Školní poradenské pracoviště

Telefon: (+420) 226 802 634

Email: ludmila.sulcova@zatlanka.cz

Kompetence: Zaměřuje se na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně integrace nadaných studentů (koordinace péče o tyto studenty) a věnuje se problematice kariérového poradenství. Poskytuje individuální a skupinové konzultace a poradenství při rozhodování o následném studiu (informace o VŠ, VOŠ, DOD, přijímacích zkouškách, o trhu práce, informativní schůzky pro maturanty, schůzky se zástupci vzdělávacích agentur a vysokých škol, distribuce studijních programů, semináře pro studenty apod.). Realizuje poradenství pro rodiče. V pravidelné spolupráci se školním poradenským pracovištěm řeší výchovné a vzdělávací problémy (absence, sociálně patologické jevy, vztahy ve třídě, vztahy mezi studenty a učiteli, individuální studijní plány a plány pedagogické podpory apod.).

Telefon: (+420) 226 802 623

Email: martina.feuersteinova@zatlanka.cz

Kompetence: Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Zajišťuje metodickou, koordinační, poradenskou a intervenční činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj. Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální prevence těchto jevů. Úzce spolupracuje se školním poradenským pracovištěm a třídními učiteli. Podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost. Se studenty pracuje formou individuálních konzultací i skupinově. Podílí se na tvorbě a naplňování preventivního programu školy. V případě potřeby zajišťuje kontaktování odborných pracovišť a participuje na intervenci a následné péči. Věnuje se osobnostně sociální výchově, je součástí mnoha mimoškolních aktivit zaměřených na podporu občanské společnosti a rozvoje silných stránek (studentský parlament, Active Citizens, DofE).

Telefon: (+420) 226 802 644

Email: jana.soukupova@zatlanka.cz

Kompetence: Zaměřuje se na rozvoj a podporu studentů a studentek, kteří potřebují v rámci svého studia upevnit své vzdělávací návyky a zvládnout své školní povinnosti dle požadavků školy. Vedle toho se také věnuje studentům a studentkám, kteří chtějí rozvíjet své silné stránky a nadání. Připravuje a organizuje rozvojové, preventivní i intervenční programy na posílení soft-skills, bezpečné atmosféry ve třídě aj. Podporuje studentské projekty a činnosti jako jsou například školní parlament, simulace evropského parlamentu, výjezdní expedice aj. Poskytuje individuální i skupinové konzultace na témata, se kterými studenti a studentky potřebují poradit či pomoci. V pravidelné spolupráci se školním poradenským pracovištěm řeší výchovné a vzdělávací situace, které si vyžadují zvýšenou pozornost a péči.

Telefon: (+420) 226 802 623

Email: olga.daskin@zatlanka.cz

Kompetence: Metodicky vede a koordinuje tým projektu GrowZ (patrony, interní a externí mentory) zaměřený na rozvoj nadaných a aktivních studentů na škole. Zaměřuje se formou mentoringu na rozvoj a individuální podporu studentů a studentek, kteří chtějí v rámci projektu pracovat na svém osobním rozvoji a kteří chtějí rozvíjet své silné stránky a nadání. Připravuje metodicky rozvojové programy pro třídy na posílení soft-skills, bezpečné atmosféry ve třídě. Poskytuje individuální konzultace na témata, se kterými studenti a studentky potřebují poradit či pomoci. V pravidelné spolupráci se školním poradenským pracovištěm řeší výchovné a vzdělávací situace, které si vyžadují zvýšenou pozornost a péči. Vede pracovní a dobrovolnické praxe studentů 3. ročníku ALT. 

Telefon: (+420) 226 802 642

Email: nina.novakova@zatlanka.cz

Kompetence: aktivně vyhledává, identifikuje  a vytváří příležitosti pro rozvoj nadání, poskytuje rozvoj a podporu nadání jako patronka  a mentorka v rámci školního programu GrowZ, vytváří vzájemné příležitosti pro spolupráci s externími mentory. 

Telefon: (+420) 226 802 625

Email: lea.roland@zatlanka.cz

Kompetence: Její úlohou je posilování pozitivní atmosféry ve škole a psychologická podpora studentů, rodičů i pedagogů. Pracuje formou poradenských konzultací (individuálních, rodinných či skupinových) a poskytuje krizovou intervenci. Věnuje se i třídním kolektivům a podílí se na přípravě a realizaci různých výjezdů, od adaptačního kurzu po expedice v ŠVP ALT. Je v pravidelném spojení s kolegyněmi ze ŠPP i s učiteli. V případě potřeby provádí diagnostiku třídních kolektivů. Nabízí studentům různé přednášky, workshopy a skupinové aktivity (semináře o stresu, efektivním učení, motivaci, nácvik relaxací). Spolupracuje s dalšími institucemi (PPP, OSPOD, PČR, kliničtí psychologové, psychoterapeuté, psychiatři). Píše doporučení k navazujícím vyšetřením. Vede závěrečné práce a práce SOČ.

S čím se na ni můžete obrátit?

Studenti:

 • Necítíte se dobře, něco vás trápí, děje se s vámi něco, čemu nerozumíte,
 • zažíváte změny či propady nálad, úzkost, velký strach, vztek,
 • chcete se svěřit někomu nezávislému,
 • necítíte se dobře v kolektivu, nebo máte pocit, že se v něm necítí dobře někdo jiný,
 • vám něbo někomu ve vašem okolí je nebo by mohlo být ubližováno,
 • máte obtíže se studiem a učením (chcete zjistit, jak si lépe rozvrhnout čas, jak se efektivněji připravovat, jak najít motivaci),
 • nejste spokojeni s výukou či přístupem učitele a chcete se poradit, jak postupovat dál,
 • čeká vás nějaká náročná situace,
 • stalo se něco mimořádného nebo nečekaného,
 • máte potíže ve vztazích (rodinných, přátelských, partnerských),
 • doma se děje něco, o čem nemáte komu říct, nebo co Vás trápí (hádky, násilí),
 • máte starost o někoho ze svých blízkých,
 • nevíte si rady v současné životní situaci,
 • chcete zapracovat sám/sama na sobě nebo se lépe poznat,
 • potřebujete najít sebedůvěru, obnovit nebo získat lepší vztah sám/a k sobě,
 • potřebujete poradit, na jakého odborníka se obrátit nebo víte, na koho se obrátit, ale rád/a byste měl/a kontakt na někoho konkrétního,
 • čeká Vás vyšetření třeba v PPP nebo u psychologa či psychiatra a máte ohledně toho otázky.

Rodiče:

 • Máte pocit, že to Vašemu dítěti ve škole nejde tak, jak by mělo,
 • máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo,
 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy, nebo se třeba najednou chová nápadně jinak než dřív,
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod, úmrtí, nemoc…),
 • pokud se Vám někdy nedaří se s Vaším dítětem domluvit, nebo potřebujete probrat něco z Vašich postupů ve výchově,
 • pokud se Vám nedaří najít společnou řeč s učitelem,
 • když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká,
 • když chcete poradit, na jakého odborníka se obrátit nebo potřebujete doporučení či kontakt,
 • když Vaše dítě čeká nějaké psychologické vyšetření a máte ohledně toho otázky.

 

 

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies