1.1.2021

Projekt Spojme síly II.

V rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR získala škola podporu na projekt Spojme síly II (reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002025).

Cílem projektu je podpořit v souladu se schválenou střednědobou vizí rozvoje školy proinkluzivní prostředí v naší škole a podpořit začleňování studentů a studentek s OMJ a jejich rodičů do komunity školy. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
 
Konkrétně bychom v rámci projektu rádi:
  • posílili projektovou výuku v naší škole zaměřenou na inkluzivní aktivity v rámci jednotlivých tříd. Aktivity by měly vést k posílení skupinové spolupráce v rámci tříd i mezi nimi navzájem tak, aby třídní kolektivy byly schopné jako celek přijímat studenty a studentky s OMJ.
  • posílili projektovou výuku v naší škole zaměřenou na rozvoj osobnostních, sociálních a postojových kompetencí jednotlivých studentů a studentek. Výuka by měla vést k tomu, že jednotliví studenti a studentky jako jedinci budou připraveni a schopni spolupracovat se spolužáky s OMJ.
  • rozvíjeli osobnostní, sociální i didaktické schopnosti pedagogických pracovníků tak, aby byli schopni integrovat studenty a studentky s OMJ do výuky a schopni je podpořit v jejich zapojení do třídních kolektivů.
  • posílili vazby mezi rodiči a školou (se zacílením na studenty a studentky a rodiče s OMJ) formou komunitně osvětových setkání tak, aby začali pracovat na tvorbě funkční komunity, jež participuje a spolupracuje na aktivitách školy.

    Soubory ke stažení

    Leták k projektu Spojme síly (1. 2. 2019)
Projekt Spojme síly II.

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři