LITOSFÉRA - TYPY POHYBŮ LITOSFÉRICKÝCH DESEK A PROJEVY TÉTO ČINNOSTI

O tom, že se kontinenty pohybují, již byly dány zřejmé důkazy. Co je ale následkem těchto pohybů, co je provází a jedná se vždy o stejný proces? Jestliže se na jedné straně litosférické desky od sebe vzdalují, musí logicky jinde docházet k jejich vzájemnému střetu. Tyto procesy jsou pak doprovázeny řadou průvodních jevů, které jsou více či méně pozorovatelné, některé probíhají velmi zvolna, jiné mají až katastrofální následky. Vedle toho se desky nepohybují pouze ve směru horizontálním (globální desková tektonika) ale i ve směru vertikálním. Tento pohyb lze zaznamenat např. u těch částí pevnin, které byly pokryty ledovcem v době ledové a nyní, po jeho odtátí a tím odlehčení, se deska postupně zdvihá.
Pohyby litosférických desek tak mají za následek vznik nových částí pevnin (pevninotvorná činnost), nových pohoří (horotvorná činnost) a jsou doprovázeny vulkanickou a seismickou činností.
Na obrázcích jsou znázorněny jednotlivé typy pohybu litosférických desek.

1/ rozpínání – desky se od sebe vzdalují

Středoatlantický_hřbet
Obě desky oceánské – při tomto pohybu vniká středooceánský hřbet. Jedná se o ohromné „jizvy“ v zemské kůře, kterými se na povrch dostává až z oblasti zemského pláště nová hmota – magma a vzniká nová zemská kůra. Materiál se postupně rozkládá na obě strany riftové zóny a tak nejmladší části leží nejblíže této zóně. V některých případech dosáhne hřbet až k hladině oceánu a pak vytváří ostrov či celé souostroví.

Vznik_příkopové_propadliny
Obě desky pevninské – příkladem tohoto pohybu je systém Východoafrických příkopových propadlin na východě Afriky, které jsou z velké části vyplněny jezery. Obdobným příkladem tohoto pohybu je v minulosti odtržení dnešního poloostrova Přední Indie či ne tak vzdáleného Madagaskaru od Afriky, očekává se i postupné oddalování až roztržení východní části Afriky právě podél této zóny.


2/ subdukce a kolize litosférických desek

Subdukce

Subdukce – podjíždění jedné oceánské litosférické desky pod pevninskou. Vzhledem k tomu, že oceánská deska je mladší, tenčí a tím i ohebnější, podsouvá se ona pod pevninskou. Výsledek tohoto procesu je pak ovlivněn šíří pevninského šelfu. Ta určuje v jaké vzdálenosti od pevniny dochází k subdukci a tím i místo projevů tohoto pohybu

Pevnina s rozsáhlou oblastí šelfu
Vznikají ostrovní oblouky sopečného původu oddělené od pevniny okrajovými moři, subdukční zóna je pak lemována hlubokomořskými příkopy

Pevnina s malou oblastí šelfu
V tomto případě subdukční zóna se nachází bezprostředně u pevniny, kde se tvoří hlubokomořský příkop, ostatní tvary pak na vlastní pevnině, zejména se jedná o vznik pásemných pohoří z nasunutého materiálu a sopek.


Vznik_Himalaji

Kolize dvou pevninských desek

Vzhledem k tomu, že se střetávají desky stejných vlastností, nedochází k podjíždění, ale probíhá deformace okrajových částí desek. Výsledkem je vznik pohoří z nasunutého materiálu, který původně pokrýval dno mezi deskami na dně tzv. geosynklinály.


3/ smykový pohyb

Zlom_San_Andreas Horizontální pohyb desek podél zlomové linie. Jedná se o pohyb při němž se desky od sebe nevzdalují, ale posouvají se podél zlomové linie - míjejí se. I tento typ pohybu je schopen vyvolat ničivé procesy, jako je zemětřesení. Příkladem tohoto procesu může být zlom San Andreas v Kalifornii.Úkoly:

Na základě poznatků z textu vyřešte následující otázky:

1/ Najděte příklady jednotlivých typů pohybu litosférických desek na Zemi. Uveďte vždy jména konkrétních útvarů reliéfu, (pohoří, sopky, ostrovy, hl. příkopy.......atd.), které tímto procesem vznikly a názvy desek, jenž jsou původcem těchto procesů .

2/ Která část Evropy je seismicky a vulkanicky nestabilní, s čím tento stav souvisí.

3/ Vysvětlete, proč dochází k podsouvání oceánské litosférické desky pod pevninskou a ne naopak.

4/ Co je příčinou vzniku sopek při subdukci desek?

5/ Vyhledejte na mapě místa, která jsou v současné době geosynklinální oblastí a kde v průběhu dalšího vývoje Země by mohlo dojít k vyzdvižení nových pohoří.

Doplňte následující věty vhodnými slovy – termíny:

1/ Nejmladší části zemské kůry se nacházejí v oblasti ….............................., nová kůra se zde tvoří z vystupujícího magmatu z oblasti …............................. Naopak zemská kůra zaniká v oblastech ….........................., kde se ztrácí …............................ jedné desky pod druhou.

2/Při  …................. jedné desky pod druhou, dochází k pevninotvorným a horotvorným procesům v okolí zóny. Tam, kde zatopené pásmo okraje pevniny – pevninský …........ je rozsáhlý a …............. zóna je od břehové linie vzdálena tisíce kilometrů, vznikají v přilehlém oceánu skupiny nových …...................., které jsou tvořeny vrcholy podmořských sopek. Za nimi se rozkládají (typ) …................. moře, lemující přilehlou pevninu. V případě, že pásmo šelfu je malé či dokonce chybí, vznikají na pevnině v důsledku kolizního pohybu desek pásemná …............. Vlastní pobřeží pak lemují hluboké ….............................., jako je tomu např v případě J. Ameriky, kde na pevnině vznikají …................ a pevnina je v moři lemována ….......................Riftová zóna / rift
Rozsáhlá, až několik tisíc kilometrů dlouhá zóna, nacházející se na dně oceánů jako táhlé pohoří, kopírující průběh zlomu v litosféře, na kterém dochází k oddalování litosférických desek. Jedná se o místo, kudy se na povrch dostává roztavený materiál se zemského láště a vytváří novou zemskou kůru.
Zpět

Východoafrická příkopová propadlina
Pokleslé oblasti pevninského zemského povrchu výrazně protažené ve směru zlomové linie, na které dochází k oddalování litosférických desek. Často jsou zatopeny jezery, které pak mají výrazně protažený půdorys a vynikají svou hloubkou.
Zpět

Pevninský šelf
Oblast lemující pobřeží kontinentů zatopená již mořem, vyznačující se pevninským typem zemské kůry jen velmi pozvolna se svažující do větších hloubek.
Zpět