O gymnáziu

GYMNÁZIUM, PRAHA 5, NA ZATLANCE 11
Studijní obor: GYMNÁZIUM, kód 79-41-K/41
Zřizovatel: Hlavní město Praha


Kdo jsme?

 • veřejné čtyřleté gymnázium s více jak stoletou tradicí
 • 16 tříd, přibližně 480 žáků
 • 2 školní vzdělávací programy
 • Školní vzdělávací program „Objevovat a rozvíjet“ - v našich studentech se snažíme odhalit to, pro co mají talent či nadání, a to v nich dále rozvíjet; velký důraz klademe na výuku cizích jazyků.
 • Školní vzdělávací program „ALT“ – od 1. 9. 2017; bloková výuka, propojování oborů v nové celky, důraz na osobnostní a sociální výchovu a studijní autonomii; expedice.


TOP 10 nejdůležitějších informací o nás aneb proč u nás studovat

 • rozvíjíme tradici všeobecného gymnázia s posílenou výukou jazyků
 • stále hledáme nové cesty ve vzdělávání a otvíráme experimentální třídu s alternativním studijním programem ALT
 • některé předměty učíme v menších studijních skupinách (kromě cizích jazyků např. i matematiku)
 • diferencovaná výuka anglického jazyka (skupiny podle úrovně znalostí jazyka napříč ročníkem)
 • klademe důraz nejen na vědomosti, ale i schopnosti, dovednosti a postoje
 • zastáváme individuální přístup ke studentům a jejich potřebám
 • naši absolventi jsou velmi úspěšní u přijímacích zkoušek na vysoké školy
 • jsme opakovaně vítězi ankety „Gympl roku“ – soutěže o nejoblíbenější gymnázium v pražském regionu
 • dobrá dostupnost z dopravních uzlů Anděl, Na Knížecí, Smíchovské nádraží


Co také učíme?
Připravujeme studenty nejen pro další studium, ale také pro život, a proto je také učíme:

 • jak správně před publikem prezentovat svoji práci, nápad, projekt
 • jak argumentovat a vyjednávat
 • vyhledávat a zpracovávat informace a kriticky vyhodnocovat jejich zdroje
 • interpretovat texty různého charakteru
 • jak tolerovat odlišnosti a respektovat druhé
 • jak se píše odborná práce dle vysokoškolských kritérií a požadavků

Naučíme cizí jazyky
Každý žák se povinně učí dva cizí jazyky, z nichž angličtina je povinná a druhý jazyk si volí z nabídky německého, francouzského, španělského a ruského jazyka. Třetí či čtvrtý jazyk si mohou studenti dobrovolně zvolit od 3. ročníku jako volitelný předmět.
Ve spolupráci s francouzskou ambasádou je v některých třídách zavedena také rozšířená výuka francouzského jazyka, která je charakteristická vyšším počtem hodin tohoto jazyka, výukou dějepisu ve francouzštině a řadou doplňkových aktivit. Téměř každý rok, v závislosti na zájmu uchazečů, otvíráme jednu jazykovou skupinu s posílenou výukou němčiny. Na škole působí také zahraniční lektoři - rodilí mluvčí anglického a německého jazyka. Studenti jsou systematicky připravováni ke zkouškám, které jsou potřebné pro získání mezinárodních certifikátů (FCE, CAE, DELF, DELE aj.). Součástí výuky jsou i studijní pobyty v zahraničí.

Jste jiní? Nám to nevadí!
Jsme školou, která vede studenty k toleranci odlišnosti a úctě k člověku. Sami jdeme příkladem a v našem gymnáziu jsme již napomohli k úspěšnému absolutoriu nevidomým studentům a studentům s mírnějšími formami zrakového postižení. Díky individuálnímu přístupu také bez problémů integrujeme studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (dyslexie, dysgrafie aj.).
Cizincům, kteří nejsou rodilými mluvčími, nabízíme intenzivní kurzy českého jazyka. Velkou péči věnujeme i mimořádně nadaným studentům, kterým vytváříme výukový program dle jejich potřeb a zaměření. Každý student má během studia k dispozici školního psychologa, výchovného poradce a preventistu sociálně patologických jevů.

Chcete si volit předměty?
Od 3. ročníku umožňujeme studentům, aby si vybírali některé předměty dle svého zájmu a začali se tak specializovat. Vedle volitelných seminářů, které rozšiřují znalosti z běžných předmětů, nabízíme i specializované semináře jako jsou např. čínština, latina, svět médií, psychologie lidské komunikace, digitální fotografie, seminář relaxačních technik, tvůrčí psaní. Některým volitelným předmětům vyučují odborníci z praxe.

Nesedíme jenom v lavicích
Studenti naší školy mají možnost zúčastnit se řady akcí, soutěží, exkurzí, kurzů a projektů. Které to jsou?

 • Povinné (pro všechny)
  • Zatlaják aneb úvodní několikadenní seznamovací kurz pro studenty 1. ročníku, kde se skrze různé sportovní a psychologické hry seznámí se svými novými spolužáky a učiteli.
  • Biologický terénní kurz 1. ročníku: třídenní pobyt v přírodě a poznávání fauny a flóry skrze praktická cvičení a neopakovatelné zážitky
  • Dějepisně-zeměpisná exkurze 2. ročníku: čtyřdenní putování po památkách, přírodě, průmyslových podnicích a zajímavostech ve vybraném regionu ČR
  • Efektivní učení: ve spolupráci se školní psycholožkou naučíme studenty 1. ročníku, jak se lépe učit.
  • Lyžařský, vodácký a turistický kurz 2. a 3. ročníku: dle libosti si studenti vybírají sportovní aktivitu.
  • Dny médií: třídenní akce pro 3. ročník, v rámci které mají studenti možnost nahlédnout do světa médií a poznat jejich fungování. Součástí projektu jsou i besedy s novináři a exkurze do médií.
  • Multikulturní a historické projektové dny: celodenní projektové dny pro studenty všech ročníků na vybrané aktuální téma
 • Volitelné (pro zájemce)
  • Erasmův Evropský parlament mládeže (EEYP): mezinárodní simulované jednání zákonodárného sboru EU, kterého se naše škola účastní jako jediná z celé ČR. Během týdenního setkání stovky studentů z více jak 10 evropských zemí ve vybraném zahraničním městě mají studenti možnost zdokonalit si angličtinu a zlepšit argumentační dovednosti.
  • Studentská Agora – Cestou do parlamentu: týmová debatní soutěž, kde si studenti zlepší argumentační a prezentační dovednosti.
  • Studentský summit: model OSN, NATO a EU: simulované jednání, v jehož rámci si mohou studenti rozšířit své znalosti o mezinárodních vztazích.
  • Český model amerického Kongresu: simulované jednání zákonodárného sboru USA, kde se vybraní studenti mohou dozvědět více o fungování této instituce a vyzkoušet si své vlastní argumentační a vyjednavačské dovednosti.
  • Fyzikální cirkus: školní přehlídka kreativně pojatých studentských fyzikálních pokusů
  • Autorské čtení: odpoledne se studentskou literární tvorbou a hostem z řad předních českých spisovatelů
  • Přehlídka studentských filmů FilmFest
  • Geograficko-přírodovědné zahraniční exkurze: týdenní výjezd do vybrané zahraniční země s cílem poznat tamní přírodu a zajímavosti
  • Beseda o přijímacích zkouškách a studiu na VŠ: pravidelná akce, na které mají studenti možnost konzultovat výběr vysoké školy a přijímací řízení s absolventy Zatlanky, kteří již na vysoké škole studují.


Jaké je naše zázemí?
Sídlíme v budově, která prošla v minulých letech rekonstrukcí. Všechny učebny jsou vybaveny počítačem a dataprojektorem. Kromě počítačové a notebookové učebny mohou studenti využít i počítačů volně umístěných na chodbách školy a Wi-fi připojení po celé škole. Vedle kmenových učeben využíváme i odborné učebny, které doplňují nově modernizované laboratoře přírodovědných předmětů. Po zdařilé rekonstrukci slouží studentům i plně vybavená knihovna. Pro pořádání větších akcí využíváme aulu, která je ozvučena a kde je též umístěna interaktivní tabule.
Pro účely tělesné výchovy užíváme dvě vlastní tělocvičny, které se nachází přímo v budově školy, a venkovní sportovní areál na nedaleké Mrázovce.
Stravování studentů je zajištěno v jídelně, která se nachází ve Štefánikově ulici, asi 2 minuty od Anděla. V přízemí školy je od pondělí do pátku otevřen bufet a na chodbách jsou studentům k dispozici automaty na vybrané potraviny a nápoje.

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies