámci spole?enských v?d za úkol navštívit libovolného poslance ?i senátora a ud?lat s ním rozhovor. Možnosti politické participace využili studenti nap?, k návšt?v? senátora za Prahu 5 Václava Lásky ?i komunistické poslankyn? Marty Semelové. Na "vlastní k?ži" se tak mohli seznámit s prací ?eských politik?

 

27. 04. 2015

Studenti Zatlanky op?t v ?eském rozhlase

Studenti Gymnázia Na Zatlance se op?t zú?astnili debaty v po?adu ?eského rozhlasu Za hranou, který p?ipravuje a moderuje David Š?áhlavský, absolvent naší školy. Po?ad si m?žete poslechnout na níže uvedeném odkazu.

?eský rozhlas, po?ad Za hranou »

 

26. 04. 2015

Studentské projektové fórum Zatlanka 2015

V úterý dne 14. dubna prob?hl v aule Zatlanky již VI. ro?ník Studentského projektového fóra Zatlanka 2015. P?ehlídky st?edoškolských prací a projekt? se letos zú?astnilo dev?t gymnázií, v?etn? zástupc? z Tábora a Ostravy. V porot? tradi?n? zasedl PhDr. Ivan Rynda (FHS UK v Praze), Tomáš Fe?tek (EDUin), Mgr. Pavel Ryjá?ek (ÚSTR), Mgr. Jan Hron (Knihovna Václava Havla) a Mgr. Jitka Kmentová, ?editelka po?ádajícího gymnázia. V nesout?žím setkání ocenila porota dva p?írodov?dné projekty student? Gymnázia Jana Nerudy a práci studentky z táborského gymnázia, která byla v?nována p?íb?hu jejího toce v památném roce 1968. Obohacující zkušenost v podob? možnosti prezentovat p?ed zapln?nou aulou a kvalitní zp?tné vazby od poroty si však odnesli všichni ú?astníci fóra.

 

24. 04. 2015

St?íbrná Zatlanka

Ve st?edu 22. dubna prob?hlo krajské kolo tradi?ní debatní sout?že Studentská Agora-Cestou do Parlamentu. Tým Zatlanky navázval na úsp?chy z lo?ských let a po postupu ze základní skupiny vy?adil v semifinále favorizované obhájce lo?ského vít?zstvíí z Gymnázia Vít?zná plá? a probojoval se až do finále. V n?m po vyrovnaném boji a se ctí podlehl a získal st?íbro za 2. místo. Zopakoval tak výsledek z minulého ro?níku a po t?etí za poslední 4 ro?níky se ú?astnil finálového debatního boje. Pod?kování za skv?lý výkon pat?í: Zuzce Jarolínkové, Anit? Festoni, Ann? Veškrnové, ?angi, Filipu Noskovi, Radimovi Kuklovi, Albertu Burešovi, Danu Budilovi, Honzovi Sedlá?kovi a Jonáši Vernerovi.

 

03. 06. 2014

Navštiv svého politika

Navštiv svého politika Studenti 3S a 3T se v rámci tradi?ního úkolu, který je sou?ástí hodin politologie, vydali v rámci politické participace za "svým" politikem. Ve skupinkách navštívili poslance, senátora ?i ministra, kterého se sami vybrali a domluvili si s ním sch?zku. B?hem osobního setkání tak m?li možnost poznat n?které politiky trochu jinak, než jak se t?eba jeví v médiích. Ani letos se studenti nebáli kontatkovat známé tvá?e, jako nap?. Karla Schwarzenberga, Miroslavu N?mcovou, Pavla B?lobrádka ?i Tomia Okamuru.

 

01. 05. 2014

Simulované studentské volby do Evropského parlamentu

V úterý dne 29. Dubna prob?hly na Zatlance simulované studentské volby do Evropského parlamentu. V projektu, který p?ipravila organizace ?lov?k v tísni si tak mohli studenti nejen zkusit volit, ale následn? porovnat své politické preference s jinými školami, které se do projektu zapojily. A jak to dopadlo? O jeden hlas zvít?zila TOP 09 p?ed Stranou zelených. Na t?etím místa pak skon?ily p?i rovnosti hlas? ?eská pirátská strana a Úsvit p?ímé demokracie.

 

01. 05. 2014

Krajské kolo d?jepisné sout?že

Studenti Zatlanky Lída Šindlerová, Daniel Slanina a Daniel Houška se ve st?edu 9. dubna zú?astnili krajského kola prestižní týmové d?jepisné sout?že, kterou po?ádá tradi?n? chebské gymnázium, tentokrát o ?s. d?jinách v letech 1918-1939. Výše uvedené trojici d?kujeme za reprezentaci školy.

 

01. 05. 2014

Studentské projektové fórum Zatlanka 2014

V úterý dne 8. dubna prob?hl v aule školy již V. ro?ník Studentského projektového fóra Zatlanka 2014. Studenti sedmi pražských gymnázií na n?m prezentovali své práce a projekty p?ed odbornou porotou, ve které letos zasedli tyto osobnosti: vysokoškolský pedagog a sociologa PhDr. Ivan Rynda, tiskový mluv?í Ústavu pro studium totalitních režim? Mg. Pavel Ryjá?ek, pracovník Knihovnu Václava Havla Mgr. Jan Hron a Tomáš Fe?tek z EDUinu. Cenu poroty si odnesli studenti Gymnázia Oty Pavla za projekt internetové stránky s užite?nými informacemi pro st?edoškoláky, dále studenti Gymnázia Postupická za hudebn?-výtvarný projekt v?novaný B. Martin? a Alex Lagazzi ze Zatlanky za práci, kterou lze využít p?i výuce cizích jazyk?. Všem zú?astn?ným školám d?kujeme a t?šíme se na další ro?ník.

 

01. 05. 2014

Beseda s guvernérem ?NB

Ve ?tvrtek 3. dubna prob?hla v aule Zatlanky beseda s Ing. Miroslavem Singrem, guvernérem ?eské národní banky. Více jak 70 student? m?lo jedine?nou možnost diskutovat s guvernérem nap?. o nedávné m?nové intervenci ?NB v??i ?eské korun?, vývoji úrokových sazeb, p?ípadném zavedení eura v ?R ?i celkovém stavu ?eské ekonomiky.

 

02. 03. 2014

Studenti vydali unikátní knihu o Praze

Studenti t?í ro?ník? volitelného d?jepisného seminá?e pod vedením svého vyu?ujícího Radka Aubrechta p?ipravili a vydali knihu N?mecky mluvící Praha. Výsledek stejnojmenného projektu je zajímavým pohledem na dnes již zaniklou pražskou n?meckou komunitu. Publikace p?ináší formou biografických hesel více jak 450 životních osud? zajímavých a významných osobností n?meckého jazyka, které alespo? ?ást svého života spojily s Prahou. Kniha vyšla ve spolupráci s Nakladatelstvím Franze Kafky a finan?n? jí podpo?ily Ackermann Gemeinde, Adalbert Stifter Stiftung a ?esko-n?mecký fond budoucnosti. O „N?mecky mluvící Praze“ se více dozvíte na webu školy v sekci o projektech.

 

20. 02. 2014

Beseda s prof. Vladimírou Dvo?ákovou

Ve st?edu p?ed jarními prázdninami prob?hla na naší škole tradi?ní beseda s p?ední ?eskou politoložkou, vedoucí katedry politolgie na Fakult? mezinárodních vztah? Vysoké školy ekonomické v Praze a p?edsedkyní Akredita?ní komise ?R prof. PhDr. Vladimírou Dvo?ákovou, CSc. Zapln?ná u?ebna student? se absolventky Zatlanky ptala hlavn? na ústavní po?ádek ?R a roli prezidenta v n?m a na nedávné p?ed?asné parlamentní volby.

 

08. 02. 2014

Za zlatem do ?NB

Sou?ástí výuky ekonomie ve druhém ro?níku je i návšt?va nejvýznamn?jší finan?ní instituce v zemi, ?eské národní banky. B?hem exkurze si studenti prohlédli prostory bývalého trezoru, prošli expozici Lidé a peníze a dozv?d?li se mnoho zajímavého o funkci ?NB. Pot?žkání pravé zlaté cihly a sout?ž o skartované bankovky v hodnot? 120 tisíc, to už byly jen perli?ky na záv?r.

 

08. 12. 2013

Dny USA a EU

Dne 2. 12. a 3. 12. 2013 se studenti Gymnázia Na Zatlance zú?astnili konference ,,Dny USA a EU", která se konala na Žofín? pod záštitou pražského primátora Tomáše Hude?ka. Na konferenci vystoupily mimo jiné i osobnosti jako David Axelrod, bývalý hlavní poradce amerického prezidenta, Ehud Barak, bývalý izraelský premiér a ministr obrany, admirál Mike Mullen, ná?elník generálního štábu armády USA a prof. Václav Klaus, bývalý prezident ?R. Celé setkání moderoval absolvent Zatlanky Jakub Železný. Sou?ástí konference byla i možnost volné diskuse, do které se studenti velmi aktivn? a s nadšením zapojili.

 

08. 11. 2013

Beseda o extremismu

Ve spolupráci s projektem Asi-milování prob?hla na Zatlance beseda na téma extremismus a média. Studenti 4.J a 4.K m?li možnost diskutovat s odborníkem na média Peterem Gabalem o cenzu?e, vlivu politiky na dnešní tisk a o budoucnosti ?eské žurnalistiky.

 

08. 11. 2013

Ji?ina Šiklová na Zatlance

V rámci spole?enskov?dního seminá?e jsme p?ivítali na Zatlance paní doktorku Ji?inu Šiklovou, p?ední ?eskou socioložku a spoluzakladatelku katedry sociologie na Filosofické fakult?. Mluvilo se o problematice Rom?, rasismu ale i o sou?asné politické situaci.

 

05. 10. 2013

Studentské p?ed?asné parlamentní volby 2013

Ve st?edu dne 2. ?íjna 2013 prob?hly v knihovn? Zatlanky Studentské p?ed?asné parlamentní volby 2013. Projekt ?lov?ka v tísni m?l za cíl ukázet student?m, jak fungují ?ádné volby a také m?l být sondou do politických preferencí mladé generace. Všem 250 voli??m d?kujeme za ú?ast.

 

14. 09. 2013

Studenti na p?ednášce Dalajlamy

Netradi?n? b?hem sobotního odpoledne zavítala skupina student? Zatlanky na p?ednášku s názvem Laskavost a vzájemná úcta v dnešní spole?nosti. P?ednášejícím nebyl nikdo jiný než Jeho Svatost dalajlama, v sou?asné dob? jeden z nejznám?jších bojovník? za lidská práva. Hovo?ilo se o úloze náboženství a vd?lávaní v dnešním sv?t? a zejména o d?ležitosti pochopení mezi lidmi.

 

18. 04. 2013

Právo v praxi

B?hem dnešního dopoledne m?li studenti seminá?e PRÁVO jedine?nou možnost nahlédnout do ?eského soudního systému. Navštívili p?elí?ení ve v?ci loupeže u M?stského soudu pro Prahu 1. Pozorovali práci soudce, p?ísedících, státního zástupce, obhájc? i v?ze?ské eskorty. Na záv?r m?li možnost zeptat se soudce a státního zástupce na vše, co je v oblasti práva zajímá. Tato praktická ukázka je sou?ástí seminá?e pro budoucí studenty právnické fakulty.

 

17. 04. 2013

Studentské projektové fórum Zatlanka 2013

V úterý dne 16. dubna prob?hl v naší aule již 4. ro?ník Studentského projektového fóra Zatlanka 2013. Na setkání, které podpo?il Palác knih Luxor a pan Stuchlík, majitel pekárny, bylo studenty prezentováno celkem osm r?zných projekt?. Vedle potlesku od publika se prezentujícím dostalo i hodnocení a zp?tné vazby od poroty, v jejímž ?ele tentokrát usedl sociolog, ekolog a pedagog FHS UK v Praze PhDr. Ivan Rynda, absolvent Gymnázia Na Zatlance. Ceny poroty si odnesli studenti Gymnázia Bud?jovická Praha, za projekt fotbalové sout?že, Marie Šr?tová ze Zatlanky za názornou rekonstrukci p?etrženého vazu v koleni, a David Šlechta z Gymnázia Nad Štolou za práci, kterou v?noval novému písmu Comenia Skript. Všem ú?astník?m, porotc?m a publiku d?kujeme.

 

17. 04. 2013

Studentský summit

Ve dnech od 5. 4. do 8. 4. 2013 prob?hla v Praze záv?re?ná ?ást simulovaných jednání EU, NATO a OSN. Studenti si tak po n?kolika p?ednáškách, besedách a workshopech mohli vyzkoušet simulované jednání t?í významných organizací. Za reprezentaci školy d?kujeme Jitce Richterové, Elišce Bujokové, Ann? Šámalové a Adéle Davidové.

 

16. 01. 2013

Beseda s politoložkou Vladimírou Dvo?ákovou

V úterý dne 15. ledna 2013 prob?hla na Zatlance beseda s prof. PhDr. Vladimírou Dvo?ákovou, CSc., vedoucí Katedry politologie Fakulty mezinárodních vztah? Vysoké školy ekonomické v Praze, p?edsedkyní Akredita?ní komise ?R a držitelkou Ceny Fr. Kriegla za ob?anskou state?nost, kterou ud?luje Nadace Charty 77. Zcela zapln?ná u?ebna student? debatovala s absolventkou Gymnázia Na Zatlance z roku 1976 p?edevším o prezidentských volbách, ale i o stavu ?eské poliky a o vybraných problémech ze zahrani?í.

 

14. 12. 2012

Studentské prezidentské volby

V úterý dne 11. prosince 2012 prob?hly na Zatlance Studentské prezidentské volby. Projekt, iniciovaný spole?ností ?lov?k v tísni, m?l za cíl dát student?m st?edních škol možnost si simulovan? zvolit prezidenta ?eské republiky. A jak to dopadlo? Zatímco celkov? v ?R volili studenti nejvíce kadidáty v po?adí V. Franz, J. Fischer a K. Schwarzenberg, tak na Zatlance zvít?zil Karel Schwarzenberg p?ed V. Franze a J. Fischerm. Všem 289 voli??m d?kujeme za jejich hlas.

 

14. 12. 2012

Beseda o vysokých školách

V úterý dne 11. prosince 2012 prob?hla v aule Zatlanky každoro?ní beseda o p?ijímacích zkouškách a studiu na ?eských vysokých školách. Více jak 50 student? spole?ensko-v?dního seminá?e si povídalo s absolventy Zatlanky z let minulých a ti jim p?edali své cenné zkušenosti. Na besed? byly zastoupeny následující obory: právo, politologie, mezinárodní vztahy, ekonomie, mezinárodní obchod, sociologie, bezpe?nostn?-právní studia, žurnalistika, PR a marketing.

 

03. 12. 2012

Czech Forum 2012

Ve dnech 22.-25. listopadu 2012 se studentky Jitka Richterová a Eliška Šifnerová z 3. K zú?astnily dalšího ro?níku Czech Forum, který prob?hl v krásném prost?edí Litomyšle. Po úvodním teambuildingu a prezentaci, kdy delegáti p?edstavovali sv?j region, následovaly práce ve skupinách, diskuse a beseda s místop?edsedou Evropského parlamentu. Na záv?r p?išla na ?adu simulace jednání Evropského parlamentu, v rámci které studentští delegáti prezentovali a obhajovali své postoje.

 

30. 11. 2012

Beseda o bankách

Ve st?edu dne 28. listopadu 2012 prob?hla na Zatlance beseda o fungování ?eských bank. Studenti spole?ensko-v?dního seminá?e a seminá?e finan?ní gramotnosti debatovali s Ing. Zby?kem Kalabisem, pedagogem z Bankovního institu v Praze a absolventem naší školy z roku 1979.

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup