1.2.2018

Projekt Předsudkům stop

Projekt Předsudkům stop (reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000338).

Projekt má za cíl vytvořit a pilotně ověřit inovativní didaktické postupy, které povedou v rámci školy zvýšení kvality vzdělávacího procesu, k posílení proinkluzivních prvků vzdělávání a lepší integraci dětí s odlišným mateřským jazykem. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

  • Cílem projektu je vytvoření a pilotní ověření didaktických nástrojů uceleného školního vzdělávacího programu, který povede k posílení inkluze v multikulturní společnosti, a to jednak prostřednictvím cíleného rozvoje sociálních a občanských kompetencí studentů a studentek a pak prostřednictvím rozvoje znalostí v oblasti lidských práv a demokracie, a to prostřednictvím porozumění světové, evropské i národní historii, jakož i tendencím v současném světě.
  • V rámci projektu vytvoříme a prakticky ověříme 2 metodické plány pro integrovaný tematický blok nazvaný osobnostní a sociální výchova a pro tematický blok společnost a kultura, určené pro studenty a studentky 1. a 2. ročníku gymnaziálního studia. Oba metodické plány budou vypracovány po celou dobu projektu a ověřovány ve 2 desetiměsíčních cyklech. Počítáme s tím, že oba plány budou vzájemně provázané a budou se doplňovat. Oba metodické plány bude škola využívat i v následujících letech a nabídne je k dispozici i dalším školám. Věříme, že vzájemně provázaná kombinace rozvoje sociálních a občanských kompetencí, potřebných znalostí a osobního přístupu vytvoří vhodný pedagogický nástroj, díky němuž budou studenti a studentky schopni rozpoznat a odmítnout negativní předsudky a stereotypy, extremistické projevy a porušování práv jednotlivců i menšin.
  • V rámci projektu také realizujeme programy vedoucí ke zvyšování kompetencí do projektu zapojených pedagogických pracovníků a pracovnic zaměřené především na oblast moderních metod výuky rozvíjejících sociální a občanské kompetence studentů a studentek, jako např. filosofie pro děti nebo čtením psaním ke kritickému myšlení. Učitelům a učitelkám, kteří chtějí nové metody aplikovat, chceme v rámci projektu poskytnout dostatečnou metodickou podporu a taktéž umožnit aktivity na podporu prevence vyhoření a psychohygieny tak, aby mohli metody a z nich vycházející aktivity zkoušet, a to i s ohledem na práci se studenty a studentkami s odlišným mateřským jazykem.

    Soubory ke stažení

    Leták projektu (1. 2. 2018)
Projekt Předsudkům stop

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies