NABÍZÍME DVA
VZDĚLÁVACÍ
PROGRAMY

Zatlanka byla založena v roce 1883. Mezi našimi absolventy najdete významné osobnosti z oblasti vědy, kultury, politiky i podnikání. Navazujeme tak na dlouhou tradici a daří se nám to díky našim zásadám:

 • Zakládáme si na vlídné a respektující atmosféře ve škole.
 • Umožňujeme každému profilovat se: ve třetím ročníku nabízíme dva a ve čtvrtém ročníku čtyři povinně volitelné semináře; studenti mohou vybírat z bohaté nabídky (průměrně 40 předmětů).
 • Soustředíme se na mezipředmětové vztahy a pomáháme chápat souvislosti.
 • Dbáme na jazykové vzdělávání a v naší nabídce druhého jazyka je němčina, francouzština, španělština a ruština.
 • Úspěšnost při přijímacích zkouškách na VŠ a VOŠ se stabilně pohybuje kolem 95 %.
 • Ve výuce hledáme nové postupy a metody a podporujeme odvahu studentů učit se nové věci.
 • Matematiku vyučujeme v menších skupinách.
 • Učíme studenty samostatně se rozhodovat a za své rozhodnutí přijmout odpovědnost.
 • Ve výuce využíváme širokou paletu výukových metod a realizujeme třídní, ročníkové i školní projekty.
 • Pokud nás ještě potká uzavření škol, zaručujeme kvalitně zajištěnou distanční výuku.
 • Vzděláváme v terénu, nabízíme exkurze v České republice i v zahraničí.
 • Dlouholetou tradicí je seznamovací kurz 1. ročníku na Vysočině.

Máme stabilní tým i vedení školy. Učitelé spolupracují a problémy řeší vždy s ohledem na budoucnost studentů. Naši učitelé nejsou pouze učiteli předmětů, ale zajímají je studenti. Neustále se vzdělávají, a to jak ve svých předmětech, tak i v didaktice, pedagogice i v zapojování digitálních technologií do výuky.

Koho v našem učitelském týmu najdete?

 • Učitele, kteří vyučují na vysokých školách či učí budoucí pedagogy.
 • Autory učebnic.
 • Vyučující, kteří mají zkušenosti ze zahraničí a procestovali řadu zemí světa.
 • Pedagogy, kteří jsou uznáváni jako učitelské i oborové autority.
 • Učitele angažované ve významných profesních organizacích, které usilují o zvýšení kvality výuky ve školách.
 • Vyučující, kteří ve svých předmětech propojují teorii s praxí.

Školní rok je bohatý na projekty, exkurze i výlety. Nesedíme jen ve třídě a nezaměřujeme se na dril. Škola je zapojena do řady soutěží a projektů. Na besedách mají studenti možnost setkat se s předními osobnostmi české společnosti.

Pro studenty pořádáme řadu akcí:

 • Úvodní seznamovací kurz - první týden školy na Vysočině.
 • Biologický a dějepisně-zeměpisný kurz.
 • Vodácký, turistický, cyklistický, vysokohorský či lyžařský kurz v Alpách.
 • Divadelní expedici či soutěžní přehlídku pěveckých sborů.
 • Zahraniční exkurze a jazykové pobyty (Velká Británie, Francie, Německo, Finsko, Španělsko).
 • Účast v mezinárodním projektu Erasmův evropský parlament mládeže.
 • Autorská čtení.
 • Dny mediálního vzdělávání a kurz mediální výchovy.

Osobnostní rozvoj i kvalitní zázemí pro studium

Každý u nás najde prostor pro svůj osobní rozvoj, kvalitně vybavené učebny i prostory pro oddech a relaxaci. Všichni učitelé podporují studenty v různorodých aktivitách.

 • Studenti prezentují své práce v projektu Středoškolské odborné činnosti.

 • Spolupracujeme se školami v Německu, Francii, Švýcarsku, Španělsku a Finsku.

 • Škola organizuje Studentské projektové fórum Zatlanka - celorepublikovou přehlídku studentských projektů.

 • Studenti se účastní debatní soutěže Agora.

 • V rámci Klubu mladých diváků chodíme do pražských divadel.

 • Tým DofE Zatlanka už má více jak 40 oceněných ve všech úrovních.

 • Zažíváme město jinak - sousedské slavnosti, založené na principu společného sdílení veřejného prostoru.

 • Zapojujeme studenty do školního parlamentu, projektu Active Citizens či aktivit Centra talentované mládeže.

 • Máme školní časopis re:Geneze.

 • Máme moderní učebnu výpočetní techniky, chemickou i biologickou laboratoř.

 • Ve všech učebnách jsou dataprojektory, celá škola má Wi-Fi připojení.

 • Naší chloubou je krásná zrekonstruovaná knihovna a studovna.

 • Pro výuku tělesné výchovy a sportovní soutěže má škola k dispozici sportovní areál Mrázovka.

Zvládnutá distanční výuka 

Zapojování digitálních technologií do výuky vnímáme jako nezbytnou součást moderního vzdělávání, proto pro nás nebyl problém přechod na distanční vzdělávání.

 

 • Učitelé i studenti umí pracovat v Google Workspace.

 • Náš systém je přehledný a jednotný, nabízíme zaškolení nově přijatých žáků, aby s ním uměli pracovat.

 • Zdravý poměr mezi on-line hodinami a samostudiem považujeme za samozřejmost.

 • Poskytujeme on-line konzultace pro ty, kteří je potřebují.

 • Podpora třídního učitele pravidelnou prací se třídou umožňuje vzájemný kontakt i mimo školní lavice a běžnou výuku.

 • Webináře školní psycholožky a metodičky prevence na téma práce s časem a psychohygieny i neformální on-line setkávání, kde radí studentům, jak se s danou situací vyrovnat.

 • Mentoring pro studenty, kteří potřebují poradit se sebeřízením a snazším zvládnutím distanční výuky.

 • Spolupráce školního poradenského pracoviště a tajemníků studentského parlamentu, kteří průběžně mezi studenty mapují průběh distanční výuky, nám poskytuje cennou zpětnou vazbu.

 • Podpora pedagogických asistentů i školní psycholožky je samozřejmostí.

Podpora potřebným i nadaným

U každého studenta se snažíme rozvíjet jeho potenciál, pečujeme o rozvoj talentů, podporujeme studenty z cizojazyčného prostředí, zohledňujeme specifické vzdělávací potřeby studentů či jejich zdravotní obtíže.

 

 • Nabízíme podporu školního poradenského pracoviště, kde pracuje školní psycholožka, výchovná a kariérová poradkyně, speciální pedagožka metodička prevence a asistentka pedagoga.

 • Úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálními pedagogickými centry. Nabízíme možnost zažádat si o plán pedagogické podpory a individuální studijní plán, asistenci ve výuce i při přijímacím řízení a skládání zkoušek, včetně maturitních.

 • Věnujeme se individuálním konzultacím i mentorskému vedení.

 • Pomáháme s nastavením individuálního plánu rozvoje.

 • Umožňujeme studium zájemcům s menšími zrakovými a sluchovými vadami. Bezbariérový přístup škola zatím nemá.

 • Usilujeme o rozvoj talentu formou zapojení se do různých školních i mimoškolních aktivit.

 • Máme centrum kariérového poradenství.

Školní parlament

Zatlankovský parlament je prostředí, kde se aktivní studenti učí, jak se uplatnit jako angažovaní občané, kterým není jedno, jak náš svět vypadá. 

Od mnohých parlamentů na základních školách, kde se často řeší vše pouze z iniciativy učitelů, se zásadně liší. Zatlankovský parlament není hlásnou troubou vedení školy vůči ostatním žákům ve třídách, u nás máme - i díky podpoře vedení školy a učitelů - volnost si vymyslet prakticky cokoliv.

Náš parlament je živým organismem školy, jehož smyslem je propojovat studenty s učiteli, se kterými se snaží najít východiska společných problémů a posunout vztah student-učitel do partnerské roviny.
Parlament poskytuje studentům možnost realizovat se v akcích a záležitostech, jako jsou charitativní koncerty, přednášky, sportovní turnaje, vánoční večírky, PR aktivity, podíl na zlepšování interiéru školy a spolupráce s učiteli na jejich akcích a projektech. A hlavně - skrze akce parlament umožňuje studentům získávat praktické zkušenosti v oblastech, jako např. 

 • komunikaci s autoritami,

 • prezentaci vlastní práce,

 • mluvení před publikem,

 • time managementu,

 • definice cílů a tvorně strategií.

Skvělá lokalita

K nám to máte blízko odkudkoliv!

Naše škola je nedaleko OC Nový Smíchov v blízkosti metra, autobusového nádraží Na Knížecí i vlakového nádraží na Smíchově.

 • 5 minut od:

Metro B, stanice Anděl

Zastávky Anděl - tramvaje č.: 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 21

Zastávky Anděl - autobusy č.: 123, 167, 191

 • 10 minut od:

Zastávky Na knížecí - autobusyč.: 120, 123, 137, 167, 191, 231

 • 15 minut od:

Nádraží Smíchov (vlak) a Smíchovské nádraží - autobusy č.: 105, 118, 125, 129, 172, 190, 196, 197, 241, 244, 314, 317, 318, 320, 321, 334, 338, 360, 361, 390, 392, 393, 395

 

Ocenění

Naši studenti se umisťují v předmětových olympiádách i dalších soutěžích, jako je debatní soutěž Agora (celostátní vítěz v letech 2016 a 2019), SOČ (Středoškolská odborná činnost) či Studentské projektové fórum. Zatlanka jakožto škola či její vyučující v posledních letech získali např. ocenění:

 

 • Gympl roku Hl. Prahy dle studentů: 2018/2019, 2017/18, 2016/17, 2015/16, 2014/13.

 • Gympl roku Hl. města Prahy podle absolventů: 1. místo v letech 2015/16, 2013/14 (byly vyhlášeny pouze tři ročníky).

 • Ocenění MŠMT 1. stupně pro paní ředitelku Jitku Kmentovou za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost (srpen 2021).
 • Eduína (cena za inovace ve vzdělání):

  • 2019 - 3. místo odborné poroty pro vyučujícího Zatlanky (Michal Kaderka za web k podpoře mediální výchovy)

  • 2018 - 2. místo odborné poroty a 1. místo v hlasování veřejnosti za vzdělávací program ALT

 • Anketa Pražský učitel (pořádá Hl. město Praha) v roce 2018: Markéta Pelcová, vyučující českého jazyka a společenských věd.

 • Global Teacher Prize Česká republika: vyučující Radek Aubrecht finalista národního kola v ročnících 2017, 2018 a 2019. 

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies