1.3.2020

Projekt Společně k demokracii

V rámci Operačního programu Praha – půl růstu ČR získala škola podporu na projektu Společně k demokracii ( reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001469).

Cílem projektu je zvýšení aktivní účasti studentů a studentek v projektech, které rozvíjí demokratickou kulturu a udržitelnost školy, zlepšení komunikačních dovedností pedagogů a pedagožek a vytvoření příznivých podmínek k jejich profesnímu rozvoji výměnou zkušeností z vlastní praxe. Ty budou zajištěny zapojením odborné poradkyně do všech jmenovaných činností včetně evaluace školy, která přinese konkrétní výstupy přispívající k naplnění cíle projektu, a jejich následného zpracování do klíčových dokumentů školy. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Konkrétně bychom rádi v rámci projektu podpořili:

  • Studentský parlament GNZ a jeho činnostjako celku, dále na úrovni jednotlivých pracovních výborů, které organizují různé studentské projekty i jednotlivce, a to především v poskytování odborného metodického vedení těch studentů a studentek, kteří zastávají řídící funkce v parlamentu.
  • Aktivní občanství a udržitelný rozvojtj. podpora činností zaměřených především na rozvoj a podporu občanských a sociálních kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji, výchovu k uvědomělému a globálnímu občanství, participaci a spolupráci s místními organizacemi posilující rovněž komunitní roli školy, a to především podporu aktivní účasti studentů a studentek ve školních projektech, které vedou k naplnění stanoveného cíle.
  • Dobrovolnictví studentů a studentektzn. těch studentů a studentek, kteří aktivně vykonávají dobrovolnickou činnost i pedagogy, jež těmto studentům a studentkám poskytují odborné vedení nebo se podílí na vytváření plánů aktivit realizovaných ve výuce. Podpora bude směřována do dvou dílčích částí a to zavedením samostatného předmětu Osobnostní a sociální výchovy zaměřeného na dobrovolnictví pro 3. ročník ŠVP ALT  v časové dotaci 1. h týdně  a podpora studentů a studentek zapojených do programu DOfE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu).

 

  • Profesní rozvoj učitelů a učitelek a vedení školy, kdy součástí projektu jsou aktivity, které vedou k dlouhodobé podpoře rozvoje profesních kompetencí pedagogických pracovníků a pracovnic a to jak ze strany externích odborníků, tak interních (odborný průvodce, specialistou a pedagogickým konzultantem) a také v rámci vzájemné spolupráce v rámci pedagogického sboru.

    Soubory ke stažení

    Leták k projektu Společně k demokracii
Projekt Společně k demokracii

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři