Spolek přátel GNZ

Spolek přátel Gymnázia Na Zatlance působí na škole od roku 1998 a vznikl z bývalého SRPŠ - sdružení rodičů a přátel školy. Je občanským sdružením, jehož cílem je pomáhat při plnění výchovného a vzdělávacího programu školy.

Členství ve sdružení vzniká zahájením docházky studentů do školy a zaplacením příspěvků, zaniká ukončením docházky nebo na vlastní žádost.

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, která pracuje jako spojovací článek mezi rodiči a školou. Má 16 členů - zástupců rodičů studentů jednotlivých tříd. Ti jsou zvoleni na prvních třídních schůzkách. Valná hromada se schází pravidelně dvakrát do roka vždy před třídními schůzkami spolu s vedením školy. O všem, co se projednává, informují pak zástupci ve svých třídách na třídních schůzkách. V čele SPGNZ stojí předseda.

Sdružení je obecně prospěšné a nevýdělečné. Ke své činnosti spravuje fond, který je tvořen z rodičovských příspěvků, dobrovolných příspěvků a darů fyzických i právnických osob. Část těchto prostředků je každoročně převáděna na účet školy jako sponzorský dar určený na její provoz. Většinou bývá využit na nákup pomůcek, drobného vybavení, hygienických potřeb a na financování počítačové sítě školy Veškerá účetní agenda je vedena dle platných předpisů. Podpisové právo k účtu má předseda, účetní a jeden ze členů sdružení.

SPGNZ se také podílí na organizaci mnohých společenských akcí školy. Je nejen jedním z pořadatelů maturitního plesu, ale zároveň i jeho sponzorem. Z prostředků sdružení jsou hrazeny dárky studentům k imatrikulaci, stužky a šerpy maturantům. Kromě toho se spolek podílí i na financování maturitního občerstvení a závěrečného slavnostního předávání maturitních vysvědčení.

Aktivní a úzká spolupráce rodičů s pedagogy a s vedením školy je pro gymnázium velkým přínosem.

Své připomínky a náměty můžete posílat na adresu: marie.feuersteinova@zatlanka.cz

SPOLEK PŘÁTEL GYMNÁZIA NA ZATLANCE
občanské sdružení
Na Zatlance 11
150 00 Praha 5
IČ: 68379901

číslo účtu SRPŠ: 125190389/0800

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies